Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-03-2019 do 28-06-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 26.02.2019 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.05.02-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 4.5.2 „Opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 26 listopada 2019 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz uwzględnienia w treści Umowy rekomendacji programowych z badania śródokresowego przeglądu postępu rzeczowego WRPO 2014+ i związanej z tym zmiany Instrukcji Wykonawczej w zakresie możliwości przeprowadzenia kontroli na dokumentach zamówień w odniesieniu do próby operacji, opracowano nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

8 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (733 KB)

8.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB)

9 Wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu (635 KB)

9.1 Załącznik do porozumienia o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (581.8 KB)

10 Wzór Uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (626.5 KB)

10.1 Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582.3 KB)

Wyniki naboru 12-09-2019

12 września 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1246/2019 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektu ocenionego w ramach konkursu Nr RPWP.04.05.02-IZ.00-30-001/19 dla Działania 4.5 „Ochrona Przyrody” Poddziałania 4.5.2„Opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektu rekomendowanego do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 1246/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie: wyboru do dofinansowania projektu (464.2 KB)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 1246/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 września 2019 r. - Lista projektów ocenionych (354.7 KB)

Komisja Oceny Projektów (448.4 KB)

do umowy (6.5 MB)

Opublikowano: 13.09.2019 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej projektu złożonego w ramach konkursu.

 Lista po ocenie merytorycznej 4.5.2 001/19 (290.3 KB)

Opublikowano: 09.09.2019 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 1 wniosek o dofinansowanie, który otrzymał ocenę pozytywną.

Wniosek zostanie oceniony merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów po ocenie fromalnej dla Poddziałania 4.5.2 (68.4 KB)

Opublikowano: 19.08.2019 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 29 marca 2019 r. od godziny 7.30 do 28 czerwca 2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 26 lutego 2019 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są:

  1. JST i ich związki;
  2. Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe;
  3. Samorządowe osoby prawne;
  4. Organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną);
  5. Szkoły wyższe;
  6. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
  7. Jednostki naukowo-badawcze (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną).

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące opracowania planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo (tj. parków krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody). 

Finanse

Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu to 100 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 95% wydatków kwalifikowalnych. Dla projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020 z dnia 10 stycznia 2019 r. MIiR/2014‑2020/7(3).

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 850 000,00 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1 Ogłoszenie o naborze (369.1 KB)

2 Regulamin Konkursu dla Poddziałania 4.5.2 (753 KB)

3 Warunki formalne w ramach WRPO 2014+ (206.8 KB)

4 Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 4.5.2 (398.2 KB)

5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego LSI2014 do obsługi WRPO 2014 (3.4 MB)

5.1 Regulamin Użytkownika LSI2014 (1.1 MB)

6 Wzór wniosku o dofinansowanie (544.4 KB)

7 Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności część opisowa zał. nr 6 do wniosku (506.5 KB)

7.1 Studium Wykonalności część obliczeniowa zał. nr 6 do wniosku (55.6 KB)

8 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (733 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (972.1 KB) (nieaktualny)

8.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

8.1 Zał do umowy o dofinansowanie Zasady kwalifikowalności kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB) (nieaktualny)

9 Wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu (635 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

9 Wzór porozumienia (898.2 KB) (nieaktualny)

9.1 Załącznik do porozumienia o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (581.8 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

9.1 Zał do porozumienia pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB) (nieaktualny)

10 Wzór Uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (626.5 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

10 Wzór Uchwały ze Zobowiązaniem (786 KB) (nieaktualny)

10.1 Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582.3 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

10.1 Zał do zobowiązania pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB) (nieaktualny)

11 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie (1 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu:

12 Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie ooś (545 KB)

12.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (511.6 KB)

13 Zał. nr 2 do wniosku pn. Oświadczenie o niezaleganiu wobec rejestrów GDOŚ (68.5 KB)

14 Zał. nr 3 do wniosku pn. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (468 KB)

15 Zał. nr 5 do wniosku pn. Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

16 Zał. nr 10 do wniosku pn. Oświadczenia Partnera Uczestnika (487.5 KB)

17 Zał. nr 12 do wniosku pn. Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456 KB)

18 Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu (3.3 MB)

19 SPA 2020 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu (2.3 MB)

20 Polityka klimatyczna Polski Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do 2020 (615.5 KB)

Załączniki dodatkowe:

21 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (308.9 KB)

22 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.3 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres iwona.wilczewska@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 18 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 62 66 192, 61 62 66 193, 61 62 66 190 oraz 61 62 67 246 lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.