Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-03-2019 do 28-06-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 26.02.2019 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.05.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 4.5.1 „Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 2 wnioski o dofinansowanie. Jeden wniosek otrzymał ocenę negatywną, drugi wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia.

Opublikowano: 24.07.2019 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 29.03.2019 r. od godziny 7.30 do 28.06.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 26.02.2019 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są:

  1. JST i ich związki;
  2. Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe;
  3. Samorządowe osoby prawne;
  4. Organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną);
  5. Szkoły wyższe;
  6. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
  7. Jednostki naukowo-badawcze (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną).

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000).

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 95% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:

  1. dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020 z dnia 10 stycznia 2019 r. (MIiR/2014‑2020/7(3));
  2. dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014‑2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).

Minimalna wartość projektu: 100 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 6 500 000,00 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1 Ogłoszenie o naborze (370.1 KB)

2. Regulamin konkursu dla Poddziałania 4.5.1 (842.2 KB)

3 Warunki formalne w ramach WRPO 2014+ (211.6 KB)

4 Kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 4.5.1 (427.9 KB)

5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego LSI2014+ do obsługi WRPO 2014+ (3.4 MB)

5.1 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (1.1 MB)

6 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (554 KB)

7 Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (507 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (54.4 KB)

8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (732.5 KB)

8.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

9 Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (633 KB)

9.1 Załącznik do Porozumienia o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

10 Wzór Uchwały ze zobowiązaniem (625 KB)

10.1 Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

11 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie (1.1 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu:

12 Załącznik nr 1 Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (545 KB)

12.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (511.6 KB)

13 Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec GDOŚ (68.5 KB)

14 Załącznik nr 3 do wniosku - Wzór Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

14.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do wniosku Zaświadczenia NATURA 2000 (410 KB)

15 Załącznik nr 4 do wniosku - Wzór deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

16 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (465.2 KB)

16.1 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele realizacji projektu (468 KB)

17 Załącznik nr 20 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (468 KB)

18 Załącznik nr 24 do wniosku - Oświadczenia Partnera Uczestnika (487.5 KB)

19 Załącznik nr 26 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujetych we wniosku (455.5 KB)

20 Załącznik nr 28 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (290 KB)

20.1 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D o pomocy de minimis (74.7 KB)

21 Załącznik nr 28 wniosku - Formularz informacji przy ubieganiu sie o pomoc de minimis przez przedsiebiorcę (324 KB)

21.1 Instrukcja wypełnienia tabeli przy ubieganiu sie o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (74.7 KB)

22 Załącznik. nr 28 wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (85.4 KB)

Załączniki dodatkowe:

23 Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimat, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian (3.3 MB)

24 SPA-2020 - Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.3 MB)

25 POLITYKA KLIMATYCZNA POLSKI - Strategie redukcji emisji gazow cieplarnianych w Polsce do roku 2020 (615.5 KB)

26 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

26.1 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (Standardy dostępności dla polityki spójności) (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres lukasz.mikolajczak@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 42 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 62 66 192, 61 62 66 193, 61 62 66 190 oraz 61 62 67 246 lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.