Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Aktualny od 29-06-2018 do 21-09-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 29 maja 2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.01.00‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 29 czerwca 2018 r. od godziny 7.30 do 21 września 2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 29 maja 2018 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

  1. Jednostki naukowe i ich konsorcja;
  2. Uczelnie wyższe;
  3. Konsorcja naukowo-przemysłowe (rolę Lidera pełni jednostka naukowa). 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będzie:

Wsparcie infrastruktury badawczej zgodnie z definicją „infrastruktury badawczej” z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. w jednostkach naukowych w obszarach zidentyfikowanych w procesie przedsiębiorczego odkrywania jako regionalne inteligentne specjalizacje polegające na wyposażeniu w aparaturę badawczą i/lub budowie, przebudowie lub unowocześnieniu obiektu budowlanego. 

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie do 78% wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym:

  1. Maksymalny poziom dofinansowania części gospodarczej projektu, objętej pomocą publiczną lub pomocą de minimis wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych;
  2. Maksymalny poziom dofinansowania części niegospodarczej projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku projektów, w których zakłada się wykorzystanie infrastruktury na działalność gospodarczą na poziomie nie mniejszym niż 30% rocznie w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014 maksymalny poziom dofinansowania części niegospodarczej projektu wynosi 100% (z czego 85% stanowią środki EFRR, a 15% środki z budżetu państwa).

Elementy niezwiązane bezpośrednio z infrastrukturą B+R, a jedynie uzupełniające przedmiotową infrastrukturę (np. parkingi, zagospodarowanie terenu) mogą być finansowane wyłącznie w części gospodarczej projektu w ramach pomocy de minimis (do 700 000,00 PLN).

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 55 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 lipca 2018 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Umowy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 lipca 2018 r.

wzór Umowy RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (732 KB)

Opublikowano: 27.07.2018 r.


Uwaga: W związku z koniecznością dostosowania zapisów Regulaminu Konkursu do Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 umożliwiającej dostarczanie wezwania o korektę/uzupełnienie dokumentacji projektowej drogą elektroniczną usuwa się punkt 9 z części IV F Regulaminu Konkursu.

IZ WRPO 2014+ przekazuje wezwania drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane we wniosku o dofinansowanie, w punktach 2.1 Dane Wnioskodawcy i 2.4 Osoba do kontaktu w sprawach projektu, w związku z powyższym ww. punkt 9 nie ma zastosowania.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD 6.07.2018 r. !

Regulamin konkursu nr RPWP.01.01.00-IZ-00-30-001_18 - AKTUALIZACJA (813.6 KB)

Opublikowano: 06.07.2018 r.


Uwaga: Poniżej znajduje się zaktualizowany załącznik nr 5 do wniosku Oświadczenie Konsorcjanta. Zmiana dotyczy Zgody na przetwarzanie danych osobowych. Załącznik obowiązuje od 1.06.2018 r. 

Załącznik nr 5 do wniosku - Oświadczenia Konsorcjanta AKTUALNY(96 KB)

Opublikowano: 01.06.2018 r.


1. Ogłoszenie o naborze (108 KB)

2. Regulamin konkursu nr RPWP.01.01.00-IZ-00-30-001/18 (814.1 KB) (nieaktualny)

3. Warunki formalne (212.1 KB)

4. Kryteria wyboru projektów (438 KB)

5. Podręcznik LSI2014 (3 MB)

5.1.Regulamin Użytkownika LSI 2014 (798.4 KB)

6. Wzór wniosku o dofinansowanie (547.4 KB)

7. Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności (część opisowa) (938.5 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności (część obliczeniowa) (273.3 KB)

8. Wzór Umowy o dofinansowanie (754 KB) (nieaktualny)

8.1. Załącznik do umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

9. Założenia do Planu w zakresie prac B+R (361 KB)

10. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

11. Mechanizm monitorowania i wycofania - rekomendacje Ministerstwa Rozwoju (dokument pomocniczy) (349.9 KB)

12. Ścieżka aplikowania o zapewnienie finansowania w ramach pi 1a i pi 10a (dokument pomocniczy) (349.5 KB)

13. Załącznik nr 5 do wniosku - Oświadczenia Konsorcjanta (97.5 KB) (nieaktualny)

14. Załącznik nr 7 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (72.8 KB)

15.1 Załącznik nr 8 do wniosku - Formularz - pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (82.9 KB)

15.2 Załącznik nr 8 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

15.3 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.6 KB)

15.4 Załącznik nr 8 do wniosku - Formularz - pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (82.9 KB)

15.5 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2 (74.7 KB)

16. Załącznik nr 9 do wniosku - Oświadczenie o wskaźniku przychodów z działalności komercyjnej (82.6 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: monika.kwasnik@umww.pl oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 61 05 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie LSI 2014+ (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.