Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 21-05-2018 do 07-06-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z dniem 20.04.2018 roku ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr RPWP.03.03.03‑IZ‑00‑30‑001/18 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Wyniki ocen

Wyniki oceny strategicznej ZIT

W dniu 9 lipca br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.03.03.03‑IZ‑00‑30‑001/18.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 Typ II (218 KB)

Uchwała nr 13/2018 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 9 lipca 2018r. - 3.3.3 Typ II (325.6 KB)

Opublikowano: 11.07.2018 r.

Informacje o naborze

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 21 maja 2018 r. od godziny 7.30 do 7 czerwca 2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 20 kwietnia 2018 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8,
61‑124 Poznań.

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2018 r.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane jako beneficjenci Poddziałania 3.3.3 w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 przyjętym Uchwałą Nr 4697/2017 ZWW z dnia 14 grudnia 2017 r. (zmienionym 29 grudnia 2017 r., 22 lutego 2018 r. oraz 16 marca 2018 r.):

  • Jst, ich związki i jednostki organizacyjne oraz komunalne osoby prawne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Planuje się realizację przedsięwzięć wskazanych w SZOOP WRPO 2014+ w Działaniu 3.3, Poddziałaniu 3.3.3 (typ projektu II):

- kompleksowe projekty obejmujące co najmniej dwa spośród wskazanych niżej rodzajów projektów polegających na:

  1. Budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich itp.),
  2. Budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji następujących elementów infrastruktury transportu publicznego:
  • pasów ruchu dla rowerów,
  • parkingów B&R (wyłącznie jako element projektu).
  1. Montażu efektywnego energetycznie oświetlenia lub modernizacji oświetlenia pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, dla elementów wskazanych w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu),
  2. Budowie elementów systemów zarządzania i organizacji ruchu tj. Inteligentne Systemy Transportowe, zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej (w tym np. elektroniczne tablice informacyjne) w powiązaniu z elementami wskazanymi w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu),
  3. Działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

W ramach konkursu realizowane mogą być wyłącznie projekty składające się co najmniej z 2 elementów inwestycyjnych wskazanych powyżej w pkt. 1-4 oraz elementu dotyczącego informacji i promocji wskazanego w pkt. 5.

Zgodnie z zapisami UP, inwestycjom w infrastrukturę transportu publicznego musi towarzyszyć szeroki wachlarz działań inwestycyjnych i „miękkich” zapewniających, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany będzie wybierany częściej niż samochód jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie aglomeracji. Komponentem każdego projektu obligatoryjnie muszą być działania związane z promowaniem korzystania z komunikacji zbiorowej, rowerowej lub ruchu pieszego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl, stronie www.zit.metropoliapoznan.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego i Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 8 100 000 PLN i może ulec zmianie.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych i projektów hybrydowych na lata 2004‑2020.

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych – 15%.

Niezbędne dokumenty

UWAGA! IZ WRPO 2014+ informuje, że Listy poparcia mieszkańców, stanowiące załącznik nr 34 do wniosku o dofinansowanie, powinny być składane wraz z wnioskiem do Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań w formie zanonimizowanej (tj. w formie nie pozwalającej na identyfikację poszczególnych sygnatariuszy). Na końcu dokumentu należy złożyć stosowne oświadczenie potwierdzające poziom poparcia.

Opublikowano: 27.04.2018 r.


Regulamin 3.3.3 typ 2 (939.5 KB)

1. Warunki Formalne w ramach WRPO 2014+ (212.9 KB)

2. Kryteria Wyboru Projektów w ramach Działania 3.3, Poddziałania 3.3.3 (458.1 KB)

3. Podręcznik użytkownika LSI2014 wersja 1.4 (3 MB)

3.1 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (797 KB)

4. Wzór wniosku o dofinansowanie (551.3 KB)

5. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa Poddziałanie 3.3.3) (92.7 KB)

5. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa Poddziałanie 3.3.3) (149.7 KB)

6. Wzór umowy o dofinansowanie (714.8 KB)

6.1. Załącznik do umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

7. Metodyka szacowania emisji gazów cieplarnianych (135.2 KB)

8. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (1.2 MB)

9. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (707.5 KB)

10. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (511.6 KB)

11. Załącznik nr 3 wniosku Oświadczenie o nie zaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (624.5 KB)

12. Załącznik nr 2 do wniosku - wzór Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (628.5 KB)

13. Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (351.2 KB)

14. Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu (3.4 MB)

15. SPA 2020 Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.3 MB)

16. Strategia EUROPA 2020 (436.7 KB)

17. Niebieska Księga (Infrastruktura drogowa) (2.7 MB)

18. Niebieska Księga (Sektor Transportu Publicznego) (1.9 MB)

19. Wytyczne Komisji Europejskiej opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (6.9 MB)

20. Załącznik nr 14 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (666 KB)

21. Załącznik nr 14 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu (664.5 KB)

22. Załącznik nr 21 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (627 KB)

23. Załącznik nr 31 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (613 KB)

24. Załącznik nr 36 do wniosku - Oświadczenia Partnera (641.5 KB)

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na niniejszej stronie internetowej, stronie www.zit.metropoliapoznan.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego i Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie LSI 2014+ (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.