Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-07-2019 do 15-11-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 25 czerwca 2019 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.04.02-IZ.00-30-001/19 w ramach Działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Przedłużenie naboru

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przedłużeniu naboru wniosków do 15 listopada 2019 r. Decyzja podyktowana jest koniecznością przygotowania i przedłożenia w ramach dokumentacji aplikacyjnej specyficznych dla konkursu dokumentów o charakterze strategiczno-planistycznym, w tym Planu w zakresie realizacji strategii promocji gospodarczej regionu”, których rzetelne przygotowanie wymaga znacznych nakładów organizacyjnych.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 12.09.2019 r.

1. Ogłoszenie o naborze - AKTUALIZACJA (699.1 KB)

2. Regulamin Konkursu nr RPWP.01.04.02-IZ.00-30-001/19 - AKTUALIZACJA (769.7 KB)

Opublikowano: 12.09.2019 r.


Informacja w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu

W związku z zapytaniami od potencjalnych Wnioskodawców dotyczącymi możliwości rozszerzenia katalogu kosztów kwalifikowalnych, Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił przychylić się do niniejszej prośby i zdecydował o wprowadzeniu zmian w zakresie kwalifikowalności kosztów dla konkursu nr RPWP.01.04.02-IZ.00-30-001/19 uwzględniając w katalogu kosztów kwalifikowalnych podatek VAT. W następstwie powyższego zmienia się również część V A przedmiotowego dokumentu, w której zostają wprowadzone dodatkowe dwa załączniki, tj. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające status podatnika podatku VAT, oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT oraz załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu, tj. Oświadczenie Partnera/Uczestnika, w którym dodaje się Oświadczenie dotyczące braku prawnej i faktycznej możliwości odzyskania podatku VAT przez Partnerów.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 7.08.2019 r.

2. Regulamin Konkursu nr RPWP.01.04.02-IZ.00-30-001_19 - AKTUALIZACJA (768.1 KB)

13. Załącznik nr 7 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie Partnera lub Uczestnika AKTUALIZACJA (96 KB)

Opublikowano: 07.08.2019 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 29 lipca 2019 r. od godziny 7.30 do 30 września 2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 25 czerwca 2019 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będzie:

Wsparcie w zakresie kompleksowych systemów zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz wzmocnienie potencjału gospodarczego województwa, głównie w strategicznych obszarach zdefiniowanych w Wielkopolskiej Strategii Inteligentnej Specjalizacji poprzez m.in.:

  1. Promocję gospodarczą (m.in. udział w międzynarodowych imprezach gospodarczych, w tym udział przedsiębiorstw, pogłębione analizy wybranych rynków zagranicznych, monitoring trendów w gospodarce krajowej i światowej, system komunikacji w postaci platformy internetowej);
  2. Promocję inwestycyjną (m.in. aktualizacja bazy ofert inwestycyjnych, udział w inwestycyjnych imprezach targowych);
  3. Budowę Marki Wielkopolski.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem, że dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020 (obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu).

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 15 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

1. Ogłoszenie o naborze (700.3 KB) (nieaktualny)

1. Ogłoszenie o naborze - AKTUALIZACJA (699.1 KB)

2. Regulamin Konkursu nr RPWP.01.04.02-IZ.00-30-001_19 (766.2 KB) (nieaktualny)

2. Regulamin Konkursu nr RPWP.01.04.02-IZ.00-30-001_19 - AKTUALIZACJA (768.1 KB) (nieaktualny)

2. Regulamin Konkursu nr RPWP.01.04.02-IZ.00-30-001/19 - AKTUALIZACJA (769.7 KB)

3. Warunki formalne (212.4 KB)

4. Kryteria oceny projektów (411.5 KB)

5. Podręcznik LSI 2014 (3.4 MB)

5.1. Regulamin Użytkownika LSI 2014 (859.1 KB)

6. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (543.6 KB)

7. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) (827 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (122.8 KB)

8. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (973.5 KB)

8.1. Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (995.5 KB)

9. Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (787.9 KB)

9.1 Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem pn. Kwalifikowalnośc kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (973.7 KB)

10. Założenia do Komplesowego planu promocji gospodarczej i inwestycyjnej regionu (268.5 KB)

11. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

12. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (545 KB)

12.1 Instrukcja wypełniania Załącznika do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (356.3 KB)

13. Załącznik nr 7 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie Partnera lub Uczestnika (94 KB) (nieaktualny)

13. Załącznik nr 7 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie Partnera lub Uczestnika AKTUALIZACJA (96 KB)

14. Załącznik nr 9 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456.2 KB)

15.1 Załącznik nr 10 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inna niż w rolnictwie lub rybołówstwie (82.9 KB)

15.2 Załącznik nr 10 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

15.3 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.6 KB)

15.4 Załącznik nr 10 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (324.5 KB)

15.5 Instrukcja wyp. tabeli w części D form. Informacji przedstaw. przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gosp.) (74.7 KB)

Załączniki pomocnicze:

16. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB) dodano 26.06.2019 r.

16.1 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB) dodano 26.06.2019 r.

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: monika.kwasnik@umww.pl oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 61 05 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.