Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 27-02-2019 do 29-03-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 28.01.2019 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Działania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 416/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 06 marca 2019 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/19:

Zakres zmian w Regulaminie 8.3.1 (439.7 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 416-2019 z dnia 06.03.2019 wraz z uzasadnieniem (226.3 KB)

Regulamin konkursu 8.3.1 wersja obowiązująca od 07.03.2019 r. (790.2 KB)

Opublikowano dnia 06.03.2019

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 27.02.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 29.03.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować w szczególności następujące działania:

1. Projekty służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych  uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:

a) staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;

b) praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I i II stopnia;

c) realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego;

d) inne formy służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów;

e) doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców rzemieślników, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i teoretycznego organizowanego dla młodocianych pracowników dokształcających się w systemie szkolnym i pozaszkolnym (stanowi wyłącznie jeden z elementów projektu).

2. Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

3. Podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1 lub 2).

4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK) oraz podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

5. Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia, tj. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania CKZiU poprzez:

a) wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z określonej branży/zawodzie;

b) rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań; c) podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. podmiotach (wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. a lub ppkt. b).

6. Projekty kompleksowe służące podnoszeniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz przygotowania zawodowego uczniów (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1). 

Finanse

Ogółem (EFS+BP): 10 588 235,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS:10 000 000,00 PLN

Ogółem (EFS+BP): 27 560 117,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 26 029 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu 8.3.1 (790.3 KB) -  wersja obowiązująca do 06.03.2019r.

Regulamin konkursu 8.3.1 wersja obowiązująca od 07.03.2019 r. (790.2 KB) - AKTUALNA - wersja obowiązująca od 07.03.2019r.

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 8.3.1 (365.6 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Podziałania 8.3.1 (311.8 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (884 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu. (548.2 KB)

8.5 Podręcznik Użytkownika LSI2014+ (3.4 MB)

8.6 Regulamin LSI2014+ (1.1 MB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (830.5 KB)

8.8 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (193.8 KB)

8.9 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (312.9 KB)

8.9 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (315.1 KB)

8.10 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (402.2 KB)

8.10 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (281.3 KB)

8.11 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego (393.4 KB)

8.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (123 KB)

8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (431.2 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.3.1 (152.9 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (252.2 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (328 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (238 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (304.7 KB)

8.19 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (534.5 KB)

8.20 Wykaz branż zindetyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (516.7 KB)

8.21 Lista miast średnich oraz średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (209.4 KB)

8.22 Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (412.2 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").