Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 13-11-2018 do 31-12-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 13 listopada 2018 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.03.02.01‑IZ.00‑30‑001/18 w ramach Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Informacja w sprawie unieważnienia naboru

Z powodu wycofania wniosku o dofinansowanie nabór został unieważniony.

Opublikowano: 12.02.2019 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 13 listopada 2018 r. od godziny 11.00 do 31 grudnia 2018 r. do godziny 15.30.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, ponadto Studium wykonalności - część opisową i tabele/modele finansowe także w wersji elektronicznej) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Dokumentację można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego związana m.in. z:

  1. ociepleniem obiektu,
  2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
  3. przebudową systemów grzewczych (wraz  z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła),  systemów wentylacji i klimatyzacji,
  4. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
  5. instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
  6. wymianą oświetlenia na energooszczędne
  7. systemami monitorowania i zarządzania energią
  8. finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego – jako elementu kompleksowego projektu. 

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, natomiast ze środków Budżetu Państwa maksymalnie10%.

Minimalny wkład własny to 5% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 35 838 051,79 PLN, w tym: 32 065 625,29 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 3 772 426,50 PLN z Budżetu Państwa.

Niezbędne dokumenty

1 Warunki formalne w ramach WRPO 2014+ (215.3 KB)

2 Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 3.2. Podziałania 3.2.1 (671.3 KB)

3 Podręcznik podmiotu zgłaszającego LSI2014+ (3 MB)

4 Regulamin użytkownika LSI 2014+ (847.7 KB)

5 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 3.2.1 (546.9 KB)

6 Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.2 MB)

7 Instrukcja Studium Wykonalności 3 2 1 (część opisowa) (1000 KB)

7 Instrukcja do sporządzania SW czesc obliczeniowa Poddzialanie 3.2.1 (90.7 KB)

8 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (972.6 KB)

8.1 Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

9 Zał. nr 1 Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

9.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (511.6 KB)

10 Zał. nr 3 Wzór Zaświadczenia oraganu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

10.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do wniosku Zaświadczenia NATURA 2000 (410 KB)

11 Zał. nr 4 Wzór deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

12 Zał. nr 15 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (465.2 KB)

12.1 Zał. nr 15 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele realizacji projektu (468 KB)

13 Zał. nr 18 Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (468 KB)

14 Zał. nr 22 Oświadczenia Partnera Uczestnika (487.5 KB)

15 Zał. nr 24 Oświadczenie o ochronie informacji ujetych we wniosku (455.5 KB)

16 POLITYKA KLIMATYCZNA POLSKI-Strategie redukcji emisji gazow cieplarnianych w Polsce do roku 2020 (615.5 KB)

17 Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe (3.3 MB)

18 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.3 MB)

19 Strategia EUROPA 2020 (436.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: emilia.wisniewska@umww.pl, oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 71 43 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 62 66 190, 61 62 67 246 lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").