Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-04-2018 do 28-05-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28.03.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑002/18 w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.06.06.01-IZ-00-30-002/18 do 30 listopada 2018 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 05.11.2018 r.

Wyniki naboru 29-11-2018

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia zaktualizowaną listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-002/18.

Aktualizacja listy nastąpiła w związku ze zmianą uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny oraz  projektu wybranego do dofinansowania, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną oraz negocjacje w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-002/18 dla Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – RPZ onkokardiologia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020.

Uchwała Nr 3114/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. (185.8 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 3114/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.01.2021 r (449.7 KB)

Opublikowano: 08.01.21 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01-IZ.00-30-002/18.

Aktualizacja listy nastąpiła w związku ze zmianą uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny oraz projektu wybranego do dofinansowania, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną oraz negocjacje w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-002/18 dla Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – RPZ onkokardiologia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020.

Uchwała Nr 2095/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 09 kwietnia 2020 r. (729.9 KB)

Opublikowano: 10.04.2020 r.


Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.6.1. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu (236.2 KB)

Opublikowano: 17.04.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑002/18.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑002/18 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – RPZ onkokardiologia.

 Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 3/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów (360.2 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 3/2018 (449 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (266 KB)

Opublikowano: 29.11.2018 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑002/18. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑002/18.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (438.6 KB)

Opublikowano: 03.10.2018 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.04.2018 r. od godziny 0.00 do dnia 28.05.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

  • pracodawcy,
  • instytucje rynku pracy,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
  • podmioty lecznicze utworzone przez jst (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
  • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować projekty obejmujące:

  • programy profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) służące wspieraniu aktywności zawodowej, w zakresie chorób: układu krążenia, nowotworowych, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, psychicznych oraz wynikające ze specyficznych uwarunkowań regionalnych w tym wykraczające poza finansowanie w ramach systemu powszechnych świadczeń zdrowotnych tj. regionalny program zdrowotny pn.: Program prewencji niewydolności serca u pacjentów onkologicznych. Program powinien obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:          

Ogółem: 2 375 000,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 2 125 000,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 250 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulaminu konkursu 6.6.1 (986.1 KB)

8.1 Program prewencji niewydolności serca u pacjentów onkologicznych (1.3 MB)

8.2 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 6.6.1 (478.1 KB)

8.3 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 6.6.1 (323.5 KB)

8.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1 MB)

8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (543.9 KB)

8.6 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.7 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.8 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (961.2 KB)

8.9 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (630.8 KB)

8.10 Wzór deklaracji poufności (374.5 KB)

8.11 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (439.7 KB)

8.11 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (409.5 KB)

8.12 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego (632.4 KB)

8.13 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (496.1 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.6.1 (245.7 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (284.2 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (374.2 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (389.7 KB)

8.18 Lista miast średnich oraz średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (213.7 KB)

8.19 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (328.8 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie LSI 2014+ (menu "Kontakt").