Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-04-2018 do 29-06-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko‑Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko‑Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 z dniem 30.03.2018 roku ogłaszają nabór nr RPWP.06.06.03‑IZ‑00‑30‑001/18 wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko‑Ostrowska.

Komunikaty

W związku z pojawiającymi się zapytaniami, IZ WRPO 2014+ przypomina, że w przypadku konkursów realizowanych w ramach Strategii ZIT dofinansowanych z EFS nie stosuje się kryteriów premiujących. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w trakcie oceny merytorycznej wynosi 100 punktów. Ranking projektów dokonywany jest na etapie oceny strategicznej ZIT na podstawie kryteriów strategicznych.

Opublikowano: 05.04.2018 r.

Wyniki naboru 07-12-2018

W dniu 19 listopada 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr  2937 /2020 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 38/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania projektu ocenionego pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.06.06.03-IZ00-30-001/18 dla Działania 6.6 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne”, Poddziałanie 6.6.3 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwałę w przedmiotowej sprawie  przyjął  także w dniu 23 listopada 2020 r. Związek ZIT Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. 

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2937/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyboru do dofinansowania (222 KB)

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2937/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. (220.1 KB)

Uchwała nr TO/7/2020 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z dnia 23 listopada 2020 r. (138.9 KB)

Załącznik do Uchwały nr TO/7/2020 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z dnia 23 listopada 2020 r. (336.9 KB)

Opublikowano: 27.11.2020 r.


W dniu 7 grudnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę nr 38/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania projektu ocenionego pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.06.06.03-IZ-00-30-001/18. 
Tożsamą uchwałę przyjął Związek ZIT Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Uchwała Nr 38/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru do dofinansownia (45.7 KB)

Załącznik do Uchwały ZWW nr 38/2018 w sprawie wyboru do dofinansowania (38.4 KB)

Uchwała AKO nr TO/20/2018 w sprawie wyboru do dofinansowania (26.7 KB)

Załącznik do Uchwały AKO nr TO/20/2018 (245.9 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (21.9 KB)

Opublikowano: 12.12.2018 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.03‑IZ‑00‑30‑001/18. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.06.06.03‑IZ‑00‑30‑001/18.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (445.3 KB)

Opublikowano: 23.10.2018 r.


Zakończenie oceny strategicznej ZIT

Rada Aglomeracji Kalisko‑Ostrowskiej w dniu 18 lipca 2018 roku podjęła uchwalę Nr TO/11/2018 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT i protokołu z oceny strategicznej ZIT wniosków w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek pracy, Działania 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.06.06.03‑IZ‑00‑30‑001/18.

Lista rankingowa 6.6.3 wniosków o dofinansowanie projektów EFS do uchwały Rady (545.2 KB)

Uchwała TO/11/2018 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 18.07.2018 ws. zatwierdzenia listy rankingowej (210.3 KB)

Opublikowano: 25.07.2018 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.04.2018 r. od godziny 7.30 do dnia 29.06.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko‑Ostrowska, ulica Częstochowska 25, lok. 31, 62‑800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs nie jest dzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

 • pracodawcy,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować projekty obejmujące programy profilaktyki zdrowotnej, służące wspieraniu aktywności zawodowej, podniesieniu poziomu zdrowia i zmniejszeniu nierówności społecznej. Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, w zakresie regionalnych programów zdrowotnych:

 • Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B
 • Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko‑Ostrowskiej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN.

Szacunkowa wartość alokacji z Europejskiego Funduszu Społecznego przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 3 889 319,50 PLN i może ulec zmianie.

Powyższa kwota została podzielona na projekty:

 • Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B - 2 814 919,50 PLN,
 • Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko‑Ostrowskiej - 1 074 400,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu 6.6.3 (574.6 KB)

Załączniki:

8.1a Regionalny program zdrowotny -Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (1.1 MB)

8.1b Regionalny program zdrowotny - Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B (1.1 MB)

8.2 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS 6.6.3 (579.5 KB)

8.3 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 6.6.3 (461.3 KB)

8.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ 6.6.3 (1.3 MB)

8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (548.7 KB)

8.6 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.7 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.8 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (1.1 MB)

8.9a Lista sprawdzająca spełnienie warunków formalnych (352.4 KB)

8.9b Karta oceny strategicznej ZIT o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (276.4 KB)

8.10 Wzór deklaracji poufności (428.5 KB)

8.11 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (531.9 KB)

8.11 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (550.6 KB)

8.12 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2014+ (729.2 KB)

8.13 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (615.7 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.6.3 (263 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (346.6 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (426.5 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (387.4 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (381.1 KB)

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu są dostępne na niniejszej stronie internetowej, stronie internetowej www.sako-info.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko‑Ostrowska, Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Pytania prosimy kierować

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie LSI 2014+ (menu "Kontakt"), lub pod numerem tel. 61 626 63 14.