Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Aktualny od 01-04-2019 do 31-12-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 01.04.2019 r. ogłasza nabór nr RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Dostęp do naboru prowadzonego w trybie pozakonkursowym

W związku z dużym zainteresowaniem złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu na tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 informujemy, że pod linkiem https://lsi.wielkopolskie.pl/, w zakładce pomoc znajdują się dokumenty wspierające pracę w LSI2014+, w tym Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Poniżej skrót informacji dotyczący uzyskania dostępu do menu „Nowy Wniosek-Projekty pozakonkursowe”:

1. Podmiot uprawniony, który chce uzyskać dostęp do tworzenia wniosków w trybie pozakonkursowym powinien najpierw założyć konto w LSI2014+. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny (patrz podpunkt 1.1.);

2. po założeniu konta w Systemie, podmiot uprawniony wypełnia „Wniosek o nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym”, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego podręcznika i podpisany skan wniosku przesyła do administratora Systemu poprzez formularz kontaktowy LSI2014+ dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl/ (patrz podpunkt 2.3.), bądź listownie na adres Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego;

3. po nadaniu przez administratora Systemu dostępu do trybu pozakonkursowego dla podmiotów uprawnionych, które złożyły wniosek wysyłana jest do nich informacja na podany we wniosku adres e‑mail o nadaniu stosownego uprawnienia.

Załącznik nr 1 Wniosek o nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym (367.6 KB)

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 01.04.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 31.12.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

jednostki samorządu terytorialnego (gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można realizować wsparcie na rzecz osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi obejmujące:

1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, w tym dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna (w tym dofinansowanie działalności bieżącej);

2. dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu:
Ogółem: 46 941 176,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 42 000 000,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 4 941 176,00 PLN

Niezbędne dokumenty

6.0 Zasady ubiegania się o dofinansowanie_03.2019 (635.4 KB)

6.1 Szczegółowa instrukcja wypełniania WOD (3 MB)

6.2 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.4.1 (237.7 KB)

6.3 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (426.4 KB)

6.4 Wzór szczegółowego kosztorysu (691.2 KB)

Zał. 2 do uchwały - Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (825.1 KB)

Zał. 3 do uchwały - Karta weryfikacji warunków formalnych projektu pozakonkursowego WRPO 2014+ (814.7 KB)

Zał. 4 do uchwały - Karta oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego WRPO 2014+ (798.5 KB)

Zał. 5a do uchwały - Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (348.4 KB)

Zał. 5b do uchwały - Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (348.9 KB)

Zał. 6a do uchwały - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (345 KB)

Zał. 6b do uchwały - Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (314 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").