Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 16-08-2018 do 31-08-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 25.07.2018 r. ogłasza nabór nr RPWP.07.03.01‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach Poddziałania 7.3.1 Ekonomia społeczna - projekt pozakonkursowy realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt pozakonkursowy, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji.
Projekt został zatwierdzony na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru RPWP.07.03.01‑IZ‑00‑30‑001/18. 
Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 6006/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego (363.1 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6006/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.10.2018 r. (448.9 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (264.4 KB)

Opublikowano: 18.10.2018 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru nr: RPWP.07.03.01‑IZ‑00‑30‑001/18. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.07.03.01‑IZ‑00‑30‑001/18.

Projekt skierowany do negocjacji 7.3.1. 001/18 (438.7 KB)

Opublikowano: 26.09.2018 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 16.08.2018 r. od godziny 0.00 do dnia 31.08.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt z zakresu koordynacji ekonomii społecznej w regionie obejmuje:

a) tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, a także agregowanie informacji na temat działalności OWES i wyników ich pracy na poziomie całego regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych działań w regionie. Wspieranie działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego,

b) tworzenie lub dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry),

c) tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ) oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług,

d) inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, w tym o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej,

e) budowanie powiązań pomiędzy systemem edukacji, nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym,

f) organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym,

g) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w szczególności podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej lub lokalnych planów udziału podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju usług społecznych, uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej,

h) wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie,

i) zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, o którym mowa w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie,

j) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej,

k) reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których jest możliwy regionalny rozwój ekonomii społecznej,

l) ewaluacja działań OWES,

m) weryfikacja statusu PS na zasadach określonych w załączniku nr 3 do Wytycznych w obszarze włączenia społecznego i prowadzenie spisu PS.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu:
Ogółem: 2 220 872,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 2 220 872,00 PLN

Niezbędne dokumenty

7.0 Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.3.1 Ekonomia społeczna - projekt pozakonkursowy realizowany przez ROPS w Poznaniu (651.8 KB)

7.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 7.3.1 Ekonomia społeczna - projekt realiowany przez ROPS (430.7 KB)

7.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.3.1 Ekonomia społeczna - projekt pozakonkursowy realizowany przez ROPS (277.3 KB)

7.3 Zobowiązanie do realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.3.1 (1.1 MB)

7.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (545.8 KB)

7.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI2014+ (3 MB)

7.6 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (847.7 KB)

7.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (767.5 KB)

7.8 Karta weryfikacji warunków formalnych projektu pozakonkursowego WRPO 2014+ (631.5 KB)

7.9 a Wzór deklaracji poufności pracownika IZ WRPO 2014+ (255.3 KB)

7.9 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (230.3 KB)

7.10 a Wzór oświadczenia pracownika IZ WRPO 2014+ o bezstronności (327.3 KB)

7.10 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (222.4 KB)

7.11 Karta oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego WRPO 2014+ (614.1 KB)

7.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (498 KB)

7.13 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 7.3.1 (331.2 KB)

7.14 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (233.8 KB)

7.15 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera 7.3.1 (230.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61 714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").