Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 28-09-2018 do 30-11-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28.08.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.03.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach Poddziałania 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 26 listopada 2019 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz uwzględnienia w treści Umowy rekomendacji programowych z badania śródokresowego przeglądu postępu rzeczowego WRPO 2014+ i związanej z tym zmiany Instrukcji Wykonawczej w zakresie możliwości przeprowadzenia kontroli na dokumentach zamówień w odniesieniu do próby operacji, opracowano nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

8. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (733 KB)

8.1. Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB)

Opublikowano: 04.12.2019 r.

Wyniki naboru 13-03-2019

Informacja w sprawie zwiększenia alokacji 

28 marca 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 551/2019 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.01.03.02-IZ.00-30-001/18 dla Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”, Poddziałania 1.3.2 „Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji w konkursie.

Uchwała Nr 551/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych (442.8 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie (371.7 KB)

Opublikowano: 29.03.2019 r.


Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWP.01.03.02-IZ.00-30-001/18

13 marca 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 472/2019 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.01.03.02-IZ.00-30-001/18 dla Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”, Poddziałania 1.3.2 „Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała nr 472_2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.03.2019 (62.8 KB)

Lista projektów pozytywnie ocenionych 1.3.2 (52.8 KB)

Lista członków KOP 01.03.02_001_18 (153.8 KB)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy (5.6 MB)

Dokumenty OOŚ (2.7 MB)

Opublikowano: 15.03.2019 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej 1.3.2 001/18 (302.6 KB)

Opublikowano: 08.03.2019 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 7 złożonych wniosków o dofinansowanie 6 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 1 projekt został pozostawiony bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów ocenionych formalnie 01.03.02 001/18 (302 KB)

Opublikowano: 29.01.2019 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 28.09.2018 r. od godziny 7.30 do 30.11.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 28.08.2018 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.2 mogą ubiegać się Instytucje Otoczenia Biznesu.

Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) to, bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na rozwoju potencjału i poprawie jakości specjalistycznych usług oraz infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zastrzeżeniem:

  1. projekty dotyczące usług doradczych i szkoleniowych (pomoc de minimis) polegające na zakupie usług doradczych do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć 700 000,00 PLN;
  2. projekty zawierające wyłącznie elementy inwestycyjne (infrastruktura lokalna) kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz przedstawionych w Studium Wykonalności.
  3. projekty zawierające oba ww. elementy (a. i b.): Wnioskodawca zobowiązany jest do ujednolicenia poziomu dofinansowania (do niższej wartości, która nie może przekroczyć 85% intensywności wsparcia).

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 25 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Ogłoszenie o naborze (372.3 KB)

2. Regulamin konkursu (922.4 KB)

3. Warunki formalne (215.5 KB)

4. Kryteria wyboru projektów dla EFRR (415.6 KB)

5. Podręcznik LSI2014 (3 MB)

5.1.Regulamin Użytkownika LSI 2014 (859.1 KB)

6. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (547.2 KB)

7. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) (552.1 KB)

7.1. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (272.5 KB)

8. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (733 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

8. Wzór Umowy o dofinansowanie (995.6 KB) (nieaktualny)

8.1. Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

8.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB) (nieaktualny)

9. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.3 MB)

Załączniki do wniosku:

10. Załącznik nr 7 do wniosku Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (454.5 KB)

11.1 Załącznik nr 8 do wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (82.9 KB)

11.2 Załącznik nr 8 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (324.5 KB)

11.3 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (74.7 KB)

11.4 Załącznik nr 8 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

11.5 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.6 KB)

Załączniki pomocnicze:

12. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

12.1. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (Standardy dostępnosci dla polityki spójności) (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres julia.cabaj@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 77 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie LSI2014+ (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.