Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 01-10-2018 do 15-10-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 27.09.2018 ogłasza nabór wniosków nr RPWP.10.02.00-IZ-00-30-001/18 w ramach Działania 10.2 Informacja i promocja WRPO 2014+. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 08-11-2018

Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska w ramach Działania 10.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W dniu 08 listopada 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu pn.: Informacja i promocja WRPO 2014+ realizowana przez Instytucję Pośredniczącą WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2019-2020, złożonego przez Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.

Projekt uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.2 Informacja i promocja WRPO 2014+.

Dofinansowanie projektu z EFS wynosi 14 450,00 zł.

Uchwała w sprawie wyboru projektu do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach WRPO 2014+, Działanie 10.2 (288.5 KB)

Informacje o naborze

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) w 2 egz. należy składać w terminie 7 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Polityki Regionalnej, sekretariat pok.345, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Polityki Regionalnej,  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę złożenia wniosku w wersji papierowej w siedzibie DPR UMWW.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składac wnioski?

O dofinansowanie ubiegać się może Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska (ZIT AKO) jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Na co można otrzymac dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na realizację działań informacyjno-promocyjnych w obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim, w tym zapewnienie funkcjonowania systemu informacji dla ogółu społeczeństwa Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz działań edukacyjnych skierowanych do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 14 450 PLN.

Minimalny wkład własny wynosi 15%.

Niezbędne dokumenty

I. Zasady naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 10 Pomoc Techniczna (299.9 KB)

1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu dla Działania 10.2 (512.1 KB)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (420.6 KB)

3. Wniosek o nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym (343.8 KB)

4. Kryteria wyboru projektów (202.2 KB)

5. Wzór umowy o dofinansowanie (468.9 KB)

Załącznik 5.1 do umowy- zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (380.5 KB)

Załącznik 5.2 do umowy - wzór oświadczenia (202.1 KB)

II. Podręcznik podmiotu zgłaszającego-beneficjenta LSI do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie obsługi LSI 2014+ (3 MB)

III. Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (859.1 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres pomoc.techniczna@umww.pl, telefonicznie pod numerami tel. 61 626 324, 61 626 325, 61 626 327 lub 61 626 345 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61 714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").