Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 27-09-2018 do 19-10-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 27.08.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.05.00‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach Poddziałania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Aktualizacja załączników dokumentacji konkursowej w zakresie przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W celu ułatwienia Beneficjentom realizacji projektów w zakresie przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej IZ WRPO 2014+ zaktualizowała poniższe załączniki dokumentacji konkursowej w szczególności do zapisów obowiązujących wytycznych obszarowych oraz zgodnie z Zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczącymi rozliczania podatku od towarów i usług (VAT).

Zmiany nie dotyczą projektów objętych korektą systemową.

8.21 Standardy realizacji wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej - 31.08.2019 (640 KB)

4. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - 31.08.2019 (768 KB)

5. Biznesplan - 31.08.2019 (1 MB)

8. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego - 31.08.2019 (728.5 KB)

9. Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawartej pomiędzy uczestnikiem projektu a beneficjentem - 31.08.2019 (689.8 KB)

10. Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z Biznesplanem wraz z zestawieniem poniesionych wydatków - 31.08.2019 (444.7 KB) (nowy załącznik)

11. Oświadczenie dot. rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego wraz z zestawieniem poniesionych wydatków - 31.08.2019 (510.2 KB) (nowy załącznik)

Opublikowano: 28.08.2019 r.


Informacja w sprawie zwiększenia alokacji

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 636/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.06.05.00‑IZ‑00‑30‑001/18.

 1. Pkt. 1.1.3 przyjął brzmienie:

Wskaźniki produktu

Jednostka miary

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach alokacji dostępnej dla Działania 6.5

Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie

osoby

1 951

 

 1. Pkt. 2.2 Przyjął brzmienie:

Ogółem (EFS+BP): 30 705 620,00 PLN

W tym wsparcie finansowe EFS: 27 473 450,00 PLN

W tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 3 232 170,00 PLN

W związku z zakończeniem oceny oraz złożeniem dobrych jakościowo wniosków o dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.

Załączniki do regulaminu konkursu Nr RPWP.06.05.00‑IZ‑00‑30‑001/18 pozostają bez zmian.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 19 kwietnia 2019 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Regulamin konkursu 19.04 (769.1 KB)

Uchwała Nr 636/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.04.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 5749/2018 (218.7 KB)

Opublikowano: 26.04.2019 r.


Wydłużenie terminu oceny  

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.06.05.00-IZ.00-30-001/18 do 12 kwietnia 2019 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 27.03.2019 r.


UWAGA!

W związku z przekazanymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 Zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczącymi rozliczania podatku od towarów i usług (VAT), IZ WRPO 2014+ przedstawia poniższą informację.

We wszystkich projektach, w których wydatki dotyczyć będą:

 • wypłaty dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • finansowego wsparcia pomostowego,
 • kosztów związanych z odbywaniem praktyki zawodowej/stażu zawodowego lub refundacji kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy (zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),

zastosowanie mają zapisy Zaleceń, o których mowa powyżej.

Dodatkowo IZ WRPO 2014+ informuje, że Wnioskodawcy w ramach ogłoszonego w dniu 27.08.2018 r. konkursu numer RPWP.06.05.00‑IZ‑00‑30‑001/18 są zobligowani do stosowania się do ww. Zaleceń już w momencie składania wniosków o dofinansowania jak i późniejszej realizacji projektów w tym dostosowania dokumentów przygotowywanych dla uczestników projektu, zgodnie z Załącznikiem 8.21 do Regulaminu – Standardy realizacji wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, do ww. Zaleceń. Przestrzeganie/stosowanie Zaleceń będzie weryfikowane przez Instytucję Zarządzającą zarówno na etapie oceny wniosków o dofinansowanie jak i realizacji projektów.

Jednocześnie IZ WRPO 2014+ zapewnia, że niezastosowanie się do ww. Zaleceń w złożonym w odpowiedzi na konkurs wniosku nie będzie skutkowało automatycznym jego odrzuceniem, a jedynie spowoduje, że w przypadku skierowania go do dalszego etapu oceny jakim są negocjacje, wniosek będzie musiał zostać dostosowany do Zaleceń.

Zalecenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów EFS (173.4 KB)

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia uczestnika dot. podatku VAT (93.3 KB)

Załączniki nr 3a, 3b Schematy wypłaty (309.4 KB)

Opublikowano: 28.09.2018 r.

