Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 12-03-2019 do 30-04-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 12 marca 2019 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

UWAGA

Z powodu wycofania wniosku o dofinansowanie nabór został unieważniony.

Opublikowano: 24.07.2019 r.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że projekt pozakonkursowy złożony przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Zakończenie oceny formalnej 3.2.1 (68.4 KB)

Opublikowano: 30.05.2019 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 12 marca 2019 r. od godziny 14.00 do 30 kwietnia 2019 r. do godziny 15.30.

Link do strony systemu LSI 2014+
Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, ponadto Studium wykonalności - część opisową i tabele/modele finansowe także w wersji elektronicznej) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34 
61-714 Poznań


Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34 
61-714 Poznań


O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego związana m.in. z:

a) ociepleniem obiektu,

b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych,

c) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,

d) instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,

e) instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,

f) wymianą oświetlenia na energooszczędne

g) systemami monitorowania i zarządzania energią

h) finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego - jako elementu kompleksowego projektu. 

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, natomiast ze środków Budżetu Państwa maksymalnie10%.

Minimalny wkład własny to 5% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 35 838 051,79 PLN, w tym: 32 065 625,29 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 3 772 426,50 PLN z Budżetu Państwa.

Niezbędne dokumenty

1 Warunki formalne w ramach WRPO 2014+ (215.3 KB)

2 Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 3.2, Podziałania 3.2.1 (671.3 KB)

3 Podręcznik podmiotu zgłaszającego LSI2014 do obsługi WRPO 2014+ (3.4 MB)

4 Regulamin użytkownika LSI 2014+ (847.7 KB)

5 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 3.2.1 (546.8 KB)

6 Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

7 Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (1001 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (czesc obliczeniowa) (91.1 KB)

8 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (972.6 KB)

8.1 Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

9 Zał. nr 1 Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOS (545 KB)

9.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (511.6 KB)

10 Zał. nr 3 Wzór Zaświadczenia oraganu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

10.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do wniosku Zaświadczenia NATURA 2000 (410 KB)

11 Zał. nr 4 Wzór deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

12 Zał. nr 15 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (465.2 KB)

12.1 Zał. nr 15 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele realizacji projektu (468 KB)

13 Zał. nr 18 Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (468 KB)

14 Zał. nr 22 Oświadczenia Partnera Uczestnika (488 KB)

15 Zał. nr 24 Oświadczenie o ochronie informacji ujetych we wniosku (455.5 KB)

16 POLITYKA_KLIMATYCZNA_POLSKI-Strategie redukcji emisji gazow cieplarnianych w Polsce do roku 2020 (615.5 KB)

17 Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimat... (3.3 MB)

18 SPA-2020 (2.3 MB)

19 Strategia EUROPA 2020 (436.7 KB)

20. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

20.1 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: emilia.wisniewska@umww.pl, oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 71 43 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 62 66 190, 61 62 67 246 lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.