Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 19-02-2020 do 30-04-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 18.02.2020 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/20 w ramach Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 21-05-2020

21 maja 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2254/2020 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie zgłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego „Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” w ramach Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. Koszt całkowity projektu to 38 220 180,08 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa wynosi 35 838 051,78 zł.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia informację o wyborze do dofinansowania projektu pozakonkursowego oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 2254/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie (299.2 KB)

Projekt wybrany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym (356.3 KB)

paczka (1014.6 KB)

Opublikowano: 22.05.2020 r.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej

Projekt pozakonkursowy pt. „Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” złożony przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie został poddany ocenie merytorycznej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. 

Lista po ocenie merytorycznej (279.9 KB)

Opublikowano: 20.05.2020 r.


Informacja o zakończeniu oceny formalnej

Projekt pozakonkursowy pt. „Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” złożony przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Zamknięcie oceny formlanej - lista projektów (73 KB)

Opublikowano: 12.05.2020 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 19.02.2020 r. od godziny 09:30 do 30.04.2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 19.02.2020 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Nabór ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej1 lub budynków zamieszkania zbiorowego2 związana m.in. z:

a) ociepleniem obiektu,

b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych,

c) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,

d) instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,

e) instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,

f) wymianą oświetlenia na energooszczędne,

g) systemami monitorowania i zarządzania energią,

h) finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego - jako elementu kompleksowego projektu.

1 Budynek użyteczności publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest budynkiem przeznaczonym na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

2 Budynek zamieszkania zbiorowego — w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie rozumie się przez to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania, taki jak hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, schronisko turystyczne, schronisko socjalne, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, taki jak dom rencistów, dom zakonny i dom dziecka.

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, natomiast ze środków Budżetu Państwa maksymalnie10%.

Minimalny wkład własny to 5% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 35 838 051,79 PLN, w tym: 32 065 625,29 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 3 772 426,50 PLN z Budżetu Państwa. 

Niezbędne dokumenty

1 Warunki formalne w ramach WRPO 2014+ (215.3 KB)

2 Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 3.2, Podziałania 3.2.1 (671.3 KB)

3 Podręcznik podmiotu zgłaszającego LSI2014 do obsługi WRPO 2014+ (3.4 MB)

4 Regulamin użytkownika LSI 2014+ (847.7 KB)

5 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (551.1 KB)

6 Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (427.8 KB)

7. Instrukcja do sporządzania StudiumWykonalności (część opisowa) (1004 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (90.6 KB)

8. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (421.7 KB)

8.1 Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

9 Zał. nr 1 Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOS (545 KB)

9.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (511.6 KB)

10 Zał. nr 3 Wzór Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

10.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do wniosku Zaświadczenia NATURA 2000 (410 KB)

11 Zał. nr 4 Wzór deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

12 Zał. nr 16 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (465.2 KB)

12.1 Zał. nr 16 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele realizacji projektu (468 KB)

13 Zał. nr 19 Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (468 KB)

14 Zał. nr 23 Oświadczenia Partnera Uczestnika (488 KB)

15 Zał. nr 25 Oświadczenie o ochronie informacji ujetych we wniosku (455.5 KB)

16 POLITYKA_KLIMATYCZNA_POLSKI-Strategie redukcji emisji gazow cieplarnianych w Polsce do roku 2020 (615.5 KB)

17 Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimat... (3.3 MB)

18 SPA-2020 (2.3 MB)

19 Strategia EUROPA 2020 (436.7 KB)

20. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

20.1 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: iwona.kosciuszko@umww.pl, oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 61 22 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 62 66 190, 61 62 67 246 lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.