Zakończony od 15-03-2019 do 05-04-2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 z dniem 15.03.2019 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.06.01.00-IP.03-30-001/19 w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek pracy, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

W związku z podpisaniem ustawy budżetowej na rok 2019 oraz Uchwałą nr 454/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie podziału środków Funduszu Pracy pomiędzy samorządy powiatowe na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz podziału środków Funduszu Pracy pomiędzy samorządy powiatowe na finansowanie innych fakultatywnych zadań, zmianie uległy kwoty środków Funduszu Pracy na realizację projektów w 2019/2020 roku. Zmiana wynika z zaokrąglenia kwot w Uchwale do pełnych złotych. W celu zachowania zgodności z decyzjami limitowymi, które zostaną wydane przez Dysponenta Funduszu Pracy i nieprzekroczenia żadnego z ustalonych dla powiatu limitów nastąpiła zmiana załącznika nr 1: Podział środków Funduszu Pracy na realizację projektów w 2019/2020 do naboru w ramach Osi priorytetowej 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 nr: RPWP.06.01.00-IP.03-30-001/19 ogłoszonego 15 marca 2019 r.

Zasady naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 nr RPWP.06.01.00-IP.03-30-001/19 i pozostałe załączniki do Zasad pozostają bez zmian. Przewidywana liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem w ramach projektów nie ulega zmianie.

Zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców. Powyższe nie ma wpływu na warunki ubiegania się Wnioskodawców o dofinansowanie, w związku z tym terminy naboru i oceny wniosków o dofinansowanie nie ulegną zmianie.

Zaktualizowany załącznik nr 1: Podział środków Funduszu Pracy na realizację projektów w 2019/2020 znajduje się poniżej.

1. Załącznik nr 1 Podział środków Funduszu Pracy na realizację projektów 2019_2020 (aktualny). (112.4 KB)

Opublikowano: 22.03.2019 r.

Wyniki naboru 14-06-2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż podpisano następujące umowy o dofinansowanie projektów:

Lista zawartych umów w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim (296.8 KB)

Opublikowano: 20.09.2019 r., Aktualizacja 22.03.2023 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ informuje, iż 30.08.2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1186/2019 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (nabór nr RPWP.06.01.00-IP.03-30-001/19).

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim (357.3 KB)

Uchwała Nr 1186/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.08.2019 r. (358.5 KB)

Uzasadnienie do uchwały Nr 1186/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.08.2019 r. (280.6 KB)

Opublikowano: 05.09.2019 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ informuje, iż 26.07.2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1065/2019 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (nabór nr RPWP.06.01.00-IP.03-30-001/19).

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim (363.1 KB)

Uchwała Nr 1065/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.07.2019 r. (359.5 KB)

Uzasadnienie do uchwały Nr 1065/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.07.2019 r. (283.4 KB)

Opublikowano: 01.08.2019 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ informuje, iż 18.07.2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1026/2019 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (nabór nr RPWP.06.01.00-IP.03-30-001/19).

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim (380.9 KB)

Uchwała Nr 1026/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2019 r. (367.8 KB)

Uzasadnienie do uchwały Nr 1026/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2019 r. (291.3 KB)

Opublikowano: 01.08.2019 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ informuje, iż 14.06.2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 883/2019 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim (357.9 KB)

Uchwała Nr 883/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.06.2019 r. (358.9 KB)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 883/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.06.2019 r. (281.3 KB)

Opublikowano: 19.06.2019 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy przesłać w dwóch formach (pamiętając o zachowaniu tożsamości obu wersji):

 1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem LSI 2014+ (www.lsi.wielkopolskie.pl) oraz
 2. w formie papierowej – osobiście, kurierem lub pocztą w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, Punkt Informacyjny w godz. 730 do 1530.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 15 marca 2019 r. od godz. 0730 do dnia 5 kwietnia 2019 r. do godz. 1530.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę przesłania wniosku w systemie LSI 2014+. (Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru, tj. od 15.03.2019 r.).

Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia wersji papierowej wniosku w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia wniosku za pośrednictwem LSI 2014+. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do siedziby Urzędu.

Przed złożeniem wniosku do WUP należy porównać zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej oraz wersji złożonej za pośrednictwem LSI 2014+.

Nabór nie jest dzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy z rejonu Województwa Wielkopolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji:

 • instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

- identyfikacja potrzeb osób po 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

 • instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

- kontynuacja nauki dla osób po 29 roku życia, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,

- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

 • instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,

- wsparcie zatrudnienia osób po 29 roku życia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia,

 • instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług,

- wsparcie mobilności geograficznej dla osób po 29 roku życia, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu,

 • instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:

- niwelowanie barier jakie napotykają osoby niepełnosprawne po 29 roku życia w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi.

 • instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

- wsparcie osób po 29 roku życia w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 • Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
 • Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 85% (środki UE) + 15% (środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu powiatu).

Okres realizacji projektu pozakonkursowego PUP dotyczy okresu od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Kwota środków Funduszu Pracy możliwa do wykorzystania w ramach projektów współfinansowanych z EFS w ramach WRPO:

 • realizowanych w 2019 r. wynosi 41 463 299,00 zł
 • realizowanych w 2020 r. wynosi 48 011 037,00 zł.

Należy mieć na uwadze, iż kwota środków FP możliwa do wykorzystania w ramach nowych projektów PUP z 2019 r. (realizowanych w ramach niniejszego naboru) powinna być pomniejszona o kwotę środków FP z limitu na 2019 rok zakontraktowaną w projektach PUP z 2018 r. w ramach WRPO 2014+.

Wniosek o dofinansowanie projektu PUP składany za pośrednictwem systemu LSI2014 będzie obejmował jedynie wydatki podlegające rozliczeniu z Komisją Europejską, co oznacza, że w przypadku form wsparcia takich jak: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – wydatki są pomniejszone o wartość podatku VAT (kwota netto).

PUP jest zobligowany do przekazania pisemnie do WUP w momencie przekazywania wniosku o dofinansowanie projektu PUP informacji o wysokości planowanych wydatków PUP na finansowanie podatku VAT, o którym mowa powyżej. Informacja ta nie jest uwzględniana w treści wniosku o dofinansowanie projektu PUP. Wysokość środków na podatek VAT musi być przedstawiona w podziale na lata realizacji projektu.

W celu umożliwiania weryfikacji poprawności zaplanowanych wydatków należy uzupełnić tabelę dotyczącą środków przeznaczonych na projekt EFS, w tym wartość podatku VAT. 

Niezbędne dokumenty

Zasady naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (586.7 KB)

1. Załącznik nr 1 Podział środków Funduszu Pracy na realizację projektów 2019_2020 (aktualny). (112.4 KB)

1. Załącznik nr 1 - Podział środków Funduszu Pracy na realizację projektów w 2019-2020 (128.3 KB)

2. Załącznik nr 2 - Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (541.2 KB)

3. Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach WRPO na lata 2014-2020 (552.5 KB)

4. Załącznik nr 4 - Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (290.1 KB)

5. Załącznik nr 5 - Typy projektów dla Działania 6.1 WRPO (181.1 KB)

6. Załącznik nr 6 - Zasady oceny spełnienia kryterium dostępu i wymogi wobec wnioskodawcy (129.5 KB)

7. Załącznik nr 7 - Wniosek o nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym (191.2 KB)

8. Załącznik nr 8 - Deklaracja poufności dla oceniającego (132.1 KB)

9. Załącznik nr 9 - Oświadczenie pracownika ION o bezstronności-3 (143.3 KB)

10. Załącznik nr 10 - Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego WRPO 2014+ (196.2 KB)

11. Załącznik nr 11 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach WRPO 2014+ (283.2 KB)

12. Załącznik nr 12 - Minimalny zakres uchwały Rady Powiatu Rady Miasta, zatwierdzającej do realizacji projekt realizowany w ramach Działania 6.1 WRPO (135.1 KB)

13. Załącznik nr 13 - Minimalny zakres uchwały Zarządu Powiatu Rady Miasta, w sprawie udzielenia Dyrektorowi PUP upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 6.1 WRPO (183.7 KB)

14. Załącznik nr 14 - Komentarz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do zmienionych Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy (253.4 KB)

14a. Załącznik nr 14a Przykład dot. projektu PUP (98.5 KB)

14b. Załącznik nr 14b Przykład dot. projektu PUP – koszty zarządzania w ramach projektu PUP (86.4 KB)

14c. Załącznik nr 14c Przykład dot. projektu PUP – koszty zarzadzania poza projektem PUP (85.3 KB)

15. Załącznik nr 15 - Tabela dotycząca środków przeznaczonych na projekt EFS, w tym wartość podatku VAT (12.8 KB)

15. Załącznik nr 15 - Tabela dotycząca środków przeznaczonych na projekt EFS, w tym wartość podatku VAT-2 (116.5 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres infoefs@wup.poznan.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 846 38 23 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu ul. Szyperska 14, 61‑754 Poznań, tel. 61 846 38 23.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").