Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 11-07-2019 do 08-08-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Wydłużenie terminu oceny

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 do 10 kwietnia 2020 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 25.03.2020 r.


Wydłużenie terminu oceny

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 do 31 marca 2020 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 02.01.2020 r.

Wyniki naboru 02-04-2020

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.1. - aktualizacja 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu dwóch umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. (272.5 KB)

Opublikowano: 09.12.2021 r. 


Informacja o niezawartych umowach o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.1.1.  (konkurs zamknięty nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszego etapu procedury udzielania dofinansowania
w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.1. (331.3 KB)

Opublikowano: 01.07.2021 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.1. (konkurs zamknięty nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu jednej umowy w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. (271.3 KB)

Opublikowano: 01.07.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji.
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19.

Uchwała Nr 2067/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy zawierającej wyniki oceny merytorycznej oraz negocjacji wszystkich ocenionych projektów (202.1 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 2067/2020 - Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacjez wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (198.4 KB)

Lista członków KOP  (47.1 KB)

Opublikowano 03.04.2020 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Skład Komisji Oceny Projektów (94.7 KB)

Uchwała Nr 2443 - 2020Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 09.07.20 (23.7 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2443 -2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego (453.7 KB)

Opublikowano: 10.07.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który pozytywnie przeszedł procedurę odwoławczą oraz został skierowany do etapu negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19.

Lista projektów skierowanych do negocjacji (72.6 KB)

Opublikowano: 16.06.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (478.1 KB)

Opublikowano: 13.02.2020 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 11.07.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 08.08.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej (w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami) poprzez:

  1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,
  2. rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1),
  3. wsparcie, w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

Finanse

Ogółem: 42 500 000,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 42 500 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu 8.1.1 (911.2 KB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego dla 8.1.1 (639.3 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach 8.1.1 (367.4 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu 8.1.1 (845.9 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie (554.1 KB)

8.5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (827.3 KB)

8.6 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (194 KB)

8.7 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (312.9 KB)

8.7 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (315.1 KB)

8.8 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (402 KB)

8.8 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (280.7 KB)

8.9 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2104+ (518.6 KB)

8.10 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (123.3 KB)

8.11 Wymagania dot. standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów towarów lub usług (208.2 KB)

8.12 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.1.1 (162.1 KB)

8.13 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (252.8 KB)

8.14 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (327.9 KB)

8.15 Informacje dotyczące sposobu przygotowania diagnozy niezbędnej do realizacji wsparcia na rzecz OWP (298.1 KB)

8.16 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (237.2 KB)

8.17 Wykaz gmin o poziomie upowszechnienia przedszkolnego poniżej średniej (386.9 KB)

8.18 Wykaz gmin o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe w województwie wielkopolskim (OSI) (151.8 KB)

8.19 Wykaz miast średnich i średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie wielkopolskim (OSI) (106.5 KB)

8.20 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (527.3 KB)

8.21 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (298.6 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").