Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 27-02-2019 do 29-03-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 28.01.2019 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Działania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Wydłużenie terminu oceny

Z uwagi na prośby Wnioskodawców oraz na obecną sytuację związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2 Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/19 do 30 kwietnia 2020 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 01.04.2020 r.


Wydłużenie terminu oceny

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/19 do 10 kwietnia 2020 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 25.03.2020 r.


Zmiana regulaminu konkursu

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 1563/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2019 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/19.

1. Pkt. 1.1.3 przyjął brzmienie:

Wskaźniki produktu

Jednostka miary

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach alokacji dostępnej dla Poddziałania 8.3.1

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie

osoby

66

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach

u pracodawcy

osoby

3 282

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego

sztuki

36

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie

sztuki

12

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie

osoby

1 038

 

2. Pkt. 2.2 Przyjął brzmienie:

Ogółem (EFS+BP): 36 585 275,00 PLN

W tym wsparcie finansowe EFS: 34 552 760,00 PLN

W tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 2 032 515,00 PLN

 

Zmiana ta ma przyczynić się do szybszego osiągniecia wskaźników zaplanowanych do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Załączniki do regulaminu konkursu Nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/19 pozostają bez zmian.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 27 listopada 2019 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

8.0 Regulamin konkursu 8.3.1 obowiązujący od 27.11.2019r (790.2 KB)

Uchwała Nr 1563 /2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.11.2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 185/2019 (226.2 KB)

Opublikowano: 27.11.2019 r. 


Wydłużenie terminu oceny

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/19 do 20 grudnia 2019 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 07.11.2019 r.


Wydłużenie terminu oceny

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/19 do 8 listopada 2019 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 06.09.2019 r.


ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 416/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 06 marca 2019 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/19:

Zakres zmian w Regulaminie 8.3.1 (439.7 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 416-2019 z dnia 06.03.2019 wraz z uzasadnieniem (226.3 KB)

Regulamin konkursu 8.3.1 wersja obowiązująca od 07.03.2019 r. (790.2 KB)

Opublikowano dnia 06.03.2019

 

 

Wyniki naboru 30-04-2020

Informacja o niezawartych umowach o dofinansowanie projektu

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszego etapu procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Informacja o niezawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.1 (207.5 KB)

Opublikowano: 14.07.2021 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.3.1.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu jednej umowy w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów w ramach Poddziałania 8.3.1 (366.4 KB)

Opublikowano: 14.07.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/19.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/19 dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwała Nr 2165/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy zawierającej wyniki oceny merytorycznej oraz negocjacji (545.7 KB)

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacjez wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowaniaa (495.1 KB)

Lista członków KOP (321.4 KB)

Opublikowano: 30.04.2020 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/19. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

IOK informuje, że proces negocjacji rozpocznie się w drugiej połowie pierwszego kwartału 2020 r. -  tym samym IOK wydłuża konkurs do 31.03.2020  r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu)

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (490.8 KB)

Opublikowano 28-11-2019

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 27.02.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 29.03.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować w szczególności następujące działania:

1. Projekty służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych  uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:

a) staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;

b) praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I i II stopnia;

c) realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego;

d) inne formy służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów;

e) doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców rzemieślników, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i teoretycznego organizowanego dla młodocianych pracowników dokształcających się w systemie szkolnym i pozaszkolnym (stanowi wyłącznie jeden z elementów projektu).

2. Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

3. Podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1 lub 2).

4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK) oraz podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

5. Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia, tj. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania CKZiU poprzez:

a) wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z określonej branży/zawodzie;

b) rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań; c) podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. podmiotach (wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. a lub ppkt. b).

6. Projekty kompleksowe służące podnoszeniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz przygotowania zawodowego uczniów (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1). 

Finanse

Ogółem (EFS+BP): 10 588 235,00 PLN 27 560 117,00 PLN 36 585 275,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 10 000 000,00 PLN 26 029 000,00 PLN 34 552 760,00 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 588 235,00 PLN 1 531 117,00 PLN 2 032 515,00 PLN

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu 8.3.1 obowiązujący od 27.11.2019r (790.2 KB) AKTUALNA wersja obowiązuje od 27.11.2019 r.

Regulamin konkursu 8.3.1 wersja obowiązująca od 07.03.2019 r. (790.2 KB)

8.0 Regulamin konkursu 8.3.1 (790.3 KB) -  wersja obowiązująca do 06.03.2019r.

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 8.3.1 (365.6 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Podziałania 8.3.1 (311.8 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (884 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu. (548.2 KB)

8.5 Podręcznik Użytkownika LSI2014+ (3.4 MB)

8.6 Regulamin LSI2014+ (1.1 MB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (830.5 KB)

8.8 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (193.8 KB)

8.9 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (312.9 KB)

8.9 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (315.1 KB)

8.10 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (402.2 KB)

8.10 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (281.3 KB)

8.11 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego (393.4 KB)

8.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (123 KB)

8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (431.2 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.3.1 (152.9 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (252.2 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (328 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (238 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (304.7 KB)

8.19 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (534.5 KB)

8.20 Wykaz branż zindetyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (516.7 KB)

8.21 Lista miast średnich oraz średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (209.4 KB)

8.22 Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (412.2 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").