Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 09-05-2019 do 30-06-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 09 maja 2019 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.04.04.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 07-08-2019

7 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1121/2019 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zgłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy” w ramach Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista członków KOP 4.4.1 001/19 (351.6 KB)

Uchwała nr 1121/2019 wybór 4.4.1 Lednica (305.7 KB)

Opublikowano: 08.08.2019 r.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej

Projekt pozakonkursowy pt. „Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy" złożony przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy został poddany ocenie merytorycznej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. 

Lista po ocenie merytorycznej - Lednica (285.5 KB)

Opublikowano: 01.08.2019 r.


Informacja o zakończeniu oceny formalnej

Projekt pozakonkursowy pt. „Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy" złożony przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów ocenionych formalnie (381.7 KB)

Opublikowano: 29.07.2019 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 09 maja 2019 r. od godziny 14.00 do 30 czerwca 2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 09 maja 2019 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne, obiektów oraz obszarów zabytkowych.
  2. Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury oraz wyposażenie instytucji kultury.
  3. Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych.
  4. Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych.
  5. Zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja i zabezpieczenie muzealiów, archiwaliów, starodruków i innych zabytków ruchomych jako integralne elementy szerszego projektu infrastrukturalnego.
  6. Zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem jako część szerszego projektu infrastrukturalnego.
  7. Zagospodarowanie otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego).
  8. Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego).
  9. Działania związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, jak również rozwój kultury i turystyki związanej z treściami cyfrowymi (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego.
  10. Projekty w zakresie małych kin społecznościowych polegające na przeprowadzeniu prac adaptacyjnych, remontowych, budowlanych i modernizacyjnych w celu przygotowania sal do pełnienia funkcji kinowych, Sali multimedialnej oraz zakup i montaż niezbędnego sprzętu i wyposażenia.

Typy projektów można łączyć, za wyjątkiem Typu projektu 10, który może być realizowany tylko samodzielnie.

Zakres inwestycji musi być zbieżny z identyfikacją projektu pozakonkursowego.

Finanse

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy. Maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Minimalny wkład własny to 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 12 910 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

1 Warunki formalne (490.7 KB)

2 Kryteria wyboru projektów (877.3 KB)

3 Podręcznik podmiotu zgłaszającego LSI2014 do obsługi WRPO2014 (3.4 MB)

3.1 Regulamin Użytkownika LSI2014 (1.1 MB)

4 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (551 KB)

5 Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (416.7 KB)

6 Instrukcja do Studium wykonalności (część opisowa) (1023 KB)

6.1 Instrukcja do Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (286.9 KB)

7 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (732.5 KB)

7.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie zasady kwalifikowalności kosztów EFRR 2014-2020 (1.1 MB)

8 Załącznik nr 1 do wniosku w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (545 KB)

8.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (258.8 KB)

9 Załącznik nr 2 do wniosku - Wzór Zaświadczenia organu odpowiedzalnego za monitorowanie Natura 2000 (463 KB)

9.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 2 do wniosku Zaświadczenia NATURA 2000 (410 KB)

10 Załącznik nr 3 do wniosku - Wzór deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

11 Załącznik nr 14 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele realizacji projektu (468 KB)

11.1 Załącznik nr 14 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (465.2 KB)

12 Załącznik nr 17 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (468 KB)

13 Załącznik nr 22 do wniosku - Oświadczenia Partnera Uczestnika (487.5 KB)

14 Załącznik nr 24 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujetych we wniosku (455.5 KB)

15 Załącznik nr 25 do wniosku Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (82.9 KB)

16 Załącznik nr 25 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (290 KB)

16.1 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D o pomocy de minimis (74.7 KB)

17 Załącznik nr 25 wniosku - Formularz informacji przy ubieganiu sie o pomoc de minimis przez przedsiebiorcę (324 KB)

17.1 Instrukcja wypełnienia tabeli przy ubieganiu sie o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (74.7 KB)

18 Poradnik przygotowania inwestycji zmian klimat, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian (3.3 MB)

19 SPA-2020 - Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.3 MB)

20 Strategia EUROPA_2020 (436.7 KB)

21 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

21.1 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)

 

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres iwona.kosciuszko@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 62 66 122 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 62 66 192, 61 62 66 193, 61 62 66 190 oraz 61 62 67 246 lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.