Wyniki naboru 04-04-2019

Informacja o niezawartych umowach o dofinansowanie projektów  (konkurs zamknięty nr RPWP.06.05.00-IZ.00-30-001/18)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia informację o projektach, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszego etapu procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista niezawartych umów w ramach Działania 6.5 (210.9 KB)

Opublikowano: 01.07.2021 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.5 (konkurs zamknięty nr RPWP.06.05.00-IZ.00-30-001/18)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu dwóch umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Działania 6.5 (337.2 KB)

Opublikowano: 01.07.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji.
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.05.00-IZ.00-30-001/18. 
Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 1104/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 07.08. 2019 r. (355.1 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1104/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 07.08. 2019 r. (519.1 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (265.7 KB)

Opublikowano: 09.08.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji. 
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.05.00-IZ.00-30-001/18 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 904 /2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.06.2019 r. (527.8 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 904 2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.06.2019 r. (540.8 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (268.6 KB)

Opublikowano: 01.07.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji.
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.05.00-IZ.00-30-001/18.
Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 566/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy zawierającej wyniki oceny merytorycznej oraz negocjacji wszystkich ocenionych projektów (551.7 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 566/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 04.04.2019 (684.9 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 566/2019 Projekty wybrane do dofinansowania (537.2 KB)

Lista członków KOP (266.5 KB)

 

Opublikowano: 06.04.2019 r., Aktualizacja: 10.04.2019 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który pozytywnie przeszedł procedurę odwoławczą oraz został skierowany do etapu negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.05.00-IZ.00-30-001/18.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.06.05.00-IZ.00-30-001/18.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (441.5 KB)

Opublikowano: 26.06.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.05.00-IZ.00-30-001/18. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji w wyniku uwolnienia środków.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (449.4 KB)

Opublikowano: 10.06.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.05.00-IZ.00-30-001/18. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji w związku z podjęciem Uchwały nr 636/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.04.2019 dot. zwiększenia alokacji.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (466.6 KB)

Opublikowano: 07.05.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który zostały pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.05.00-IZ.00-30-001/18. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji w wyniku uwolnienia środków.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (72.5 KB)

Opublikowano: 27.03.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.05.00-IZ.00-30-001/18. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.06.05.00-IZ.00-30-001/18.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (73.7 KB)

Opublikowano: 26.02.2019 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 27.09.2018 r. od godziny 0.00 do dnia 19.10.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować wsparcie typu outplacementowego dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa, w szczególności poprzez:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję jako obowiązkowy element wsparcia,
 • pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne,
 • szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe, praktyki zawodowe,
 • subsydiowane zatrudnienie,
 • dodatek relokacyjny lub sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia,
 • wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone z pomostowym wsparciem finansowym oraz wsparciem w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:     

Ogółem: 12 350 000,00 PLN 30 705 620,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 11 050 000,00 PLN 27 473 450,00 PLN
w tym wsparcie finansowe z budżetu państwa: 1 300 000,00 PLN 3 232 170,00 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł
Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

Materiał pomocniczy dla kryterium premiującego nr 2 - Projekt zakłada stworzenie nowych miejsc pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation):

Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski (smart specialisation) oraz obszary o największym potencjale rozwojowym dla regionu (331.5 KB)

Opublikowano: 11.09.2018 r.


Regulamin konkursu 19.04 (769.1 KB)

8.0 Regulamin konkursu dla Działania 6.5 (718.5 KB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Działania 6.5 (392.3 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Działania 6.5 (256.9 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (1.1 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie (551.7 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.6 Regulamin użytkownika LSI 2014+ (859.1 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (827.1 KB)

8.8 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (193.3 KB)

8.9 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (313.2 KB)

8.9 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (315.3 KB)

8.10 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (402.7 KB)

8.10 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (281.2 KB)

8.11 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2014+ (375.6 KB)

8.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (122.9 KB)

8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych Działanie 6.5 (399.5 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Działania 6.5 (170.1 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (252.1 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (326.3 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (236.9 KB)

8.18 Obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze - zgodnie z regionalnymi OSI (195.6 KB)

8.19 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (305.9 KB)

8.20 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (531.1 KB)

8.21 Standardy realizacji wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (469.8 KB)

1 Regulamin rekrutacji uczestników (375.3 KB)

2 Wstępny formularz rekrutacyjny (426.4 KB)

3 Karta oceny wstępnego formularza rekrutacyjnego (344.3 KB)

4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (357.2 KB)

5 Biznesplan (401.8 KB)

6 Karta oceny biznesplanu (356.3 KB)

7 Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu (453.3 KB)

8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawartej pomiędzy uczestnikiem projektu a beneficjentem (336.1 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie LSI2014+ (menu "Kontakt").