Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 17-04-2020 do 01-06-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 17 kwietnia 2020 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.09.01.01-IZ.00-30-002/20 w ramach Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 30-04-2020

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że 11 lutego 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3258/2021 w sprawie: zmiany uchwały nr 2174/2020 w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie zgłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego jako projektu pozakonkursowego pn. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid-19 w województwie wielkopolskim – etap II” w Działaniu 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałaniu 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym dofinansowanie dla projektu Nr RPWP.09.01.01-30-0002/20 zostaje zwiększone do kwoty maksymalnie 12 200 565,94 zł.

Uchwała Nr 3258/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2021 r. (305.2 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania 9.1.1 (373.8 KB)

Opublikowano: 11.02.2021 r. 


30 kwietnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2174/2020 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie zgłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego jako projektu pozakonkursowego pn. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid-19 w województwie wielkopolskim – etap II” w Działaniu 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałaniu 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę zawierającą projekt wybrany do dofinansowania oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu.

Uchwała Nr 2174/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie (158.8 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (77.5 KB)

dokumenty niezbędne do sporządzenia uchwały ze zobowiązaniem (2.9 MB)

dokumenty niezbędne do sporządzenia uchwały ze zobowiązaniem z zakresu OOŚ (2.1 MB)

Opublikowano: 04.05.2020 r.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Lista po ocenie merytorycznej (290.7 KB)

Opublikowano: 29.04.2020 r.


Informacja o zakończeniu oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie i skierowany do dalszej oceny. Wniosek pozytywnie oceniony formalnie zostanie oceniony merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie formalnie (117.8 KB)

Opublikowano: 28.04.2020 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 17 kwietnia 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 17 kwietnia 2020 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie ubiegać się może: Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią Covid-19 w województwie wielkopolskim.

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 99% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi maksymalnie 10 000 000,00 PLN.

Ze względu na interwencyjny charakter projektu, a także rozwijającą się sytuację w regionie kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1 Warunki formalne (104.1 KB)

2 Kryteria wyboru projektów (355.6 KB)

2.1 Uchwała nr 139_2020 Komitetu Monitorującego WRPO 2014+ z dnia 31.03.2020 r. (133 KB)

3 Podręcznik LSI 2014+ (3.4 MB)

3.1 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

4 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (543 KB)

5 Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności (część opisowa) (142.1 KB)

5.1 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (57.8 KB)

6 Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (624.3 KB)

6.1 Załącznik do zobowiązania do realizacji projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (924.8 KB)

7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (575.3 KB)

Załączniki do wniosku:

8 Załącznik nr 1 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (464.9 KB)

8.1 Załącznik nr 1 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (469.7 KB)

9 Załącznik nr 3 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

10. Załącznik nr 6 do wniosku Wykaz podmiotów zaangażowanych w realizację projektu wraz z oświadczeniami Uczestnika Realizatora (458.5 KB)

11 Załącznik nr 8 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (455.9 KB)

Załączniki pomocnicze:

12 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

13 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres ocenaformalna1@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 10, 61 626 61 34 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90 oraz 61 626 72 46.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.