Zakończony od 28-09-2018 do 26-10-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 27.08.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑003/18 w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 04-04-2019

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę zawierającą projekt, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną oraz negocjacje z wyróżnieniem faktu, iż przedmiotowy projekt został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-003/18. (Aktualizacja listy nastąpiła w związku ze zmianą Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 565/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r.).

Uchwała Nr 5604 /2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 565/2019 (527.8 KB)

Projekt, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną oraz negocjacje (205.4 KB)

Opublikowano: 16.09.2022 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-003/18.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-003/18 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (rak piersi oraz rak szyjki macicy) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwała Nr 4682-2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2022 r. (384.7 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 4682-2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.02.2022 r. (206.3 KB)

Opublikowano: 24.02.2022 r.


Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.6.1.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.6.1. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o zawartej umowie w ramach Poddziałania 6.6.1 (237.4 KB)

Opublikowano: 13.07.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji.
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01-IZ.00-30-003/18.
Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 565/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 04 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy zawierającej wyniki oceny merytorycznej oraz negocjacji wszystkich ocenionych projektów (494.7 KB)

Załącznik 1a do Uchwały nr 565/2019 - Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje z wyróżnieniem projektu wybranego do dofinansowania (454.2 KB)

Lista członków KOP (265.6 KB)

Opublikowano: 06.04.2019 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01-IZ.00-30-003/18. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (72.7 KB)

Opublikowano: 21.02.2019 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 28.09.2018 r. od godziny 0.00 do dnia 26.10.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

  • pracodawcy,
  • instytucje rynku pracy,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów o charakterze profilaktycznym ukierunkowanych na wczesne wykrywanie raka piersi oraz raka szyjki macicy mogą być realizowane w szczególności następujące działania:

a) działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych. Tego typu działania nie mogą stanowić jedynego działania w ramach projektu. Prowadzenie działań z zakresu edukacji prozdrowotnej możliwe jest wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne. Działania edukacyjne z zakresu profilaktyki mogą być również kierowane do kadr POZ (tj. lekarzy POZ oraz osób współpracujących z placówką POZ lub osób pracujących na rzecz placówki POZ) i kadr medycyny pracy;

b) zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji badania w ramach programu profilaktyki raka piersi lub raka szyjki macicy dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem;

c) zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 85%
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:          
Ogółem: 5 366 418,00 PLN
W tym wsparcie finansowe EFS: 5 366 418,00 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł
Minimalny wkład własny - 15%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu (770.1 KB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 6.6.1 (484.6 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 6.6.1 (251.8 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (811.7 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (550.8 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.6 Regulamin LSI2014+ (847.7 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (830.2 KB)

8.8 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (193.8 KB)

8.9 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (312.9 KB)

8.9 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (315.1 KB)

8.10 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (402.2 KB)

8.10 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (280.9 KB)

8.11 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego (381.5 KB)

8.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (123 KB)

8.13 Warunki finansowania Programu profilaktyki raka piersi (453.5 KB)

8.14 Warunki finansowania Programu profilaktyki raka szyjki macicy (503.5 KB)

8.15_Wykaz_kategorii_wydatków_dla_Podziałania_6.6.1 (143.1 KB)

8.16 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (252.2 KB)

8.17 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (325.6 KB)

8.18 Wykaz gmin wskazanych jako białe plamy w zakresie badań profilaktycznych raka piersi i raka szyjki macicy (396.6 KB)

8.19 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (237.7 KB)

8.20 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (405.3 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61 714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").