Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-06-2018 do 28-09-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 30.05.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.04.01‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

UWAGA – Informacja o przedłużeniu naboru - 09-08-2018

Ze względu na liczne zapytania ze strony potencjalnych Beneficjentów dotyczących możliwości wydłużenia naboru w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przedłużeniu naboru wniosków do 28 września 2018 r. Powyższa decyzja umotywowana jest okresem wakacyjnym, który utrudnia przygotowanie i skompletowanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej, a w szczególności uniemożliwia zebranie kworum organów kolegialnych jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za podjęcie m. in. aktów prawnych zapewniających zabezpieczenie realizacji projektów.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 9.08.2018 r.

Ogłoszenie o naborze (516.8 KB)

REGULAMIN KONKURSU_4.4.1 (1 MB

Wyniki naboru 31-01-2019

31 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 283/2019 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.04.04.01‑IZ‑00‑30‑001/18 dla Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Skład Komisji Oceny Projektów 4.4.1 (357.6 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów 4.4.1 - aktualizacja 07-11-2019 (340.8 KB)

Uchwała 283/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31.01.2019 ws. wyboru wniosków o dofinansowanie (35.6 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały 283/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31.01.2019 (11.9 KB)

pliki 4.4.1 (5 MB)

Opublikowano: 04.02.2019 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista projektów po ocenie merytorycznej 4.4.1 (299.7 KB)

Opublikowano: 29.01.2019 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 7 złożonych wniosków o dofinansowanie 5 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 1 projekt został pozostawiony bez rozpatrzenia i 1 projekt wycofano. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów ocenionych pozytywnie formalnie (303.6 KB)

Opublikowano: 11.12.2018 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 30.06.2018 r. od godziny 7.30 do 28.09.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 30.05.2018 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 1. Samorządowe instytucje kultury;
 2. Jednostki samorządu terytorialnego;
 3. Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 4. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 5. Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego;
 6. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania;
 7. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;
 8. Inne instytucje z sektora finansów publicznych;
 9. Szkoły wyższe;

Państwowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe (Państwowe instytucje kultury oraz współprowadzone przez Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez MKiDN chyba, że zapisy poszczególnych Kontraktów Terytorialnych stanowią inaczej) mogą ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie w ramach PO IiŚ.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Wsparciem zostaną objęte projekty w zakresie małych kin społecznościowych polegające na przeprowadzeniu prac adaptacyjnych, remontowych, budowlanych i modernizacyjnych w celu przygotowania sal do pełnienia funkcji kinowych, sali multimedialnej oraz zakup i montaż niezbędnego sprzętu i wyposażenia.
 2. Małe kino społecznościowe – sala kinowa na stałe wyposażona w urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności związanej z projekcją filmów o powierzchni maksymalnie 100 m2 mieszcząca maksymalnie 40 miejsc dla widowni.

Finanse

 1. Maksymalna wartość kosztów całkowitych projektu: 20 000 000,00 PLN.
 2. Wsparcie jednego kina społecznościowego nie może przekroczyć 150 000,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy uwzględnieniu limitu określonego w punkcie 1.
 3. Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych.
 4. Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 15 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

 

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 lipca 2018 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Umowy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 lipca 2018 r.

wzór Umowy RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (732 KB)

wzór Porozumienia RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (631.5 KB)

Opublikowano: 27.07.2018 r.


Zmiana Regulaminu

W związku z koniecznością dostosowania zapisów Regulaminu Konkursu do Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 umożliwiającej dostarczanie wezwania o korektę/uzupełnienie dokumentacji projektowej drogą elektroniczną usuwa się punkt 9 z części IV F Regulaminu Konkursu.

IZ WRPO 2014+ przekazuje wezwanie drogą elektroniczną na adresy e‑mail wskazane we wniosku o dofinansowanie, w punktach 2.1 Dane Wnioskodawcy i 2.4 Osoba do kontaktu w sprawach projektu, w związku z powyższym ww. punkt 9 nie ma zastosowania.

Regulamin obowiązuje od 6.07.2018 r.!

REGULAMIN KONKURSU_4.4.1 kina (288.3 KB) (nieaktualny)

Opublikowano: 06.07.2018 r.


UWAGA - Aktualizacja - 03-07-2018

Poniżej znajduje się zaktualizowany Załącznik nr 9 - Wzór porozumienia. Załącznik obowiązuje od 03.07.2018 r.

9. Wzór porozumienia (397.5 KB) (nieaktualny)

Opublikowano: 03.07.2018 r.


UWAGA - Aktualizacja - 04-06-2018

Poniżej znajduje się zaktualizowany Załącznik nr 23 do wniosku o dofinansowanie Oświadczenia Partnera/Uczestnika. Zmiana dotyczy Oświadczenia o przestrzeganiu Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Oświadczenia o niekaralności w zakresie powierzenia pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Załącznik obowiązuje od 04.06.2018 r.

17 Załącznik nr 23 do wniosku - Oświadczenia Partnera/Uczestnika poprawiony (484.5 KB)

Opublikowano: 04.06.2018 r.


1 Ogłoszenie o naborze (516.8 KB) 

1 Ogłoszenie o naborze (480.8 KB) (nieaktualny)

2 REGULAMIN KONKURSU_4.4.1 (1 MB)

2 REGULAMIN KONKURSU 4.4.1 (964.5 KB) (nieaktualny)

3 Warunki formalne (205.3 KB)

4 Kryteria wyboru projektów (546.9 KB)

5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego w zakresie obsługi LSI2014+ wersja 1.4 (3 MB)

5.1 Regulamin LSI2014+ (847.7 KB)

6 Wniosek o dofinansowanie (545.6 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (541.6 KB)

7.2 Instrukcja do Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (172 KB)

8 Wzór Umowy RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (732 KB)

8 Wzór Umowy o dofinansowanie (714.7 KB) (nieaktualny)

8.1 Zał do umowy o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

9 wzór Porozumienia RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (631.5 KB)

9 Wzór porozumienia (644.9 KB) (nieaktualny)

9.1 Zał do porozumienia o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

10 Instrukcja wypelniania wniosku (1.2 MB)

Załączniki do wniosku:

11 Załacznik nr 1 do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (545 KB)

12 Instrukcja wypełniania Załącznika do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (946.3 KB)

13 Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec GDOŚ (68.5 KB)

14 Załącznik nr 3 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

15 Załącznik nr 14 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (465.3 KB)

15.1 Zał. nr 14 Oświadczenie do dysp. nieruch. na cele realizacji projektu (468 KB)

16 Załącznik nr 17 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (468 KB)

17 Załącznik nr 23 do wniosku - Oświadczenia Partnera/Uczestnika poprawiony (484.5 KB)

17 Załącznik nr 23 do wniosku - Oświadczenia Partnera Uczestnika (483.5 KB) (nieaktualny)

18 Załącznik nr 25 do wniosku - Oswiadczenie o ochronie informacji ujetych we wniosku (455.5 KB)

19 Załącznik nr 26 - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (85.4 KB)

20 Załącznik nr 26 - Formularz informacji przy ubieganiu sie o pomoc de minimis przez przedsiebiorcę (324 KB)

21 Instrukcja wypełnienia tabeli przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (74.7 KB)

22 Załącznik nr 26 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (290 KB)

23 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D o pomocy de minimis (74.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres iwona.kosciuszko@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 22 oraz iwona.wilczewska@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 18 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie LSI 2014+ (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.