Zakończony od 28-09-2018 do 31-01-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 28 sierpnia 2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.04.02-IZ-00-30-001/18 w ramach Działania 1.4  „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu” Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przedłużeniu naboru wniosków do 31 stycznia 2019 r. Decyzja podyktowana jest koniecznością przygotowania i przedłożenia w ramach dokumentacji aplikacyjnej specyficznych dla konkursu dokumentów o charakterze strategiczno-planistycznym, w tym Planu w zakresie realizacji strategii promocji gospodarczej regionu”, których rzetelne przygotowanie wymaga znacznych nakładów organizacyjnych.

W związku z wydłużeniem terminu naboru zmianie ulega również termin rozstrzygnięcia konkursu. Obowiązujący termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2019 r.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 22.11.2018 r.

Ogłoszenie o naborze AKTUALIZACJA (466.8 KB)

Regulamin Konkursu nr RPWP.01.04.02-IZ-00-30-001_18 AKTUALIZACJA (759.5 KB)

Opublikowano: 22.11.2018 r.


Ze względu na pojawiające się informacje na temat problemów ze skompletowaniem dokumentacji przez potencjalnych Beneficjentów, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przedłużeniu naboru wniosków do 30 listopada 2018 r. Powyższa decyzja jest podyktowana koniecznością przygotowania i przedłożenia w ramach dokumentacji aplikacyjnej specyficznych dla konkursu dokumentów o charakterze strategiczno-planistycznym, w tym Planu w zakresie realizacji strategii promocji gospodarczej regionu”, których rzetelne przygotowanie wymaga znacznych nakładów organizacyjnych.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 11.10.2018 r.

Ogłoszenie o naborze AKTUALIZACJA (443.9 KB)

Regulamin Konkursu nr RPWP.01.04.02-IZ-00-30-001_18 AKTUALIZACJA (759.5 KB)

Opublikowano: 11.10.2018 r.

Wyniki naboru 18-04-2019

18 kwietnia 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 645/2019 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.01.04.02-IZ.00-30-001/18 dla Działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów pozytywnie ocenionych w konkursie nr RPWP.01.04.02.00-IZ.00-30-001/18 (203.2 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów 01.04.02 001/18 (357.5 KB)

Uchwała 645/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 18.04.2019 ws. wyboru do dofinansowania projektów (298.7 KB)

dokumenty OOŚ (2.2 MB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy (4.4 MB)

Opublikowano: 26.04.2019 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

 Lista po ocenie merytorycznej 1.4.2 001/18 (293.8 KB)

Opublikowano: 16.04.2019 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że cztery złożone wnioski o dofinansowanie zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie formalnie w konkursie 01.04.02 001/18 (285.8 KB)

Opublikowano: 27.03.2019 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 28 września 2018 r. od godziny 7.30 do 19 października 2018 r. 31 stycznia 2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 28 sierpnia 2018 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i jednostki organizacyjne. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będzie:

Wsparcie w zakresie kompleksowych systemów zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz wzmocnienie potencjału gospodarczego województwa, głównie w strategicznych obszarach zdefiniowanych w Wielkopolskiej Strategii Inteligentnej Specjalizacji poprzez m.in.:

  1. Promocję gospodarczą (m.in. udział w międzynarodowych imprezach gospodarczych, w tym udział przedsiębiorstw, pogłębione analizy wybranych rynków zagranicznych, monitoring trendów w gospodarce krajowej i światowej, system komunikacji w postaci platformy internetowej);
  2. Promocję inwestycyjną (m.in. aktualizacja bazy ofert inwestycyjnych, udział w inwestycyjnych imprezach targowych);
  3. Budowę Marki Wielkopolski.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem, że dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020 (obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu).

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 10 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

1. Ogłoszenie o naborze AKTUALIZACJA (466.8 KB) (obowiązuje od 22.11.2018 r.)

1. Ogłoszenie o naborze AKTUALIZACJA (443.9 KB) (obowiązuje od 11.10.2018 r.)

1 .Ogłoszenie o naborze (446.7 KB)

2. Regulamin Konkursu nr RPWP.01.04.02-IZ-00-30-001_18 AKTUALIZACJA (759.5 KB) (obowiązuje od 22.11.2018 r.)

2. Regulamin Konkursu nr RPWP.01.04.02-IZ-00-30-001_18 AKTUALIZACJA (759.5 KB) (obowiązuje od 11.10.2018 r.)

2. Regulamin konkursu nr RPWP.01.04.02-IZ-00-30-001_18 (762.2 KB)

3. Warunki formalne (213.4 KB)

4. Kryteria wyboru projektów dla EFRR (407.8 KB)

5. Podręcznik LSI2014 (3 MB)

5.1. Regulamin LSI2014 (859.1 KB)

6. Wzór wniosku o dofinansowanie (540.9 KB)

7. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) (669.9 KB)

7. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa).doc (wersja edytowalna) (821.5 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (122.4 KB)

8. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (972.9 KB)

8.1 Załącznik do umowy pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność, zwroty środków (1.1 MB)

9. Wzór Uchwały ze Zobowiązaniem (786.8 KB)

9.1 Załącznik do zobowiązania do realizacji projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność, zwroty środków (1.1 MB)

10. Założenia do Komplesowego planu promocji gospodarczej i inwestycyjnej regionu (268.5 KB)

11. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1 MB)

12. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (545 KB)

12.1 Instrukcja wypełniania Załącznika do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (356.3 KB)

13. Załacznik nr 7 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie Partnera lub Uczestnika (480.5 KB)

14. Załącznik nr 9 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456.2 KB)

15.1 Załącznik nr 10 do wniosku – Formularz - pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (83 KB)

15.2 Załącznik nr 10 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

15.3 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.6 KB)

15.4 Załącznik nr 10 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2 (324.5 KB)

15.5 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2 (74.7 KB)

Załączniki pomocnicze:

16. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

16.1 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: monika.kwasnik@umww.pl oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 61 05 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61 714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.