Zakończony od 30-12-2019 do 17-01-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 25.11.2019 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-003/19 w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 02-07-2020

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.6.1. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu jednej umowy
w ramach przedmiotowego konkursu.

Informacja o zawartej umowie w ramach Poddziałania 6.6.1 (238.9 KB)

Opublikowano: 14.02.2023 r., Aktualizacja: 15.02.2023 r. 


Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.6.1.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.6.1. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o zawartej umowie w ramach Poddziałania 6.6.1 (237.5 KB)

Opublikowano: 13.07.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01-IZ.00-30-003/19.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01-IZ.00-30-003/19 dla Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwała Nr 2420/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu (535.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2420/2020 (452.4 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (355.5 KB)

Opublikowano: 03.07.2020 r.

Wyniki ocen

Wydłużenie terminu oceny w ramach konkursu nr:

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.06.06.01-IZ.00-30-003/19 do 10 lipca 2020 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 19.06.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01-IZ.00-30-003/19. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Skierowane do negocjacji (72.5 KB)

Opublikowano: 27.05.2020 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.12.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 17.01.2020 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

  • pracodawcy,
  • instytucje rynku pracy,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujący typ projektu:

  •  programy profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) służące wspieraniu aktywności zawodowej, w zakresie chorób: układu krążenia, nowotworowych, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, psychicznych oraz wynikające ze specyficznych uwarunkowań regionalnych w tym wykraczające poza finansowanie w ramach systemu powszechnych świadczeń zdrowotnych tj. regionalny program zdrowotny pn. Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi (opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 152/2019 z dnia 16 października 2019 r.). Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE+ 10% dofinansowania krajowego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:          
Ogółem: 3 170 621,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 2 836 871,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe
z budżetu państwa: 333 750, 00 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł
Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu RPWP_06_06_01-IZ.00-30-003_19 (839.8 KB)

8.1 Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi (2.7 MB)

8.2 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 6.6.1 (498 KB)

8.3 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 6.6.1 (439.3 KB)

8.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (879.8 KB)

8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (548.9 KB)

8.6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (886.1 KB)

8.7 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (193.4 KB)

8.8 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (346 KB)

8.8 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (320.5 KB)

8.9 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (434.4 KB)

8.9 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (314.8 KB)

8.10 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2104+ (407.1 KB)

8.11 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (122.8 KB)

8.12 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.6.1 (207.2 KB)

8.13 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (286.5 KB)

8.14 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (360.4 KB)

8.15 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (237.8 KB)

8.16 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (339.9 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").