Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-11-2019 do 31-01-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 29.10.2019 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.05.01-IZ.00-30-002/19 w ramach Poddziałania 4.5.1 „Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 26 listopada 2019 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz uwzględnienia w treści Umowy rekomendacji programowych z badania śródokresowego przeglądu postępu rzeczowego WRPO 2014+ i związanej z tym zmiany Instrukcji Wykonawczej w zakresie możliwości przeprowadzenia kontroli na dokumentach zamówień w odniesieniu do próby operacji, opracowano nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (733 KB)

Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB)

Wzór Uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (626.5 KB)

Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582.3 KB)

Wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu (635 KB)

Załącznik do porozumienia o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (581.8 KB)

Opublikowano: 03.12.2019 r.

Wyniki naboru 23-04-2020

23 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2157/2020 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektu ocenionego w ramach konkursu Nr RPWP.04.05.01-IZ.00-30-002/19 dla Działania 4.5 „Ochrona przyrody”, Poddziałania 4.5.1 „Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych
i rezerwatów przyrody” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do  sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała nr 2157_2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego (463 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (449.5 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2157_2020 (218.3 KB)

Wzory dokumentów do sporządzenia umowy (4.7 MB)

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektu ocenionego pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej (279 KB)

Opublikowano: 07.04.2020 r.


Informacja o zakończeniu oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 2 wnioski o dofinansowanie. Jeden wniosek został oceniony pozytywnie, natomiast drugi wniosek został wycofany.

Wniosek pozytywnie oceniony formalnie zostanie oceniony merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 13.03.2020 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 29.11.2019 r. od godziny 7.30 do 31.01.2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 29.10.2019 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są:

  1. JST i ich związki;
  2. Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe;
  3. Samorządowe osoby prawne;
  4. Organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną);
  5. Szkoły wyższe;
  6. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
  7. Jednostki naukowo-badawcze (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną).

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000).

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 95% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:

  1. dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020 z dnia 10 stycznia 2019 r. (MIiR/2014‑2020/7(3));
  2. dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014‑2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).

Minimalna wartość projektu: 100 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 4 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1 Ogłoszenie o naborze (369.6 KB)

2 Regulamin konkursu dla Poddziałania 4.5.1 (837.9 KB)

3 Warunki formalne w ramach WRPO 2014+ (211.6 KB)

4 Kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 4.5.1 (427.9 KB)

5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego LSI2014+ do obsługi WRPO 2014+ (3.4 MB)

5.1 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (1.1 MB)

6 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (550.5 KB)

7. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (477.5 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (54.5 KB)

8. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (733 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

8 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (972.7 KB) (nieaktualny)

8.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

8.1 Załącznik do Umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB) (nieaktualny)

9. Wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu (635 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

9. Wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu (898.9 KB) (nieaktualny)

9.1 Załącznik do porozumienia o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (581.8 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

9.1 Załącznik do Porozumienia o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty kosztów (1.1 MB) (nieaktualny)

10. Wzór Uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (626.5 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

10 Wzór Uchwały ze zobowiązaniem (787.4 KB) (nieaktualny)

10.1 Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582.3 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

10.1 Załącznik do Uchwały ze zobowiązaniem pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB) (nieaktualny)

11 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (1.1 MB)

12 Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (545 KB)

12.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (511.6 KB)

13 Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec GDOŚ (68.5 KB)

14 Załącznik nr 3 do wniosku - Wzór Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

14.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do wniosku Zaświadczenia NATURA 2000 (410 KB)

15 Załącznik nr 4 do wniosku - Wzór deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

16 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (465.2 KB)

16.1 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele realizacji projektu (468 KB)

17 Załącznik nr 20 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (468 KB)

18 Załącznik nr 25 do wniosku - Oświadczenia Partnera Uczestnika (487.5 KB)

19 Załącznik nr 27 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujetych we wniosku (455.5 KB)

20 Załącznik nr 28 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (290 KB)

20.1 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D o pomocy de minimis (74.7 KB)

21 Załącznik nr 28 wniosku - Formularz informacji przy ubieganiu sie o pomoc de minimis przez przedsiebiorcę (324 KB)

21.1 Instrukcja wypełnienia tabeli przy ubieganiu sie o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (74.7 KB)

22 Załącznik. nr 28 wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (85.4 KB)

23 Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimat, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian (3.3 MB)

24 SPA-2020 - Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.3 MB)

25 POLITYKA KLIMATYCZNA POLSKI - Strategie redukcji emisji gazow cieplarnianych w Polsce do roku 2020 (615.5 KB)

26 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

26.1 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (Standardy dostępności dla polityki spójności) (3.5 MB)

 

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres lukasz.mikolajczak@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 42 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 62 66 192, 61 62 66 193, 61 62 66 190 oraz 61 62 67 246.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.