Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Aktualny od 27-01-2020 do 21-02-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz  Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.05.01.04-IZ-00-30-001/20 na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu Poddziałanie 5.1.4 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 27.01.2020 od godziny 7.30 do 21.02.2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosku w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalsko – Ostrowska,  ulica Chopina 20-22, wejście B 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składac wnioski?

O dofinansowanie ubiegać się może: Miasto Kalisz

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I”

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przy ewentualnym  współfinansowaniu z budżetu państwa lub innych źródeł wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, jednak nie więcej niż  27 265 000,00 PLN.

Minimalny wkład własny to 25% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi maksymalnie 27 265 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

1 Warunki formalne (229.8 KB)

2 Kryteria wyboru projektów (653.3 KB)

3 Podręcznik_LSI_2014_ (3.4 MB)

3.1_Regulamin_LSI_2014_ (797 KB)

4 wzrór wniosku o dofinansowanie (540.8 KB)

5 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (1011.1 KB)

5.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie_zasady kwalifikowalności kosztów EFRR 2014-2020 (1.1 MB)

6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.4 MB)

7 Niebieska Księga dla projektów infrastruktury drogowej (2.7 MB)

8 Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

9 Instrukcja_wypełniania_Załącznika_nr_1_do_wniosku_w_zakresie_Oceny_Oddziaływania_na_Środowisko (511.6 KB)

10 Załącznik nr 3 do wniosku - Zaświadczenie Natura 2000 (462.5 KB)

10.1 Instrukcja_wypełniania_Załącznika_nr_3_do_wniosku_Zaświadczenia_NATURA_2000 (410 KB)

11 Załacznik nr 4 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

12 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465 KB)

13 Załącznik nr 18 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

14 Załacznik nr 20 Instrukcja_do_sporządzania_Studium_wykonalności (118.1 KB)

15 Załącznik nr 22 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456 KB)

16 Wytyczne w zakresie reazliacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

16.1 Załącznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_realizacji_zasady_równości_szans_i_niedyskryminacji_(Standardy_dostępności_dla_polityki_spójności) (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

poczty elektronicznej na adresy e-mail:

mordon@sako-info.pl

www.sako-info.pl

magdalena.jaskowiak@umww.pl

lub pod numerami telefonu:

telefonu:  62 598 52 37 (SAKO)  , 61 626 63 23 (UMWW DPR).

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu pod numerem telefonu 61 626 61 93


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.