Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-07-2019 do 14-08-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 25 czerwca 2019 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.04.01-IZ.00-30-002/19 w ramach Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 26 listopada 2019 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz uwzględnienia w treści Umowy rekomendacji programowych z badania śródokresowego przeglądu postępu rzeczowego WRPO 2014+ i związanej z tym zmiany Instrukcji Wykonawczej w zakresie możliwości przeprowadzenia kontroli na dokumentach zamówień w odniesieniu do próby operacji, opracowano nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (733 KB)

Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB)

Wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu (635 KB)

Załącznik do porozumienia o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (581.8 KB)

Opublikowano: 03.12.2019 r.

Wyniki naboru 19-12-2019

9 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2459/2020 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.04.04.01-IZ.00-30-002/19 dla Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2459_2020 (468.1 KB)

Zalącznik nr 2 do Uchwały nr 2459_2020 (378.4 KB)

Wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy (4.7 MB)

Opublikowano: 13.07.2020 r.


27 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1926/2020 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.04.04.01-IZ.00-30-002/19 dla Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 1926/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów (469.7 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1926/2020 (378.3 KB)

wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie (3.8 MB)

Opublikowano: 28.02.2020 r.


30 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1807/2020 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.04.04.01-IZ.00-30-002/19 dla Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała nr 1807/2020 (469.2 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1807/2020 (378.9 KB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy (5 MB)

Opublikowano: 31.01.2020 r.


16 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1740/2020 w sprawie: zwiększenia alokacji dla konkursu Nr RPWP.04.04.01-IZ.00-30-002/19 dla Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, w wyniku której zwiększono dofinansowanie projektowi nr 1 z listy projektów wybranych do dofinansowania uchwałą nr 1665/2019 r.

Uchwała nr 1740/2020 ws. zwiększenia alokacji (294.4 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1740/2020 ws. zwiększenia (376.6 KB)

Opublikowano: 17.01.2020 r.


19 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1665/2019 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu
Nr RPWP.04.04.01-IZ.00-30-002/19 dla Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do  sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Skład Komisji Oceny Projektów (449.6 KB)

Uchwała nr 1665/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. (464.8 KB)

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 1665/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. (376.7 KB)

Wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie (4.4 MB)

 

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej (297 KB)

Opublikowano: 13.12.2019 r.


Informacja o zakończeniu oceny formalnej 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 22 złożonych wniosków o dofinansowanie 12 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 6 wniosków zostało ocenionych negatywnie, 3 wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia, a 1 wycofano. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Zamknięcie oceny formalnej 4.4.1 tabela — wnioski pozytywne (70.2 KB)

Opublikowano: 11.10.2019 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 29.07.2019 r. od godziny 7.30 do 14.08.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 25.06.2019 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są:

 1. Samorządowe instytucje kultury;
 2. Jednostki samorządu terytorialnego;
 3. Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 4. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 5. Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego;
 6. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania;
 7. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;
 8. Inne instytucje z sektora finansów publicznych;
 9. Szkoły wyższe.

Państwowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe (Państwowe instytucje kultury oraz współprowadzone przez Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez MKiDN chyba, że zapisy poszczególnych Kontraktów Terytorialnych stanowią inaczej) mogą ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie w ramach po IiŚ.

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące ochrony, zachowania i zabezpieczenia obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych. 

Finanse

 1. Poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem, iż:
 1. dla projektów nieobjętych pomocą publiczną, spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020 z dnia 10 stycznia 2019 r. (MIiR/2014‑2020/7(3));
 2. dla projektów objętych pomocą publiczną zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014‑2020.
 1. W przypadku projektów rewitalizacyjnych poziom dofinansowania wynosi do 95% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:
 1. Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla województwa wielkopolskiego środki budżetu państwa nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej, pomocy de minimis lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013;
 2. Po spełnieniu kryterium dotyczącego rewitalizacji stanowiącego jedno z kryteriów wyboru projektów w ramach Działania.

Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu: 500 000,00 PLN

Maksymalna wartość kosztów całkowitych projektu: 20 000 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 8 000 000,00 13 668 006,83 22 052 703,76 23 934 063,86  i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1 Ogłoszenie o naborze (394 KB)

2 Regulamin konkursu dla Poddziałania 4.4.1 (854.9 KB)

3 Warunki formalne w ramach WRPO 2014+ (210.1 KB)

4 Kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 4.4.1 (443.3 KB)

5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego LSI2014+ do obsługi WRPO 2014+ (3.4 MB)

5.1 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (1.1 MB)

6 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (549.1 KB)

7 Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (1005.5 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (266.9 KB)

8. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (733 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (973.5 KB) (nieaktualny)

8.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

8.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB) (nieaktualny)

9. Wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu (635 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

9 Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (899.2 KB) (nieaktualny)

9.1 Załącznik do porozumienia o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (581.8 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

9.1 Załącznik do Porozumienia o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB) (nieaktualny)

10 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie (1.1 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu:

11 Załącznik nr 1 Załącznik do wniosku o dofinansowanie_w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOS (545 KB)

11.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (511.6 KB)

12 Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec GDOŚ (68.5 KB)

13 Załącznik nr 3 do wniosku - Wzór Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

13.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do wniosku Zaświadczenia NATURA 2000 (410 KB)

14 Załącznik nr 4 do wniosku - Wzór deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

15 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (465.2 KB)

15.1 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele realizacji projektu (468 KB)

16 Załącznik nr 18 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (468 KB)

17 Załącznik nr 23 do wniosku - Oświadczenia Partnera Uczestnika (487.5 KB)

18 Załącznik nr 25 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujetych we wniosku (455.5 KB)

19 Załącznik nr 30 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (290 KB)

19.1 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D o pomocy de minimis (74.7 KB)

20 Załącznik nr 30 wniosku - Formularz informacji przy ubieganiu sie o pomoc de minimis przez przedsiebiorcę (324 KB)

20.1 Instrukcja wypełnienia tabeli przy ubieganiu sie o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (74.7 KB)

21 Załącznik. nr 30 wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (85.4 KB)

Załączniki dodatkowe:

22 Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimat, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian (3.3 MB)

23 SPA-2020 - Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.3 MB)

24 POLITYKA KLIMATYCZNA POLSKI - Strategie redukcji emisji gazow cieplarnianych w Polsce do roku 2020 (615.5 KB)

25 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

25.1 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (Standardy dostępności dla polityki spójności) (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres iwona.kosciuszko@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 22 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 62 66 192, 61 62 66 193, 61 62 66 190 oraz 61 62 67 246 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie  wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.