Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-11-2019 do 10-01-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z dniem 28.10.2019 roku ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr RPWP.08.03.04-IZ.00-30-002/19 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ I Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Komunikaty

Zwiększenie alokacji

W dniu 17 września 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2693/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 1381/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.03.04-IZ.00-30-002/19 dla Działania 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.4 „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania” Typ I Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu o światy prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020..

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 17 września 2020 r.

Aktualny Regulamin konkursu (1 MB)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2693-2020 z dnia 17.09.2020 r. (378.6 KB)

Opublikowano 18-09-2020


IZ WRPO 2014+ informuje, że wysokość stypendium za udział w stażu uczniowskim reguluje następujący zapis Regulaminu konkursu nr RPWP.08.03.04-IZ.00-30-002/19, (s. 89, ppkt e), tj. :  "Uczeń odbywający staż uczniowski otrzymuje miesięczne świadczenie pieniężne. Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na postawie ustawy z dnia 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177)”.

Dotychczasowe zapisy w zał. Nr 8.13 do Regulaminu ww. konkursu są nieaktualne. Skorygowany załącznik poniżej.

8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów towarów lub usług - aktualny od 17.12.19r. (85.8 KB)

Jednocześnie przypominamy, że w ramach przedmiotowego konkursu wartość wydatków w ramach cross-financingu oraz wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż 10 000 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu nie może łącznie przekroczyć 20% wydatków projektu (w tym w ramach cross-financingu 10%).

Wyniki naboru 23-07-2020

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.3.4

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Działania 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.3.4 (320.3 KB)

Opublikowano: 14.07.2021 r. 


W dniu 26 listopada 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 2973 /2020 w  sprawie:  zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2512 / 2020 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania projektu ocenionego pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.08.03.04-IZ.00-30-002/19 dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwałę w przedmiotowej sprawie  przyjął  także w dniu  4 grudnia 2020 r. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2973/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. ws. wyboru do dofinansowania (311.6 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2973/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. (197 KB)

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań nr 12/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. ws. wyboru do dofinansowania (400.1 KB)

Załącznik do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań nr 12/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. (776.3 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (403 KB)

Opublikowano: 17.12.2020 r. 


Dnia 23 lipca 2020  r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2512/2020 w sprawie: w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania projektu ocenionego pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.08.03.04-IZ.00-30-002/19 dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym, IZ WRPO 2014+ przedstawia informację o projekcie wybranym do dofinansowania, która stanowi Załącznik Nr 2 do przedmiotowej uchwały Nr 2276/2020 . Tożsamą uchwałę przyjął Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań w dniu 24 lipca 2020 r.

Uchwała Nr 2512/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.07.2010 r. (220.4 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2512/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.07.2020 r. (193.5 KB)

Uchwała Nr 8/2020 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 24.07.2020 r. (364.6 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (402.9 KB)

Opublikowano: 29.07.2020 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.04-IZ.00-30-002/19. Przedmiotowy wniosek w wyniku zwiększenia puli środków finansowych dla przedmiotowego konkursu został skierowany do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.04-IZ.00-30-002/19.

Projekt skierowany do negocjacji  (72.4 KB)

Opublikowano: 21.09.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.04-IZ.00-30-002/19. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.04-IZ.00-30-002/19.

Projekt skierowany do negocjacji (72.5 KB)

Opublikowano: 03.06.2020 r.


Wyniki oceny strategicznej ZIT

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.08.03.04-IZ.00-30-002/19 do poddziałania Poddziałania 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu I Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych.

W dniu 13 lutego br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.08.03.04-IZ.00-30-002/19.

Uchwała Zarządu SMP (322.8 KB)

Zał. do Uchwały - Wyniki oceny strat. ZIT RPWP.08.03.04-IZ.00-30-002-19 (216.5 KB)

Opublikowano: 17.02.2020 r.

Informacje o naborze

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 29 listopada 2019 r. od godziny 7.30 do 10 stycznia 2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 28 października 2019 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań

ul. Kościelna 37

60-537 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2020 r.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnikoski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Planuje się realizację przedsięwzięć wskazanych w SZOOP WRPO 2014+ w Działaniu 8.3, Poddziałaniu 8.3.4 (typ I):

I. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych

1. Podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego, staże uczniowskie oraz inne formy kształcenia.

2. Wyposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt i materiały, umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

3. Doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1-2).

4. Doradztwo zawodowe dla młodzieży, w tym doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl, stronie www.zit.metropoliapoznan.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi
Ogółem: 1 588 235 PLN:

- w tym wsparcie finansowe EFS: 1 500 000 PLN

- w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 88 235 PLN

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu: 90%.

Minimalny wkład własny: 10%

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu (1 MB) - regulamin obowiązuje od 17 września 2020

8.0 Regulamin konkursu (1 MB) - nieaktualny

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 8.3.4 (562 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.3.4. (395.7 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 (996.1 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (553.7 KB)

8.5_Podręcznik_Użytkownika_LSI2014_ (3.4 MB)

8.6_Regulamin_LSI2014_ (1.1 MB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (901.2 KB)

8.8 a Karta_weryfikacji_warunkow_formalnych_wniosku_o_dofinansowanie_projektu_.._ (597.3 KB)

8.8 b Karta oceny strategicznej ZIT o dofinansowanie projektu konkursowego WRP.._ (350.8 KB)

8.9 a Wzór deklaracja poufności - ocena strategiczna ZIT (545 KB)

8.9 b Wzór deklaracji poufności pracownika IOK - ocena merytoryczna (383 KB)

8.9 c Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora - ocena merytoryczna (348.3 KB)

8.10 a Wzór oświadczenia pracownika o bezstronności - ocena strategiczna ZIT (562.5 KB)

8.10 b Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności- ocena startegiczna ZIT (485.2 KB)

8.10 c Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - ocena merytoryczna (371.8 KB)

8.10 d Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności - ocena merytoryczna (384.4 KB)

8.11 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego (441.1 KB)

8.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (118.6 KB)

8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów towarów lub usług (408.4 KB) - NIEAKTUALNY

8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów towarów lub usług - aktualny od 17.12.19r. (85.8 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.3.4 I Kształcenie zawodowe młodzieży (371.7 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (264.9 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (392.3 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (488 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (365.3 KB)

8.19 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (461.6 KB)

8.20 Wykaz branż zindetyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (570 KB)

8.21 Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (484.3 KB)

 

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

- poczty elektronicznej na adresy e-mail: krystian.margan@metropoliapoznan.pl, zit@metropoliapoznan.pl, magdalena.jaskowiak@umww.pl, paulina.niewiadomska@umww.pl  

- telefonu: 61 669 80 51 (SMP), 61 626 63 23, 61 626 63 20 (UMWW DPR).

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.