Zakończony od 29-06-2020 do 30-09-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z dniem 29 maja 2020 roku ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Komunikaty

W dniu 15 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwały nr 3832/2021 i 3833/2021, na mocy których zwiększono alokację w naborze nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20 do kwoty 14 743 685,98 PLN.

AKTUALNY Regulamin (1.1 MB) - od 15.07.2021 r. 

Uchwała Nr 3832/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2021 r. (381.6 KB)

Załącznik do Uchwały Nr 3832/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2021 r. (438.1 KB)

Uchwała Nr 3833/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2021 r. (379.8 KB)

Opublikowano: 16.07.2021 r. 


Z uwagi na wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu pandemii wirusa SARS-CoV-2, a także występowaniem ograniczeń w funkcjonowaniu organów publicznych wydających pozwolenia i decyzje administracyjne, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o wydłużeniu terminu na złożenie korekty dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20 z 7 do 18 dni kalendarzowych. W związku z powyższym zmianie ulega Regulamin konkursu. Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

AKTUALNY Regulamin - od 17.12.2020 (1.1 MB)

Uchwała nr 3050/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. (384 KB)

Opublikowano: 17.12.2020 r. 


 W dniu 13 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwały nr 2901/2020 i 2902/2020, na mocy których zwiększono alokację w naborze nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20 do kwoty 10 850 000,00 PLN.


W dniu 6 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwały nr 2567/2020 i 2568/2020, na mocy których przedłużono nabór wniosków o dofinansowanie nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20 do dnia 30 września 2020 r.

AKTUALNY Regulamin 3.3.3 (563.5 KB)

Uchwała Nr 2567/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 sierpnia 2020 r. (395.1 KB)

Załącznik do uchwały Nr 2567/2020 (527.3 KB)

Uchwała Nr 2568/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 sierpnia 2020 r (464.2 KB)

Opublikowano: 07.08.2020 r.

Wyniki naboru 04-03-2021

Dnia 23 września 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zmiany uchwały Nr 3321/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach naboru  Nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania, która stanowi Załącznik Nr 2 do przedmiotowej uchwały Nr 4127/2021. Tożsamą uchwałę podjął Związek ZIT w MOF Poznania.

Uchwała Nr 4127/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 września 2021 r. (219.5 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 4127/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 września 2021 r. (294.4 KB)

Uchwała nr 5/2021 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 1 października 2021 r. (351.8 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (226.1 KB)

dokumenty do umowy (4.5 MB)

Opublikowano: 06.10.2021 r. 


Dnia 4 marca 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania, która stanowi Załącznik Nr 2 do przedmiotowej uchwały Nr 3321/2021. Tożsamą uchwałę podjął Związek ZIT w MOF Poznania.

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3321/2021 (215.8 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3321/2021 (292.9 KB)

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań nr 3/2021 (247.9 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (226.1 KB)

dokumenty do umowy (4.5 MB)

Opublikowano: 15.03.2021 r. 

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że obydwa złożone projekty uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Lista po ocenie merytorycznej - zwiększenie alokacji (285.1 KB)

Opublikowano: 07.09.2021 r.


Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 2 wnioski o dofinansowanie, które zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny.

Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Zamknięcie oceny formalnej - lista projektów (414.6 KB)

Opublikowano: 24.08.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista projektów ocenionych merytorycznie (296.4 KB)

Opublikowano: 26.02.2021 r. 


W związku z zakończoną procedurą odwoławczą od wyników w dniu 19 lutego br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/20.

Uchwała nr 2/2021 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 19 lutego 2021 - 3.3.3 Typ II (251.3 KB)

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 Typ II (314.4 KB)

Lista projektów odrzuconych - 3.3.3 Typ II (203.4 KB)

Opublikowano: 25.02.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 5 wniosków o dofinansowanie, które zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny.

Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Zakończenie oceny formalnej - lista projektów (417.1 KB)

Opublikowano: 05.02.2021 r.


Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/20 do poddziałania Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania.

W dniu 25 listopada br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/20.

Uchwała nr 11/2020 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 25 listopada 2020 - 3.3.3 Typ II (249.1 KB)

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 Typ II (313.4 KB)

Lista projektów odrzuconych - 3.3.3 Typ II (209.5 KB)

Opublikowano: 30.11.2020 r.

Informacje o naborze

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 29 czerwca 2020 r. od godziny 7.30 do 31 sierpnia 30 września 2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 29 maja 2020 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60‑537 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty marzec 2021 r.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane jako beneficjenci Poddziałania 3.3.3 w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 przyjętym Uchwałą Nr 1737/2020 ZWW z dnia 16 stycznia 2020 r. (z późniejszymi zmianami).

