Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 03-04-2020 do 15-04-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 03.04.2020 r. ogłasza nabór nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/20 w ramach Poddziałania 7.2.2  Usługi społeczne i zdrowotne – tryb pozakonkursowy: Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 09-04-2020

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 7.2.2.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 7.2.2 (374 KB)

Opublikowano: 13.07.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia zaktualizowaną listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną w ramach naboru nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/20.

Aktualizacja listy nastąpiła w związku ze zmianą uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2096/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w  sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach naboru nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/20 dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi  społeczne  i  zdrowotne, typ projektu: Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020.

Uchwała Nr 2201 - 2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2020 r (27.6 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2201 - 2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.05.2020 r. (448.1 KB)

Opublikowano: 15.05.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną w ramach naboru nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/20.

Aktualizacja listy nastąpiła w związku ze zmianą uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2096/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach naboru nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/20 dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne, typ projektu: Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020.

Uchwała Nr 2117/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie (150.6 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2117/2020 - Projekt, który poztywnie przeszedł ocenę merytoryczną (446.7 KB)

Opublikowano: 17.04.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną w ramach naboru nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/20.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/20 dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne, typ projektu: Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Lista członków KOP - 7.2.2 001_20 (46.7 KB)

Uchwała Nr 2096 /2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. (857.3 KB)

Opublikowano 09.04.2020

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 03.04.2020 r. od godziny 0.00 do dnia 15.04.2020 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosku w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy złożyć (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Województwo Wielkopolskie/ Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można realizować wsparcie, które ma przyczynić się do zapewnienia niezbędnych środków ochrony indywidualnej, materiałów diagnostycznych i medycznych, sprzętu jednorazowego użytku oraz innych zakupów bieżących w związku z wystąpieniem koronawirusa SARS-CoV-2 (dalej COVID-19) na terenie województwa wielkopolskiego.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 99%

Ogółem: 30 000 000,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 25 757 576,00 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 4 242 424,00 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny - 1%

Niezbędne dokumenty

Zasady ubiegania się o dofinansowanie - walka z COVID-19 (459.9 KB)

Wzór Zobowiązania do realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2 (872.4 KB)

Dokumenty pomocnicze:

1 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 7.2.2 (115.9 KB)

2 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (294.1 KB)

3 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego WRPO 2014+ (192.2 KB)

4 Karta oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego WRPO 2014+ (466.3 KB)

5 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (123 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (885.5 KB)

7 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (339.6 KB)

7 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (342.2 KB)

8 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (428.6 KB)

8 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (310.2 KB)

9 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (235.6 KB)

10 Typy projektu możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2 (272 KB)

11 Wykaz wskaźników produktu i rezuktatu bezpośredniego dla Poddziałania 7.2.2 (558.6 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl  lub
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").