Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Aktualny od 01-04-2019 do 31-12-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 01.04.2019 r. ogłasza nabór nr RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 791/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2019 roku zmieniono następujące zapisy Zasad ubiegania się o dofinansowanie projektu, nr naboru: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19.

  1. Pkt. 3.4.2 przyjął brzmienie:
    Początek realizacji projektu stanowi data nie wcześniejsza niż styczeń 2019 r. i nie późniejsza niż czerwiec 2020 r., z zastrzeżeniem, że koszty związane z realizacją projektu poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu Wnioskodawca ponosi na własne ryzyko. Ponadto nie mogą zostać wybrane do dofinansowania projekty, jeśli zostały fizycznie ukończone lub pełni zrealizowane przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie.
  2. Pkt. 3.4.3 przyjął brzmienie:
    Projekty mogą być co do zasady realizowane nie dłużej niż do 30 września 2022 r.

Załączniki do Zasad ubiegania się o dofinansowanie projektu pozostają bez zmian.

Zmiana Zasad obowiązuje od dnia 31 maja 2019 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Uchwała 791/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 30.05.2019 r. (357.6 KB)

Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu wersja obowiązująca od 31.05.2019 (635.6 KB)

Opublikowano: 31.05.2019 r.


Dostęp do naboru prowadzonego w trybie pozakonkursowym

W związku z dużym zainteresowaniem złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu na tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 informujemy, że pod linkiem https://lsi.wielkopolskie.pl/, w zakładce pomoc znajdują się dokumenty wspierające pracę w LSI2014+, w tym Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Poniżej skrót informacji dotyczący uzyskania dostępu do menu „Nowy Wniosek-Projekty pozakonkursowe”:

1. Podmiot uprawniony, który chce uzyskać dostęp do tworzenia wniosków w trybie pozakonkursowym powinien najpierw założyć konto w LSI2014+. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny (patrz podpunkt 1.1.);

2. po założeniu konta w Systemie, podmiot uprawniony wypełnia „Wniosek o nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym”, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego podręcznika i podpisany skan wniosku przesyła do administratora Systemu poprzez formularz kontaktowy LSI2014+ dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl/ (patrz podpunkt 2.3.), bądź listownie na adres Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego;

3. po nadaniu przez administratora Systemu dostępu do trybu pozakonkursowego dla podmiotów uprawnionych, które złożyły wniosek wysyłana jest do nich informacja na podany we wniosku adres e‑mail o nadaniu stosownego uprawnienia.

Załącznik nr 1 Wniosek o nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym (367.6 KB)

Wyniki naboru 27-06-2019

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę wniosków o dofinansowanie, które zostały zatwierdzone w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19.
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19.

Uchwała Nr 1337/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.10.2019 r. (359.9 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1337/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.10.2019 r. (450.8 KB)

Opublikowano: 14.10.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia wniosek o dofinansowanie, który został zatwierdzony.
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19. 
Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego naboru.

Uchwała Nr 1236/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.09.2019 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie (359.7 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1236/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.09.2019 r. (448.3 KB)

Lista członków KOP - 6.4.1 (46.8 KB)

Opublikowano: 13.09.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji.
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19.
Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 1145/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.08.2019 r. (526.6 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1145/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.08.2019 r. (523 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (265.7 KB)

Opublikowano: 16.08.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt pozakonkursowy, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji. 
Projekt został zatwierdzony na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19. 
Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego naboru.

Uchwała Nr 905/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.06.2019 r. (356.7 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 905/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.06.2019 r. (519.6 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (265.7 KB)

Opublikowano: 28.06.2019 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru   nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (443.3 KB)

Opublikowano: 17.10.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru   nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (72.4 KB)

Opublikowano: 13.09.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19.

Skierowane do negocjacji 6.4.1 (72.3 KB)

Opublikowano: 12.09.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (439.8 KB)

Opublikowano: 28.08.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru   nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (438.4 KB)

Opublikowano: 26.08.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji. 
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19. 
Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 1067/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.07.2019 r. (525.9 KB)

Załącznik nr 1 Projekty wybrane do dofinansowania - 6.4.1 26.07.2019 (528.8 KB) 

Skład Komisji Oceny Projektów (265.7 KB)

Opublikowano: 29.07.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (445.8 KB)

Opublikowano: 12.07.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru   nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19.

Skierowane do negocjacji na stronę 6.4.1 - 5 (72.3 KB)

Opublikowano: 05.07.02019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (437.3 KB)

Opublikowano: 02.07.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (445.4 KB)

Opublikowano: 27.06.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (450 KB)

Opublikowano: 24.06.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (446.7 KB)

Opublikowano: 07.06.2019 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 01.04.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 31.12.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

jednostki samorządu terytorialnego (gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można realizować wsparcie na rzecz osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi obejmujące:

1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, w tym dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna (w tym dofinansowanie działalności bieżącej);

2. dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu:
Ogółem: 46 941 176,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 42 000 000,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 4 941 176,00 PLN

Niezbędne dokumenty

6.0 Zasady ubiegania się o dofinansowanie_03.2019 (635.4 KB) (nieaktualny)

Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu wersja obowiązująca od 31.05.2019 (635.6 KB)

6.1 Szczegółowa instrukcja wypełniania WOD (3 MB)

6.2 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.4.1 (237.7 KB)

6.3 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (426.4 KB)

6.4 Wzór szczegółowego kosztorysu (691.2 KB)

Zał. 2 do uchwały - Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (825.1 KB)

Zał. 3 do uchwały - Karta weryfikacji warunków formalnych projektu pozakonkursowego WRPO 2014+ (814.7 KB)

Zał. 4 do uchwały - Karta oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego WRPO 2014+ (798.5 KB)

Zał. 5a do uchwały - Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (348.4 KB)

Zał. 5b do uchwały - Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (348.9 KB)

Zał. 6a do uchwały - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (345 KB)

Zał. 6b do uchwały - Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (314 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").