Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Aktualny od 11-05-2020 do 31-12-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 08.05.2020 r. ogłasza nabór nr RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 w ramach Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 11.05.2020 r. od godziny 0.00 do dnia 31.12.2020 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego (gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można realizować wsparcie na rzecz osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi obejmujące:

1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna.

2. Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3.

3. Sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3 (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 2).

 

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu:

Ogółem: 25 222 600,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 25 222 600,00 PLN

Niezbędne dokumenty

6.0 Zasady ubiegania się o dofinansowanie (641 KB)

6.1 Szczegółowa instrukcja wypełniania WOD (3.3 MB)

6.2 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.4.1 (161.4 KB)

6.3 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (331.6 KB)

6.4 Szczegółowy kosztorys przedsięwzięcia z uwzględnieniem źródeł finansowania z Resortowego Programu Maluch + oraz środków EFS (594.1 KB)

Zał. 2 do uchwały - Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (825.1 KB)

zał. 3 do uchwały - Karta weryfikacji warunków formalnych projektu pozakonkursowego WRPO 2014+ (362.2 KB)

zał. 4 do uchwały - Karta oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego WRPO 2014+ (677.6 KB)

zał. 5a do uchwały - Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (346 KB)

zał. 5b do uchwały - Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (339.6 KB)

zał. 6a do uchwały - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (433.5 KB)

zał. 6b do uchwały - Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (313.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").