Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-10-2018 do 21-11-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28.09.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Wydłużenie terminu oceny

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/18 do 31 maja 2019 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 26.04.2019 r.

Wyniki naboru 30-05-2019

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.1. - aktualiacja

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu sześciu umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. (280.6 KB)

Opublikowano: 09.12.2021 r. 


Informacja o niezawartych umowach o dofinansowanie projektów  w ramach Podziałania  8.1.1.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszego etapu procedury udzielania dofinansowania
w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.1. (248.9 KB)

Opublikowano: 01.07.2021 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.1. (konkurs zamknięty nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/18)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu pięciu umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. (278.7 KB)

Opublikowano: 01.07.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/18.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/18 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Lista członków KOP - 8.1.1 (296.8 KB)

Uchwała 1193/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 30.08.2019 (525.4 KB)

Zał.1 do Uchwały 1193/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 30.08.2019 (446.5 KB)

Opublikowano: 03.09.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji. 
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/18 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.
Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 792 2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2019 r. (530.5 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 792 2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.05.2019 r. (563.4 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (263 KB)

Opublikowano: 31.05.2019 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który pozytywnie przeszedł procedurę odwoławczą oraz został skierowany do etapu negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/18.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/18.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (441.5 KB)

Opublikowano: 12.08.2019 r.


Wyniki oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/18.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (488.8 KB)

Opublikowano: 06.04.2019 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.10.2018 r. od godziny 0.00 do dnia 21.11.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować projekty:

  1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,
  2. rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1),
  3. wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu - 85%

Ogółem: 41 632 084,00 PLN
- ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 41 234 456,99 PLN
- w ramach kwoty przeznaczonej dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI dofinansowanie wynosi: 85 000,01 PLN
- w ramach kwoty przeznaczonej dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI dofinansowanie wynosi: 312 627,00 PLN

Minimalna wartość projektu  -  50 000,00 zł
Wkład własny - 15%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu 8.1.1- 2018.docx (984.1 KB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 8.1.1 (765.5 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.1.1 (254.3 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (813.1 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (550.3 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.6 Regulamin LSI2014+ (847.7 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (830.2 KB)

8.8 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (193.8 KB)

8.9 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (312.9 KB)

8.9 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (315.1 KB)

8.10 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (402.2 KB)

8.10 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (280.8 KB)

8.11 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego (383.5 KB)

8.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (123 KB)

8.13 Wymagania dot. standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów towarów lub usług (206.7 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.1.1 (163.9 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (255 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (327.2 KB)

8.17 Informacje dotyczące sposobu przygotowania diagnozy niezbędnej do realizacji wsparcia na rzecz OWP (296.9 KB)

8.18 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (237.9 KB)

8.19 Wykaz gmin o poziomie upowszechnienia przedszkolnego .. (361 KB)

8.20 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (299.7 KB)

8.21 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (533.3 KB)

8.22 Wykaz gmin o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe w województwie wielkopolskim (OSI) (152.4 KB)

8.23 Wykaz miast średnich i średnich tracących funkcje gospodarcze w województwie wielkopolskim (OSI) (106.9 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61 714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").