Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 24-10-2018 do 10-12-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 24 października 2018 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.05.02.01‑IZ‑00‑30‑002/18 w ramach Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 13-03-2019

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia naboru nr RPWP.05.02.01IZ.0030002/18

13 marca 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 473/2019 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie zgłoszonego przez Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. jako projektu pozakonkursowego pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego” w Działaniu 5.2 „Transport kolejowy”, Poddziałaniu 5.2.1 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę zawierającą projekt wybrany do dofinansowania oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu.

Uchwała nr 473/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.03.2019 (65.8 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (69.3 KB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy (4.7 MB)

Opublikowano: 15.03.2019 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektu ocenionego pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej (285.3 KB)

Opublikowano: 12.03.2019 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie i skierowany do dalszej oceny. Wniosek pozytywnie oceniony formalnie zostanie oceniony merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

 Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie (516.3 KB)

Opublikowano: 19.02.2019 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 24.10.2018 r. od godziny 7.30 do 10.12.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 24.10.2018 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, ponadto Studium wykonalności - część opisową i tabele/modele finansowe także w wersji elektronicznej) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Dokumentację można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie ubiegać się mogą: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący budowy zaplecza technicznego dla taboru spalinowego wraz z wyposażeniem.

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Minimalny wkład własny to 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 34 055 454,85 PLN.

Niezbędne dokumenty

1. Warunki formalne (75.3 KB)

2. Kryteria wyboru projektów (169.7 KB)

3. Podręcznik podmiotu zgłaszającego LSI2014+ (3 MB)

4. Regulamin użytkownika LSI2014+ (847.7 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (543.7 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (443.9 KB)

7. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (203.9 KB)

8. Wzór Umowy o dofinansowanie (514.7 KB)

8.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie zasady kwalifik kosztów EFRR 2014-2020 (534.2 KB)

9. Zał. nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOS (545 KB)

9.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (497.7 KB)

10. Zał. nr 2 - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

10.1 Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (411.6 KB)

11. Zał. nr 3 - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

12. Zał. nr 14 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (465.2 KB)

12.1 Zał. nr 14 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele realizacji projektu (468 KB)

13. Zał. nr 17 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (468 KB)

14. Zał. nr 19 - Oswiadczenie o ochronie informacji ujetych we wniosku (455.9 KB)

15. Zał. nr 20 - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (83.3 KB)

16. Zał. nr 20 - Formularz informacji przy ubieganiu sie o pomoc de minimis przez przedsiebiorcę (324.5 KB)

16.1 Instrukcja wypełnienia tabeli przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (74.7 KB)

17. Zał. nr 20 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (290.5 KB)

17.1 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D o pomocy de minimis (74.7 KB)

18.1 Niebieska Księga - Sektor Kolejowy (2 MB)

18.2 Niebieska Księga - Sektor Drogowy (2.7 MB)

18.3 Niebieska Księga - Sektor Transportu Publicznego (1.9 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: maciej.idziak@umww.pl, pawel.hryniewicz@umww.pl oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 61 34, 61 626 61 10 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").