Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 28-09-2018 do 19-10-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28.08.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.03.01.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach Poddziałania 3.1.2 Dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 17-01-2019

17 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 193/2019 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.02‑IZ‑00‑30‑001/18 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.2 „Dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia projekt oceniony pozytywnie i rekomendowany do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista członków Komisji Oceny Projektów (351.9 KB)

Uchwała 193/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 17.01.2019 ws. wyboru wniosku o dofinansowanie (299.5 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały 193/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 17.01.2019 (11.3 KB)

Dokumenty do umowy (7.3 MB)

Opublikowano: 21.01.2019 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę ocenionego projektu.

Lista po ocenie merytorycznej 3.1.2 (355.2 KB)

Opublikowano: 08.01.2019 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 2 wnioski o dofinansowanie. Jeden wniosek został oceniony pozytywnie, natomiast drugi wniosek został oceniony negatywnie.

Wniosek pozytywnie oceniony formalnie zostanie oceniony merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Zamknięcie oceny formalnej - lista projektów pozytywnych (290.5 KB)

Opublikowano: 11.12.2018 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 28.09.2018 r. od godziny 7.30 do 19.10.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 28.08.2018 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty wymienione w Uszczegółowieniu WRPO 2014+, pkt 2.3.1 Działanie 3.1 ppkt 7 Typ beneficjenta, tj. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty w zakresie budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – projekty realizowane przez OSD (operatorów systemu dystrybucyjnego) dotyczące sieci dystrybucyjnej o napięciu SN i nn (poniżej 110kV).

Zakres realizacji projektów w ramach konkursu dotyczy rezerwacji nowych mocy przyłączeniowych wyłącznie dla instalacji OZE.

Finanse

1. Maksymalny poziom dofinansowania oblicza się zgodnie z:

  1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r.
    w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną
    w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
    (Dz. U. z 2015 r., poz. 2011),
  2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.
    w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, 

i wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

2. Maksymalna wartość dofinansowania kosztów objętych pomocą de minimis
- 700 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 8 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

1 Ogłoszenie o naborze (469.1 KB)

2 Regulamin konkursu (834 KB)

3 Warunki formalne (206.6 KB)

4 Kryteria wyboru projektów (399.9 KB)

5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego LSI2014+ (3 MB)

5.1 Regulamin użytkownika LSI 2014+ (847.7 KB)

6 Wzór wniosku o dofinansowanie (549.1 KB)

7 Studium Wykonalności 3.1.2 - Cześć opisowa (865.5 KB)

7.1 Studium Wykonalności 3.1.2 - Część obliczeniowa (272.7 KB)

8 Wzór Umowy o dofinansowanie (971.3 KB)

8.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie zasady kwalifik kosztów EFRR 2014-2020 (1.1 MB)

9 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1 MB)

Załączniki do wniosku:

10 Zał. nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOS (545 KB)

11 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (497.7 KB)

12 Zał. nr 2 - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

13 Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (411.6 KB)

14 Zał. nr 3 - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

15 Zał. nr 12 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (465.3 KB)

15.1 Zał. nr 12 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele realizacji projektu (468 KB)

16 Zał. nr 18 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (468 KB)

17 Zał. nr 22 - Oświadczenia Partnera Uczestnika (484.5 KB)

18 Zał. nr 24 - Oswiadczenie o ochronie informacji ujetych we wniosku (455.5 KB)

19 Zał. nr 25 - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (85.4 KB)

20 Zał. nr 25 - Formularz informacji przy ubieganiu sie o pomoc de minimis przez przedsiebiorcę (324 KB)

21 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D o pomocy de minimis (74.7 KB)

22 Zał. nr 25 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (290 KB)

23 Instrukcja wypełnienia tabeli przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (74.7 KB)

24 Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odpor (3.4 MB)

25 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.2 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres lukasz.mikolajczak@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 42 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61 714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.