Następujące podmioty z obszaru Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego Poznania:

•           Jst, ich związki i jednostki organizacyjne oraz komunalne osoby prawne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Planuje się realizację przedsięwzięć wskazanych w SZOOP WRPO 2014+ w Działaniu 3.3, Poddziałaniu 3.3.3:

Typ II Kompleksowe projekty obejmujące co najmniej dwa spośród wskazanych poniżej rodzajów projektów polegających na:

1. Budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane wciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich itp.[1]),

2. Budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji następujących elementów infrastruktury transportu publicznego:

- pasów ruchu dla rowerów,

- parkingów B&R (wyłącznie jako element projektu).

3. Montażu efektywnego energetycznie oświetlenia lub modernizacji oświetlenia pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, dla elementów wskazanych w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu),

4. Budowie elementów systemów zarządzania i organizacji ruchu tj. Inteligentne Systemy Transportowe, zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej (w tym np. elektroniczne tablice informacyjne) w powiązaniu z elementami wskazanymi w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu),

5. Działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

W ramach przedmiotowego typu projektu II realizowane mogą być wyłącznie projekty składające się co najmniej z 2 elementów inwestycyjnych wskazanych powyżej w pkt. 1-4 oraz elementu dotyczącego informacji i promocji wskazanego w pkt. 5.

Zgodnie z zapisami UP, inwestycjom w infrastrukturę musi towarzyszyć szeroki wachlarz działań inwestycyjnych i „miękkich” zapewniających, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany będzie wybierany częściej niż samochód jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie aglomeracji. Komponentem każdego projektu muszą być działania związane z promowaniem korzystania z komunikacji zbiorowej, rowerowej lub ruchu pieszego.


[1] Kluczowym dla powodzenia realizacji projektu jest zwrócenie uwagi na ścisłe powiązanie projektowanych dróg rowerowych z systemem oraz elementami transportu publicznego (np. z punktami przesiadkowymi).

 

Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 4 300 000 PLN 10 850 000,00 PLN  14 743 685,98 PLN i może ulec zmianie.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych i projektów hybrydowych na lata 2004 -2020.

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych – 15%.

Niezbędne dokumenty

AKTUALNY Regulamin (1.1 MB) obowiązuje od 15.07.2021 r. 

AKTUALNY Regulamin 3.3.3 (1.1 MB) obowiązuje od 17.12.2020 r. 

AKTUALNY Regulamin 3.3.3 (567 KB) obowiązuje od 13.11.2020 r.

AKTUALNY Regulamin 3.3.3 (563.5 KB) obowiązuje od 06.08.2020 r.

Regulamin 3.3.3 typ 2 (1.1 MB)

1. Warunki formalne w ramach WRPO 2014+ (610.4 KB)

2. Kryteria wyboru projektów 3.3.3 (634.5 KB)

3. Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI2014+ WRPO 2014+ (3.4 MB)

3.1 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (1.1 MB)

4. Wzór wniosku o dofinansowanie 3.3.3 (553.5 KB)

5. Instrukcja do sporzadzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (153.8 KB)

5. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (84.1 KB)

6. Wzór Umowy o dofinansowanie (732.5 KB)

6.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

7. Szacowanie spadku emisji gazów cieplarnianych (tony ekwiwalentu CO2 rok) (118.1 KB)

8. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 3.3.3 (228.9 KB)

9. Załącznik nr 1 Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (707.5 KB)

10. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie OOŚ (497.7 KB)

11. Załacznik nr 2 do wniosku Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w GDOŚ (629 KB)

12. Załącznik nr 3 do wniosku Wzór Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (629 KB)

13. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do wniosku Zaświadczenia NATURA 2000 (411.6 KB)

14. Załącznik nr 4 do wniosku Wzór deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (627.5 KB)

15. Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu (3.4 MB)

16. SPA 2020 - Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.2 MB)

17. Strategia EUROPA 2020 (437 KB)

18. Niebieska księga dla projektów w infrastrukturze drogowej (2.7 MB)

19. Niebieska księga dla projektów w sektorze transportu publicznego (1.9 MB)

20. Wytyczne KE opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (6.9 MB)

21. Załącznik nr 16 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (627.5 KB)

22. Załącznik nr 16 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele realizacji projektu (627.5 KB)

23. Załącznik nr 21 do wniosku Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (632 KB)

24. Załącznik nr 28 do wniosku Oświadczenie o ochronie informacji ujetych we wniosku (615.5 KB)

25. Załącznik nr 25 do wniosku Oświadczenia Partnera Uczestnika (648.5 KB)

26. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

26.1 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)

UWAGA! IZ WRPO 2014+ informuje, że Listy poparcia mieszkańców, stanowiące załącznik nr 34 do wniosku o dofinansowanie, powinny być składane wraz z wnioskiem do Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań w formie zanonimizowanej (tj. w formie nie pozwalającej na identyfikację poszczególnych sygnatariuszy). Na końcu dokumentu należy złożyć stosowne oświadczenie potwierdzające poziom poparcia.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na niniejszej stronie internetowej, stronie www.zit.metropoliapoznan.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego i Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.