Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-06-2018 do 30-11-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 29 maja 2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.01.00‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 grudnia 2019 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz uwzględnienia w treści Umowy rekomendacji programowych z badania śródokresowego przeglądu postępu rzeczowego WRPO 2014+ i związanej z tym zmiany Instrukcji Wykonawczej w zakresie możliwości przeprowadzenia kontroli na dokumentach zamówień w odniesieniu do próby operacji, opracowano nowy wzór umowy
o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B + R w sektorze nauki” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 grudnia 2019 r.

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (756 KB)

Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB)

Opublikowano: 12.12.2019 r.


Informacja w sprawie przedłużenia  naboru 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przedłużeniu naboru wniosków do 30 listopada 2018 r. Powyższa decyzja jest podyktowana koniecznością spełnienia przez Beneficjentów wymogów Kontraktu Terytorialnego, tj. uzyskaniem zgody na wpis na listę projektów kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO, co jest możliwe po wcześniejszym zatwierdzeniu w Ministerstwach Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Inwestycji i Rozwoju. Przedłużający się proces akceptacji złożonych wniosków w ww. Ministerstwach znacząco skrócił czas na przygotowanie i skompletowanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej, w szczególności na prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 18.10.2018 r.

Ogłoszenie o naborze (456.1 KB)

Regulamin konkursu nr RPWP.01.01.00-IZ-00-30-001_18 - AKTUALIZACJA (813.7 KB)

Opublikowano: 18.10.2018 r.


Informacja w sprawie przedłużenia  naboru 

Ze względu na zapytania ze strony potencjalnych Beneficjentów dotyczące możliwości wydłużenia naboru w ramach przedmiotowego konkursu, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przedłużeniu naboru wniosków do 26 października 2018 r. Powyższa decyzja jest podyktowana koniecznością spełnienia przez Beneficjentów wymogów Kontraktu Terytorialnego, tj. uzyskaniem zgody na wpis na listę projektów kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO, co jest możliwe po wcześniejszym zatwierdzeniu w Ministerstwach Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Inwestycji i Rozwoju. Przedłużający się proces akceptacji złożonych wniosków w ww. Ministerstwach znacząco skrócił czas na przygotowanie i skompletowanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej, w szczególności na prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 12.09.2018 r.

Ogłoszenie o naborze AKTUALIZACJA (459.2 KB)

Regulamin konkursu nr RPWP.01.01.00-IZ-00-30-001/18 AKTUALIZACJA (816.4 KB)

Opublikowano: 12.09.2018 r.

Wyniki naboru 21-02-2019

21 lutego 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 373/2019 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.01.01.00‑IZ.00‑30‑001/18.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 373/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie (299 KB)

Projekty ocenione pozytywnie i wybrane do dofinansowania (269.3 KB)

Lista członków KOP (350.6 KB)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy - OOŚ (2.4 MB)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy (5.9 MB)

Opublikowano: 25.02.2019 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej 1.1 001-18 (297.6 KB)

Opublikowano: 15.02.2019 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że cztery złożone wnioski o dofinansowanie zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie (289.1 KB)

Opublikowano: 04.02.2019 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 29 czerwca 2018 r. od godziny 7.30 do 26 października 2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 29 maja 2018 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

  1. Jednostki naukowe i ich konsorcja;
  2. Uczelnie wyższe;
  3. Konsorcja naukowo-przemysłowe (rolę Lidera pełni jednostka naukowa). 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będzie:

Wsparcie infrastruktury badawczej zgodnie z definicją „infrastruktury badawczej” z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. w jednostkach naukowych w obszarach zidentyfikowanych w procesie przedsiębiorczego odkrywania jako regionalne inteligentne specjalizacje polegające na wyposażeniu w aparaturę badawczą i/lub budowie, przebudowie lub unowocześnieniu obiektu budowlanego. 

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie do 78% wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym:

  1. Maksymalny poziom dofinansowania części gospodarczej projektu, objętej pomocą publiczną lub pomocą de minimis wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych;
  2. Maksymalny poziom dofinansowania części niegospodarczej projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku projektów, w których zakłada się wykorzystanie infrastruktury na działalność gospodarczą na poziomie nie mniejszym niż 30% rocznie w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014 maksymalny poziom dofinansowania części niegospodarczej projektu wynosi 100% (z czego 85% stanowią środki EFRR, a 15% środki z budżetu państwa).

