Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 25-10-2019 do 18-11-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz  Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym
nr RPWP.05.01.04-IZ-00-30-001/19 na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu Poddziałanie 5.1.4 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Komunikaty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 26 listopada 2019 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz uwzględnienia w treści Umowy rekomendacji programowych z badania śródokresowego przeglądu postępu rzeczowego WRPO 2014+ i związanej z tym zmiany Instrukcji Wykonawczej w zakresie możliwości przeprowadzenia kontroli na dokumentach zamówień w odniesieniu do próby operacji, opracowano nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (733 KB)

Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB)

Opublikowano: 03.12.2019 r.

Wyniki naboru 07-01-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko‑Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 24 jednostek samorządu terytorialnego – gmin i powiatów Aglomeracji Kalisko‑Ostrowskiej informują, że w ramach naboru nr RPWP.05.01.04‑IZ‑00‑30‑001/19 w trybie pozakonkursowym beneficjent wycofał wniosek o dofinansowanie.

Opublikowano: 07.01.2020 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 25.10.2019 od godziny 7.30 do 18.11.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosku w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalsko – Ostrowska,  ulica Chopina 20-22, wejście B 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składac wnioski?

O dofinansowanie ubiegać się może: Miasto Kalisz

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I”

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przy ewentualnym  współfinansowaniu z budżetu państwa lub innych źródeł wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, jednak nie więcej niż  27 265 000,00 PLN.

Minimalny wkład własny to 25% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi maksymalnie 27 265 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

1 Warunki formalne (229.8 KB)

2 Kryteria wyboru projektów (653.3 KB)

3 Podręcznik_LSI_2014_ (3.4 MB)

3.1_Regulamin_LSI_2014_ (797 KB)

4 wzrór wniosku o dofinansowanie (540.8 KB)

5 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (733 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

5 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (1011.1 KB) (nieaktualny)

5.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

5.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie_zasady kwalifikowalności kosztów EFRR 2014-2020 (1.1 MB) (nieaktualny)

6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.4 MB)

7 Niebieska Księga dla projektów infrastruktury drogowej (2.7 MB)

Załączniki do wniosku:

8 Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

9 Instrukcja_wypełniania_Załącznika_nr_1_do_wniosku_w_zakresie_Oceny_Oddziaływania_na_Środowisko (511.6 KB)

10 Załącznik nr 3 do wniosku - Zaświadczenie Natura 2000 (462.5 KB)

10.1 Instrukcja_wypełniania_Załącznika_nr_3_do_wniosku_Zaświadczenia_NATURA_2000 (410 KB)

11 Załacznik nr 4 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

12 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465 KB)

13 Załącznik nr 18 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

14 Załacznik nr 20 Instrukcja_do_sporządzania_Studium_wykonalności (118.1 KB)

15 Załącznik nr 22 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456 KB)

Załączniki pomocnicze:

16 Wytyczne w zakresie reazliacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

16.1 Załącznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_realizacji_zasady_równości_szans_i_niedyskryminacji_(Standardy_dostępności_dla_polityki_spójności) (3.5 MB)

 

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

poczty elektronicznej na adresy e-mail:

mordon@sako-info.pl

www.sako-info.pl

magdalena.jaskowiak@umww.pl

lub pod numerami telefonu:

telefonu:  62 598 52 37 (SAKO)  , 61 626 63 23 (UMWW DPR).

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu pod numerem telefonu 61 626 61 93


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.