Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 16-07-2019 do 23-08-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 05.07.2019 r. ogłasza nabór nr RPWP.08.03.03-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 30-08-2019

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.3.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.3. Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o zawartej umowie w ramach Poddziałania 8.3.3 (316 KB)

Opublikowano: 14.07.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia wniosek o dofinansowanie, który został zatwierdzony w ramach naboru nr: RPWP.08.03.03-IZ.00-30-001/19.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.08.03.03-IZ.00-30-001/19 dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego naboru.

Uchwała Nr 1192/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie (50 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1192/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.08.2019 r. (447.5 KB)

Lista członków KOP - 8.3.3 (46.8 KB)

Opublikowano: 03.09.2019 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru   nr: RPWP.08.03.03-IZ.00-30-001/19. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.08.03.03-IZ.00-30-001/19.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (439.7 KB)

Opublikowano: 20.08.2019 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 16.07.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 23.08.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Województwo Wielkopolskie/Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można realizować następujący typ wsparcia:

1. organizacja praktyk i staży zawodowych dla uczniów szkół zawodowych w zakresie wybranych kwalifikacji odpowiednich dla zawodów oczekiwanych na rynku pracy.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 90%

Ogółem: 3 856 673,92 PLN:
- w tym wsparcie finansowe EFS: 3 642 414,26 PLN
- w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 214 259,66 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł
Minimalny wkład własny - 10%

Niezbędne dokumenty

6.0 Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.3.3 (603.9 KB)

6.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 8.3.3 (374 KB)

6.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.3.3 (117.5 KB)

6.3 Zobowiązanie do realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wlkp - tryb pozakonkursowy (886 KB)

6.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (547.1 KB)

6.5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (830.4 KB)

6.6 Karta weryfikacji warunków formalnych projektu pozakonkursowego WRPO 2014+ (751.7 KB)

6.7 a Wzór deklaracji poufności pracownika IZ WRPO 2014+ (314.5 KB)

6.7 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (315.2 KB)

6.8 a Wzór oświadczenia pracownika IZ WRPO 2014+ o bezstronności (407 KB)

6.8 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (281.5 KB)

6.9 Karta oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego WRPO 2014+ (731.6 KB)

6.10 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (616.1 KB)

6.11 Wykaz kategorii wydatków dla Podziałania 8 3 3 (283.3 KB)

6.12 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (237.5 KB)

6.13 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (296.1 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").