Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 03-04-2020 do 30-04-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 3 kwietnia 2020 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.09.01.01-IZ.00-30-001/20 w ramach Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 09-04-2020

Uwaga – nowy wzór Uchwały ze Zobowiązaniem dla projektu własnego Samorządu Województwa Wielkopolskiego (obowiązuje od 16 kwietnia 2020 r.). Szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu i podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Uchwały ze Zobowiązaniem (stanowiącej decyzję o dofinansowaniu projektu) do specyfiki projektu, realizowanego w oparciu o przepisy Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Uchwały ze Zobowiązaniem dla projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Wskutek przyjęcia nowego wzoru Uchwały ze Zobowiązaniem zaktualizowano również załącznik do Zobowiązania pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków - „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid-19 w województwie wielkopolskim”.

Nowy wzór Uchwały ze Zobowiązaniem i załącznik do Zobowiązania obowiązują od 16 kwietnia 2020 r.

Wzór Uchwały ze Zobowiązaniem - obowiązuje od 16.04.2020 r. (114.3 KB)

Zał. do zobowiązania_9.1.1_COVID_obow.od 16.04.2020 r. (924.4 KB)

Opublikowano 17.04.2020


Informacja w sprawie rozstrzygnięcia naboru nr RPWP.09.01.01IZ.0030001/20

9 kwietnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2102/2020 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie zgłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego jako projektu pozakonkursowego pn. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid-19 w województwie wielkopolskim” w Działaniu 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałaniu 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę zawierającą projekt wybrany do dofinansowania oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu.

Lista_projektów_wybranych_do_dofinansowania (70.1 KB)

Uchwała Nr 2102/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. (66.3 KB)

dokumenty do sporządzenia umowy 9.1.1 (3.9 MB)

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

lista wniosków po ocenie merytorycznej - COVID-19 (290.5 KB)

Opublikowano: 09.04.2020 r.


Informacja o zakończeniu oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie i skierowany do dalszej oceny. Wniosek pozytywnie oceniony formalnie zostanie oceniony merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie formalnie (77.4 KB)

Opublikowano: 08.04.2020 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 3 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 3 kwietnia 2020 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie ubiegać się może: Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią Covid-19 w województwie wielkopolskim.

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 99% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi maksymalnie 30 000 000,00 PLN.

Ze względu na interwencyjny charakter projektu, a także rozwijającą się sytuację w regionie kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1 Warunki formalne (104.1 KB)

2 Kryteria wyboru projektów (355.6 KB)

2.1 Uchwała nr 139_2020 Komitetu Monitorującego WRPO 2014+ z dnia 31.03.2020 r. (133 KB)

3 Podręcznik LSI 2014+ (3.4 MB)

3.1 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

4 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (543.1 KB)

5 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (143.9 KB)

5.1 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (58.6 KB)

6 Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (505.6 KB) - nieaktualne

Wzór Uchwały ze Zobowiązaniem - obowiązuje od 16.04.2020 r. (114.3 KB) - AKTUALNE

6.1 Załącznik do zobowiązania do realizacji projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (924 KB) - nieaktualne

6.1 Zał. do zobowiązania_9.1.1_COVID_obow.od 16.04.2020 r. (924.4 KB) - AKTUALNE

7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (575.3 KB)

Załączniki do wniosku:

8 Załącznik nr 1 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (464.9 KB)

8.1 Załącznik nr 1 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (469.7 KB)

9 Załącznik nr 3 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

10 Załącznik nr 6 do wniosku Wykaz podmiotów zaangażowanych w realizację projektu wraz z oświadczeniami Uczestnika Realizatora (458.5 KB)

11 Załącznik nr 8 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (455.9 KB)

Załączniki pomocnicze:

12 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

13 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres ocenaformalna1@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 10 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90 oraz 61 626 72 46.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.