Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 27-12-2018 do 18-01-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 26.11.2018 roku ogłaszają nabór nr RPWP.06.06.03-IZ.00-30-002/18 wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Wyniki naboru 11-07-2019

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.6.3.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o zawartej umowie w ramach Poddziałania 6.6.3 (234.2 KB)

Opublikowano: 13.07.2021 r. 


W dniu 11 lipca 2019r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1011/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania projektu ocenionego pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.06.06.03-IZ.00-30-002/18 dla Działania 6.6. „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne”, Poddziałanie 6.6.3 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Tożsamą uchwałę przyjął Związek ZIT dla rozwoju AKO.

Skład Komisji Oceny Projektów (247.7 KB)

Uchwała Nr 1011/ 2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania (221.3 KB)

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1011/2019 (193 KB)

Uchwała Nr TO/6/2019 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z dnia 08 lipca 2019 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania (193.5 KB)

Załącznik do Uchwały Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej nr TO/6/2019 (235.3 KB)

Opublikowano: 16.07.2019 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.03-IZ.00-30-002/18. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (445.3 KB)

Opublikowano: 24.05.2019 r.


Zakończenie oceny strategicznej ZIT

Rada Aglomeracji Kalisko‑Ostrowskiej w dniu 11 lutego 2019 roku podjęła uchwalę Nr TO/1/2019 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT i protokołu z oceny strategicznej ZIT w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 Działania 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.06.06.03-IZ.00-30-002/18.

Uchwała TO/1/2019 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 11.02.2019 ws. zatwierdzenia listy rankingowej wniosków (194.5 KB)

Załącznik do Uchwały TO/1/2019 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 11.02.2019 (337.3 KB)

Opublikowano: 13.02.2019 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 27.12.2018 r. od godziny 7.30 do dnia 18.01.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, ulica Częstochowska 25, lok. 31, 62- 800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs nie jest dzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

  • pracodawcy,
  • instytucje rynku pracy,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
  • podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
  • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować projekty obejmujące programy profilaktyki zdrowotnej, służące wspieraniu aktywności zawodowej, podniesieniu poziomu zdrowia i zmniejszeniu nierówności społecznej. Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, w zakresie regionalnego programu zdrowotnego pn:

Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN.

Szacunkowa wartość alokacji z Europejskiego Funduszu Społecznego przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi - 1 074 400,00 PLN i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu 6.6.3_ (561.3 KB)

8.1 Regionalny_program_zdrowotny_-PROGRAM_PROFILAKTYKI_NOWOTWORÓW_SKÓRY_W_AGLOMERACJI_KALISKO-OSTROWSKIEJ (1.1 MB)

8.2 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS 6.6.3 (494.3 KB)

8.3 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 6.6.3 (489 KB)

8.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (942.1 KB)

8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach 6.6.3 (552.6 KB)

8.6 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI do obsługi WRPO na lata 2014-2020 w zakresie obsługi LSI (3 MB)

8.7 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (1.1 MB)

8.8 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (871.4 KB)

8.9a Lista sprawdzająca spełnienie warunków formalnych_ (449.5 KB)

8.9b Karta oceny strategicznej ZIT o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (608.9 KB)

8.10 a Deklaracja poufności - ocena strategiczna ZIT (644.3 KB)

8.10 b Wzór deklaracji poufności pracownika IOK - ocena merytoryczna (342 KB)

8.10 c Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora - ocena merytoryczna (353.3 KB)

8.11 a Oświadczenie pracownika o bezstronności - ocena strategiczna ZIT (555.6 KB)

8.11 b Oświadczenie eksperta o bezstronności - ocena strategiczna ZIT (549.2 KB)

8.11 c Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - ocena merytoryczna (437.8 KB)

8.11 d Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności - ocena merytoryczna (316.5 KB)

8.12 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (413.2 KB)

8.13 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (122.7 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.6.3 (242 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (285.8 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (360.5 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (238.2 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (342.7 KB)

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków
o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na stronie internetowej www.sako-info.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Pytania prosimy kierować telefonicznie ze strony Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko–Ostrowska, mailowo pod adresem: biuro@sako-info.pl, osobą do kontaktu jest pani Ewa Woźniak, ewozniak@sako-info.pl oraz Pani Magdalena Ordon, mordon@sako-info.pl  telefonicznie pod nr: 62 598 52 38, ze strony Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ - Głównego Punktu Informacyjnego: info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerem 61 626 63 14.