Elementy niezwiązane bezpośrednio z infrastrukturą B+R, a jedynie uzupełniające przedmiotową infrastrukturę (np. parkingi, zagospodarowanie terenu) mogą być finansowane wyłącznie w części gospodarczej projektu w ramach pomocy de minimis (do 700 000,00 PLN).

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 55 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 lipca 2018 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Umowy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 lipca 2018 r.

wzór Umowy RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (732 KB)

Opublikowano: 27.07.2018 r.


Uwaga: W związku z koniecznością dostosowania zapisów Regulaminu Konkursu do Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 umożliwiającej dostarczanie wezwania o korektę/uzupełnienie dokumentacji projektowej drogą elektroniczną usuwa się punkt 9 z części IV F Regulaminu Konkursu.

IZ WRPO 2014+ przekazuje wezwania drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane we wniosku o dofinansowanie, w punktach 2.1 Dane Wnioskodawcy i 2.4 Osoba do kontaktu w sprawach projektu, w związku z powyższym ww. punkt 9 nie ma zastosowania.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD 6.07.2018 r. !

Regulamin konkursu nr RPWP.01.01.00-IZ-00-30-001_18 - AKTUALIZACJA (813.6 KB) (nieaktualny)

Opublikowano: 06.07.2018 r.


Uwaga: Poniżej znajduje się zaktualizowany załącznik nr 5 do wniosku Oświadczenie Konsorcjanta. Zmiana dotyczy Zgody na przetwarzanie danych osobowych. Załącznik obowiązuje od 1.06.2018 r. 

Załącznik nr 5 do wniosku - Oświadczenia Konsorcjanta AKTUALNY(96 KB)

Opublikowano: 01.06.2018 r.


1. Ogłoszenie o naborze (456.1 KB) (obowiązuje od 18.10.2018 r.)

1. Ogłoszenie o naborze AKTUALIZACJA (459.2 KB) (nieaktualny)

1. Ogłoszenie o naborze (108 KB) (nieaktualny)

2. Regulamin konkursu nr RPWP.01.01.00-IZ-00-30-001_18 - AKTUALIZACJA (813.7 KB) (obowiązuje od 18.10.2018 r.)

2. Regulamin konkursu nr RPWP.01.01.00-IZ-00-30-00118 AKTUALIZACJA (816.4 KB) (nieaktualny)

2. Regulamin konkursu nr RPWP.01.01.00-IZ-00-30-001/18 (814.1 KB) (nieaktualny)

3. Warunki formalne (212.1 KB)

4. Kryteria wyboru projektów (438 KB)

5. Podręcznik LSI2014 (3 MB)

5.1.Regulamin Użytkownika LSI 2014 (798.4 KB)

6. Wzór wniosku o dofinansowanie (547.4 KB)

7. Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności (część opisowa) (938.5 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności (część obliczeniowa) (273.3 KB)

wzór Umowy RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (732 KB)

8. Wzór Umowy o dofinansowanie (754 KB) (nieaktualny)

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (756 KB) - obowiązuje od 6 grudnia 2019

8.1. Załącznik do umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB) (nieaktualny)

Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB) - obowiązuje od 6 grudnia 2019

9. Założenia do Planu w zakresie prac B+R (361 KB)

10. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

11. Mechanizm monitorowania i wycofania - rekomendacje Ministerstwa Rozwoju (dokument pomocniczy) (349.9 KB)

12. Ścieżka aplikowania o zapewnienie finansowania w ramach pi 1a i pi 10a (dokument pomocniczy) (349.5 KB)

Załącznik nr 5 do wniosku - Oświadczenia Konsorcjanta AKTUALNY(96 KB)

13. Załącznik nr 5 do wniosku - Oświadczenia Konsorcjanta (97.5 KB) (nieaktualny)

14. Załącznik nr 7 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (72.8 KB)

15.1 Załącznik nr 8 do wniosku - Formularz - pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (82.9 KB)

15.2 Załącznik nr 8 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

15.3 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.6 KB)

15.4 Załącznik nr 8 do wniosku - Formularz - pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (82.9 KB)

15.5 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2 (74.7 KB)

16. Załącznik nr 9 do wniosku - Oświadczenie o wskaźniku przychodów z działalności komercyjnej (82.6 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: monika.kwasnik@umww.pl oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 61 05 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie LSI 2014+ (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.