Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 08-05-2019 do 31-05-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) z dniem 8 maja 2019 r. ogłasza nabór nr RPWP.05.02.02-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 5.2.2 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów Pasażerskich. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 18-07-2019

18 lipca 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1044/2019 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie zgłoszonego przez Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. jako projektu pozakonkursowego pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego” w Działaniu 5.2 „Transport kolejowy”, Poddziałaniu 5.2.2 „Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę zawierającą projekt wybrany do dofinansowania oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu.

Uchwała Nr 1044/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie (69.9 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (242.6 KB)

Wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia uchwały ze zobowiązaniem (3.3 MB)

Opublikowano: 19.07.2019 r.

 

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Lista po ocenie merytorycznej (285.3 KB)

Opublikowano: 16.07.2019 r.


Zakończenia oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie i skierowany do dalszej oceny. Wniosek pozytywnie oceniony formalnie zostanie oceniony merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie 5.2.2 (56.1 KB)

Opublikowano: 02.07.2019 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 8 maja 2019 r. od godziny 7.30 do 31 maja 2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 8 maja 2019 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, ponadto Studium wykonalności - część opisową i tabele/modele finansowe także w wersji elektronicznej) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Dokumentację można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie może się ubiegać podmiot wykonujący w imieniu samorządu województwa zadania z zakresu wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich – Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt polegający na zakupie jednostek taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich (przewozy wojewódzkie).

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej.

Minimalny wkład własny beneficjenta – 15 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 66 368 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

1_Warunki_formalne (75.4 KB)

2_Kryteria_wyboru_projektów (399.8 KB)

3_Podręcznik_podmiotu_zgłaszającego_LSI2014_ (3.4 MB)

4_Regulamin_użytkownika_LSI_2014_ (1.1 MB)

5_Wzór_Wniosku_o_dofinansowanie_projektu (543.7 KB)

6_Instrukcja_wypelniania_wniosku_o_dofinansowanie (1 MB)

7_Zakres_Studium_wykonalności (203.2 KB)

8_Wzor_umowy_o_dofinansowanie (514.9 KB)

9_Zalacznik_do_umowy_o_dofinansowanie_pt_kwalifikowalnosc_kosztow_wnioski_o_platnosc_oraz_zwroty_srodkow (534.2 KB)

10_Niebieska_Księga_-_Sektor_Transportu_Publicznego_w_miastach,_aglomeracjach,_regionach (1.9 MB)

11_Zał_nr_1_do_wniosku_o_dofinansowanie_w_ramach_WRPO_2014-2020_w_zakresie_OOS (545 KB)

12_Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (258.8 KB)

13_Zal_nr_4_Oswiadczenie_o_zabezpieczeniu_srodkow_na_realizacje_inwestycji (468 KB)

14_Zal_nr_8_Oswiadczenie_o_ochronie_informacji_ujetych_we_wniosku (455.8 KB)

15_Zal_nr_9_Formularz_pomoc_inna_niz_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybolowstwie (83.3 KB)

16_Zal_nr_9_Formularz_informacji__przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_przez_przedsiebiorce (324.5 KB)

17_Zal_nr_9_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis (290.5 KB)

18_Instrukcja_wypełnienia_tabeli_w_czesci_D_formularza_dot_pomocy_de_minimis (74.7 KB)

19_Instrukcja_wypełnienia_tabeli_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_przez_przedsiebiorce (74.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: pawel.hryniewicz@umww.pl lub telefonicznie po numerem 61 626 6110.

Pytania można również kierować bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").