Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 07-06-2019 do 30-09-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 7 czerwca 2019 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.09.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 7 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 7 czerwca 2019 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+. Ponadto Studium wykonalności (część opisową i obliczeniową) oraz Załącznik nr 19, należy złożyć także w wersji elektronicznej.

Dokumentację można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie ubiegać się może: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący przebudowy i rozbudowy budynku Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera U. M. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz zakupu niezbędnego wyposażenia.

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przy ewentualnym współfinansowaniu z budżetu państwa lub innych źródeł wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Minimalny wkład własny to 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi maksymalnie 26 860 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

1 Warunki formalne (207.5 KB)

2 Kryteria wyboru projektów (724.4 KB)

3 Podręcznik LSI 2014+ (3.4 MB)

3.1 Regulamin LSI 2014+ (797 KB)

4 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (547.9 KB)

5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (976.4 KB)

5.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatnośc oraz zwroty środków (898.9 KB)

6 Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

Załączniki do wniosku:

7 Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

8 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (511.6 KB)

9 Załącznik nr 3 do wniosku - Zaświadczenie Natura 2000 (462.5 KB)

10 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do wniosku - Zaświadczenie Natura 2000 (410 KB)

11 Załącznik nr 4 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (49.5 KB)

12 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (55.8 KB)

13 Załącznik nr 18 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (54.5 KB)

14 Załącznik nr 21 do wniosku -Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności (część opisowa) (236.7 KB)

14.1 Załącznik nr 21 do wniosku -Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności (część obliczeniowa) (272.1 KB)

15 Załącznik nr 24 do wniosku - Oświadczenia Partnera (70.5 KB)

16 Załącznik nr 26 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (46.8 KB)

Załączniki pomocnicze:

17 Wytyczne w zakresie reazliacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

18 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie reazliacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: natalia.kantecka@umww.pl oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 71 11 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92 lub 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.