Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-07-2019 do 15-11-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 25 czerwca 2019 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.04.02-IZ.00-30-001/19 w ramach Działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 26 listopada 2019 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz uwzględnienia w treści Umowy rekomendacji programowych z badania śródokresowego przeglądu postępu rzeczowego WRPO 2014+ i związanej z tym zmiany Instrukcji Wykonawczej w zakresie możliwości przeprowadzenia kontroli na dokumentach zamówień w odniesieniu do próby operacji, opracowano nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (733 KB)

Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB)

Wzór Uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (626.5 KB)

Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582.3 KB)

Opublikowano: 03.12.2019 r.


Przedłużenie naboru

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przedłużeniu naboru wniosków do 15 listopada 2019 r. Decyzja podyktowana jest koniecznością przygotowania i przedłożenia w ramach dokumentacji aplikacyjnej specyficznych dla konkursu dokumentów o charakterze strategiczno-planistycznym, w tym Planu w zakresie realizacji strategii promocji gospodarczej regionu”, których rzetelne przygotowanie wymaga znacznych nakładów organizacyjnych.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 12.09.2019 r.

1. Ogłoszenie o naborze - AKTUALIZACJA (699.1 KB)

2. Regulamin Konkursu nr RPWP.01.04.02-IZ.00-30-001/19 - AKTUALIZACJA (769.7 KB)

Opublikowano: 12.09.2019 r.


Informacja w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu

W związku z zapytaniami od potencjalnych Wnioskodawców dotyczącymi możliwości rozszerzenia katalogu kosztów kwalifikowalnych, Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił przychylić się do niniejszej prośby i zdecydował o wprowadzeniu zmian w zakresie kwalifikowalności kosztów dla konkursu nr RPWP.01.04.02-IZ.00-30-001/19 uwzględniając w katalogu kosztów kwalifikowalnych podatek VAT. W następstwie powyższego zmienia się również część V A przedmiotowego dokumentu, w której zostają wprowadzone dodatkowe dwa załączniki, tj. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające status podatnika podatku VAT, oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT oraz załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu, tj. Oświadczenie Partnera/Uczestnika, w którym dodaje się Oświadczenie dotyczące braku prawnej i faktycznej możliwości odzyskania podatku VAT przez Partnerów.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 7.08.2019 r.

2. Regulamin Konkursu nr RPWP.01.04.02-IZ.00-30-001_19 - AKTUALIZACJA (768.1 KB)

13. Załącznik nr 7 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie Partnera lub Uczestnika AKTUALIZACJA (96 KB)

Opublikowano: 07.08.2019 r.

Wyniki naboru 16-01-2020

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWP.01.04.02-IZ.00-30-001/19

16 stycznia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1741/2020 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu
Nr RPWP.01.04.02-IZ.00-30-001/19 dla Działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków
o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała ZWW nr 1741_2020 (298.7 KB)

Lista projektów pozytywnie ocenionych w konkursie nr RPWP.01.04.02-IZ.00-30-001_19 (206.3 KB)

Lista członków KOP 01.04.02_19 (354.1 KB)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy i zobowiązania (4.7 MB)

Opublikowano: 17.01.2020 r.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej (296.9 KB)

Opublikowano: 14.01.2020 r.


Informacja o zakończeniu oceny formalnej 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że pięć złożonych wniosków o dofinansowanie zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów ocenionych formalnie (119 KB)

Opublikowano: 18.12.2019 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 29 lipca 2019 r. od godziny 7.30 do 30 września 2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 25 czerwca 2019 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będzie:

Wsparcie w zakresie kompleksowych systemów zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz wzmocnienie potencjału gospodarczego województwa, głównie w strategicznych obszarach zdefiniowanych w Wielkopolskiej Strategii Inteligentnej Specjalizacji poprzez m.in.:

  1. Promocję gospodarczą (m.in. udział w międzynarodowych imprezach gospodarczych, w tym udział przedsiębiorstw, pogłębione analizy wybranych rynków zagranicznych, monitoring trendów w gospodarce krajowej i światowej, system komunikacji w postaci platformy internetowej);
  2. Promocję inwestycyjną (m.in. aktualizacja bazy ofert inwestycyjnych, udział w inwestycyjnych imprezach targowych);
  3. Budowę Marki Wielkopolski.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem, że dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020 (obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu).

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 15 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

1. Ogłoszenie o naborze (700.3 KB) (nieaktualny)

1. Ogłoszenie o naborze - AKTUALIZACJA (699.1 KB)

2. Regulamin Konkursu nr RPWP.01.04.02-IZ.00-30-001_19 (766.2 KB) (nieaktualny)

2. Regulamin Konkursu nr RPWP.01.04.02-IZ.00-30-001_19 - AKTUALIZACJA (768.1 KB) (nieaktualny)

2. Regulamin Konkursu nr RPWP.01.04.02-IZ.00-30-001/19 - AKTUALIZACJA (769.7 KB)

3. Warunki formalne (212.4 KB)

4. Kryteria oceny projektów (411.5 KB)

5. Podręcznik LSI 2014 (3.4 MB)

5.1. Regulamin Użytkownika LSI 2014 (859.1 KB)

6. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (543.6 KB)

7. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) (827 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (122.8 KB)

8. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (733 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

8. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (973.5 KB) (nieaktualny)

8.1. Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (995.5 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

8.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB) (nieaktualny)

9. Wzór Uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (626.5 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

9. Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (787.9 KB) (nieaktualny)

9.1 Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582.3 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

9.1 Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem pn. Kwalifikowalnośc kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (973.7 KB) (nieaktualny)

10. Założenia do Komplesowego planu promocji gospodarczej i inwestycyjnej regionu (268.5 KB)

11. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

12. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (545 KB)

12.1 Instrukcja wypełniania Załącznika do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (356.3 KB)

13. Załącznik nr 7 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie Partnera lub Uczestnika (94 KB) (nieaktualny)

13. Załącznik nr 7 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie Partnera lub Uczestnika AKTUALIZACJA (96 KB)

14. Załącznik nr 9 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456.2 KB)

15.1 Załącznik nr 10 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inna niż w rolnictwie lub rybołówstwie (82.9 KB)

15.2 Załącznik nr 10 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

15.3 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.6 KB)

15.4 Załącznik nr 10 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (324.5 KB)

15.5 Instrukcja wyp. tabeli w części D form. Informacji przedstaw. przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gosp.) (74.7 KB)

Załączniki pomocnicze:

16. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB) dodano 26.06.2019 r.

16.1 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB) dodano 26.06.2019 r.

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: monika.kwasnik@umww.pl oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 61 05 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.