Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 15-05-2020 do 29-05-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 15.05.2020 r. ogłasza nabór nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/20 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 04-03-2021

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 7.2.2

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 7.2.2 (376.8 KB)

Opublikowano: 13.07.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia wniosek o dofinansowanie, który został zatwierdzony w ramach naboru nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/20.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/20 dla Działania 7.2 Usługi społeczne
i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19, typ projektu: Działania związane
z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 3324/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2021 r. (376.1 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3324 /2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4.03.2021 r. (450.4 KB)

Opublikowano: 05.03.2021 r. 

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/20.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/20 dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19, typ projektu: Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020.

Uchwała Nr 2305/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie (309.8 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2305/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.06.2020 r. (451.6 KB)

Lista członków KOP (302.7 KB)

Opublikowano: 04.06.2020 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu grantowego należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 15.05.2020 r. od godziny 0.00 do dnia 29.05.2020 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosku w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy złożyć (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt grantowy ma na celu dofinansowanie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w jednostkach pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 90%

Ogółem: 26 212 500,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 24 756 250,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 1 456 250,00 PLN

Minimalny wkład własny - 10%

Niezbędne dokumenty

Zasady ubiegania się o dofinansowanie - walka z COVID-19 w instytucjach (616.7 KB)

Wzór Zobowiązania do realizacji projektu grantowego pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2 (1 MB)

Dokumenty pomocnicze:

1. Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 7.2.2 (116.6 KB)

2 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (260.1 KB)

3 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego WRPO 2014+ (192.2 KB)

4 Karta oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego WRPO 2014+ (432.6 KB)

5 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (122.9 KB)

6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (848.5 KB)

7 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (306 KB)

7 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (308.4 KB)

8 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (397.4 KB)

8 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (277.1 KB)

9 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (234.6 KB)

10 Typy projektu możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2 (370.4 KB)

11 Wykaz wskaźników produktu i rezuktatu bezpośredniego dla Poddziałania 7.2.2 (487.3 KB)

12 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu dla Poddziałania 7.2.2 (548.5 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").