Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-12-2019 do 24-01-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 29.11.2019 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-004/19 w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.12.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 24.01.2020 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Urzędu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

  • pracodawcy,
  • instytucje rynku pracy,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujący typ projektu:

rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania  raka jelita grubego (m.in. poprawa efektywności programów przesiewowych, działania informacyjne), tj. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020 (opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 64/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku). Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE+ 10% dofinansowania krajowego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogółem: 2 802 500 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 2 507 500 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 295 000 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu RPWP_06_06_01-IZ.00-30-004_19 (697.5 KB)

8.1 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020 (1019.5 KB)

8.2 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 6.6.1 (428 KB)

8.3 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Podziałania 6.6.1 (370.3 KB)

8.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (847.3 KB)

8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (552.8 KB)

8.6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (851.6 KB)

8.7 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (194.2 KB)

8.8 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (312.3 KB)

8.8 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (315.2 KB)

8.9 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (402 KB)

8.9 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (281 KB)

8.10 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2104+ (387.8 KB)

8.11 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (123 KB)

8.12 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.6.1 (208.8 KB)

8.13 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (252.3 KB)

8.14 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (325.9 KB)

8.15 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (237.9 KB)

8.16 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (333.4 KB)

8.17 Wykaz obszarów białych plam (421.9 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").