Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 28-05-2018 do 27-07-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania z dniem 27.04.2018 roku ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr RPWP.06.06.02‑IZ‑00‑30‑002/18 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Komunikaty

Wydłużenie terminu oceny

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.06.06.02‑IZ‑00‑30‑002/18 do 18 stycznia 2019 r. (podstawa prawna pkt. 2.7.6 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 11.12.2018 r.


Zmienia się zapisy Regulaminu konkursu dla Podziałania 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania - RPZ Grypa” poprzez zmianę zapisów rozdziału 4.4 „Kryteria dostępu – zero jedynkowe” w zakresie dostosowania treści kryteriów do rekomendacji Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w ochronie zdrowia”.

Zmienione zapisy regulaminu przedstawiamy poniżej.

Regulamin konkursu 6.6.2/18 AKTUALNY (493.7 KB)

Wyniki naboru 17-01-2019

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.6.2. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu (232.7 KB)

Opublikowano: 17.04.2019 r. 


W dniu 17 stycznia 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 189/2019 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie. Tożsamą uchwałę w dniu  15 stycznia 2019 r. podjął Związek ZIT w MOF Poznania.

Skład Komisji Oceny Projektów (14.6 KB)

Uchwała Nr 189/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania (39 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 189 /2019 (21.2 KB)

Uchwała Nr 2/2019 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania (325.3 KB)

Opublikowano: 21.01.2019 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.02‑IZ‑00‑30‑002/18. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (444.5 KB)

Opublikowano: 04.12.2018 r.


Wyniki oceny strategicznej ZIT

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.06.06.02‑IZ‑00‑30‑002/18 do poddziałania 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W dniu 23 sierpnia br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.06.06.02‑IZ‑00‑30‑002/18.

Uchwała nr 17/2018 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 23 sierpnia 2018r. - 6.6.2 (320.4 KB)

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 6.6.2 (216.2 KB)

Opublikowano: 28.08.2018 r.

Informacje o naborze

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 28 maja 2018 r. od godziny 00.00 do dnia 27 lipca 2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 27 kwietnia 2018 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8,
61‑124 Poznań.

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2019 r.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane jako beneficjenci poddziałania 6.6.2 w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 przyjętym Uchwałą Nr 4697/2017 ZWW z dnia 14 grudnia 2017 r. (zmienionym 29 grudnia 2017 r., 22 lutego 2018 r. oraz 16 marca 2018 r.).:

  1. pracodawcy,
  2. instytucje rynku pracy,
  3. podmioty ekonomii społecznej,
  4. organizacje pozarządowe,
  5. podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
  6. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
  7. podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
  8. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować projekty obejmujące program profilaktyki zdrowotnej, służący wspieraniu aktywności zawodowej, podniesieniu poziomu zdrowia i zmniejszeniu nierówności społecznej w zakresie regionalnego programu zdrowotnego:

  • Program edukacji zdrowotnej i szczepień ochronnych przeciw grypie w populacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania

Projekt powinien zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Finanse

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ogółem 4 558 290,00 PLN (łącznie środki EFS i krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa), w tym:

4 078 470,00 PLN - wysokość wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 95%

Minimalny wkład własny: 5%

Minimalna wartość projektu wynosi: 50 tys. PLN.

Niezbędne dokumenty

Zmienia się zapisy Regulaminu konkursu dla Podziałania 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania - RPZ Grypa” poprzez zmianę zapisów rozdziału 4.4 „Kryteria dostępu – zero jedynkowe” w zakresie dostosowania treści kryteriów do rekomendacji Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w ochronie zdrowia”.

Zmienione zapisy regulaminu przedstawiamy poniżej.

Regulamin konkursu 6.6.2/18 AKTUALNY (493.7 KB)

Opublikowano: 30.05.2018 r.


Regulamin konkursu 6.6.2 2/18  NIEAKTUALNY (495.5 KB)

8.1 Program edukacji zdrowotnej i szczepień ochronnych przeciw grypie w popoulacji MOF Poznania (917.2 KB)

8.2 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS 6.6.2 (587.7 KB)

8.3 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 6.6.2 (465 KB)

8.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ 6.6.2 (1.3 MB)

8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie 6.6.2 (547.5 KB)

8.6 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI 2014+ (3 MB)

8.7 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.8 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (1017.9 KB)

8.9a Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie WRPO 2014+ (648.8 KB)

8.9b Karta oceny strategicznej ZIT projektu konkursowego WRPO 2014+ (449.7 KB)

8.10 Wzór deklaracji poufności (423.4 KB)

8.11 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (529 KB)

8.11 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (547.7 KB)

8.12 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2014+ (654.9 KB)

8.13 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (621 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.6.2 (245.6 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (351.4 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (431.3 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (390.1 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (461.7 KB)

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu. Są one dostępne na niniejszej stronie internetowej, stronie internetowej www.zit.metropoliapoznan.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można kierować:

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie LSI 2014+ (menu "Kontakt"), lub pod numerem tel. 61 626 63 14.