Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Aktualny od 04-03-2020 do 30-06-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 4 marca 2020 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.01.02.00-IZ.00-30-001/20 w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 4 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 4 marca 2020 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+. Ponadto Studium wykonalności (część opisową i obliczeniową) oraz Załącznik nr 2, należy złożyć także w wersji elektronicznej.

Dokumentację można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie ubiegać się może: Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący budowy systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru.

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa lub innych źródeł wynosi maksymalnie 95% kosztów kwalifikowalnych inwestycji (85% EFRR i 10% BP).

Minimalny wkład własny to 5% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi maksymalnie 4 362 875, 00 PLN, w tym 3 903 625,00 PLN ze środków EFRR oraz 459 250,00 PLN ze środków Budżetu Państwa.

Niezbędne dokumenty

1. Warunki formalne (213.6 KB)

2. Kryteria wyboru projektów EFRR (478.5 KB)

3. Podręcznik LSI 2014 (3.4 MB)

3.1 Regulamin LSI 2014 (797 KB)

4. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (537.8 KB)

5. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1 MB)

6. Instrukcja wypełniania Studium Wykonalności - część opisowa (695.5 KB)

6.1 Instrukcja wypełniania Studium Wykonalności - część obliczeniowa (57.7 KB)

7. Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (787.8 KB)

7.1 Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (921.6 KB)

Załączniki do wniosku:

8. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (545 KB)

8.1. Instrukcja wypełniania Załącznika do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (486.4 KB)

9. Załącznik nr 2 do wniosku - Założenia do Planu dla rozwoju B+R (477.9 KB)

10. Załącznik nr 4 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (46.9 KB)

Załączniki pomocnicze:

11. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

12. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020) (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: ocenaformalna1@umww.pl oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 61 05 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92 lub 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.