Zakończony od 17-09-2018 do 19-10-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 14.08.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/18 w ramach Działania 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 17-01-2019

17 stycznia 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 200/2019 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.02.01‑IZ‑00‑30‑001/18 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listy projektów ocenionych w konkursie, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu.

Lista członków Komisji Oceny Projektów 9.2.1 001/18 (355.9 KB)

Lista projektów ocenionych RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/18 LOSI (199.2 KB)

Lista projektów ocenionych RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/18 POSI (198.6 KB)

Uchwała 200/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 17.01.2019 ws. wyboru wniosków o dofinansowanie (300.4 KB)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy - LOSI (6.2 MB)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy - POSI (5 MB)

Opublikowano: 23.01.2019 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listy projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej (292.3 KB)

Opublikowano: 16.01.2019 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 2 złożonych wniosków o dofinansowanie oba wnioski zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

 Lista projektów ocenionych formalnie 09.02.01 001/18 (287.5 KB)

Opublikowano: 14.12.2018 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 17.09.2018 r. od godziny 7.30 do 19.10.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 16.08.2018 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
 3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych;
 4. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 5. Szkoły wyższe;
 6. Jednostki naukowe;
 7. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe;
 8. Instytucje kultury;
 9. Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia;
 10. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;
 11. Instytucje otoczenia biznesu;
 12. Administracja rządowa;
 13. Partnerzy społeczni i gospodarczy;
 14. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 15. Przedsiębiorcy;
 16. Podmioty ekonomii społecznej;
 17. Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

wskazane w odpowiednich Mandatach Terytorialnych dla Leszczyńskiego i Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia wynikające z kompleksowych Programów Rewitalizacji (wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego) dotyczące zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i poprzemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych, w ramach projektów obejmujących:

1. Budowę, przebudowę, rozbudowę, adaptację lub remonty: budynków, obiektów i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem znajdujących się na obszarach rewitalizacji (w tym m.in., domy dziecka, ośrodki walki z patologiami społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, instytucje kultury, domy kultury, centra aktywności obywatelskiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz obiekty służące wsparciu osób wykluczonych) w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych, w tym np.:

a) remont lub przebudowę elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń,

b) remont, przebudowę, modernizację instalacji: np. grzewczych, elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych w budynkach,

c) zagospodarowanie przyległego terenu: np. budowę, remont, przebudowę małej architektury, ogrodzeń (tylko w przypadku, kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego).

2. Wsparcie inwestycyjne w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy oraz wyposażenia obiektów na potrzeby funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

3. Poprawę funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i rewitalizowanego terenu (tylko w przypadku, kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego),  w tym:

a) budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację lub remont dróg lokalnych na rewitalizowanym terenie (jedynie jako element szerszego projektu rewitalizacyjnego i wówczas gdy przyczyni się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych jako element kompleksowych programów rewitalizacji);

b) budowę, remonty lub przebudowę chodników i przejść dla pieszych oraz wszelkiej infrastruktury pozwalającej na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów (np. ścieżki rowerowe), wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (tylko w przypadku, kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego).

4. Poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu, w tym  wyburzanie budynków i uporządkowanie przestrzeni publicznej (tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego).

5. Renowację wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych  (tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego).

Spośród wymienionych typów projektu, jedynie typ 1 i 2 mogą być realizowane samodzielnie.

Finanse

 1. Maksymalna wartość dofinansowania projektu nie może przekroczyć kwot wskazanych
  w Mandatach Terytorialnych dla Leszczyńskiego i Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.
 2. Maksymalny poziom dofinansowania projektu do 85% wydatków kwalifikowalnych
  dla projektów nie objętych pomocą publiczną.
 3. W przypadku realizacji projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania projektu do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:
  1. projekty zawierające wyłącznie elementy inwestycyjne (infrastruktura lokalna) kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych
   ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz przedstawionych w Studium Wykonalności,
  2. w przypadku wystąpienia w projekcie wydatków finansowanych z pomocy de minimis maksymalna wartość przedmiotowej pomocy nie może przekroczyć 700 000,00 PLN,
  3. w przypadku projektów zawierających jednocześnie elementy wskazane w ppkt. a) i b) Wnioskodawca zobowiązany jest do ujednolicenia poziomu dofinansowania (do niższej wartości, która nie może przekroczyć 85% intensywności wsparcia).
 4. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektów w zakresie kultury, których celem jest poprawa spójności społecznej dzięki umożliwieniu lepszego dostępu do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych stanowią maksymalnie 8 000 000,00 PLN.

Minimalny wkład własny: 15% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 20 993 575,02 PLN.

Niezbędne dokumenty

1. Ogłoszenie o naborze (373.2 KB)

2. Regulamin konkursu (887 KB)

3. Warunki formalne (215.4 KB)

4. Kryteria wyboru projektów (426.6 KB)

5. Podręcznik Użytkownika LSI2014 (3 MB)

5.1. Regulamin Użytkownika LSI2014+ (859.1 KB)

6. Wzór wniosku o dofinansowanie (549.3 KB)

7.1. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności - część opisowa (984 KB)

7.2. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności - część obliczeniowa (145.3 KB)

8.1. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (958.6 KB)

8.2. Załącznik do Umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność i zwroty środków (1.1 MB)

9.1. Wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu (887.3 KB)

9.2. Załącznik do Porozumienia o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność i zwroty środków (1.1 MB)

10.1. Wzór Uchwały z zobowiązaniem do realizacji projektu (777.5 KB)

10.2. Załącznik do zobowiązania do realizacji projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność i zwroty środków (1.1 MB)

11. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (1.1 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

1. Załącznik nr 1 - Załącznik do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

2. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (511.6 KB)

3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (68.5 KB)

4. Załącznik nr 3 - Zaświadczenie Natura 2000 (463 KB)

5. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do wniosku - Zaświadczenia NATURA 2000 (410 KB)

6. Załącznik nr 4 - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

7. Załącznik nr 15 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465 KB)

8. Załącznik nr 15 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (467.5 KB)

9. Załącznik nr 18 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

10. Załącznik nr 24 - Oświadczenia Partnera_Uczestnika (483 KB)

11. Załącznik nr 26 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456 KB)

12.1. Załącznik nr 27 - Formularz pomoc inna niż w rybołówstwie, rolnictwie, pomoc de minimis (82.9 KB)

12.2. Załącznik nr 27 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (325.5 KB)

12.3. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (74.7 KB)

12.4. Załącznik nr 27 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (292 KB)

12.5. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.6 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres katarzyna.wojciechowska@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 38 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.