Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 08-06-2020 do 30-06-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 8 czerwca 2020 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-002/20 w ramach Poddziałania 2.1.1   „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 30-07-2020

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia naboru nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-002/20

30 lipca 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2539/2020 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie zgłoszonego przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk jako projektu pozakonkursowego pn. „REGIONAL COVID-HUB” w Działaniu 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałaniu 2.1.1  „Rozwój elektronicznych usług publicznych” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę zawierającą projekt wybrany do dofinansowania oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu.

Lista_projektów_wybranych_do_dofinansowania (405.5 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2539 /2020 z dnia 30 lipca 2020 roku (308.6 KB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy (4.5 MB)

Opublikowano: 31.07.2020 r.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych (nabór RPWP.02.01.01-IZ.00-30-002/20) zgłoszonego w trybie pozakonkursowym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Lista po ocenie merytorycznej_REGIONAL COVID-HUB (220.5 KB)

Opublikowano: 28.07.2020 r.


Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych (nabór RPWP.02.01.01-IZ.00-30-002/20) zgłoszonego w trybie pozakonkursowym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny. Wniosek pozytywnie oceniony formalnie zostanie oceniony merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie formalnie (282.3 KB)

Opublikowano 24.07.2020

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 8 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 8 czerwca 2020 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie ubiegać się może: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Na co mozna otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru może zostać złożony projekt dotyczący zastosowania nowoczesnych metod genomicznych
w epidemiologii, diagnostyce i profilaktyce SARS-CoV-2 (epidemiologia genomiczna) przy wsparciu i rozwoju TIK 

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi maksymalnie
2 550 000,00 PLN.

Ze względu na interwencyjny charakter projektu, a także rozwijającą się sytuację w regionie kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1 Warunki formalne (125.8 KB)

2 Kryteria wyboru projektów (288.6 KB)

2.1 Uchwała nr 139_2020 Komitetu Monitorującego WRPO 2014+ z dnia 31.03.2020 r. (133 KB)

3 Podręcznik LSI 2014+ (3.4 MB)

3.1 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

4 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (544.9 KB)

5 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (167.2 KB)

5.1 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (91.9 KB)

6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (514.7 KB)

6.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (927.6 KB)

7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (467.8 KB)

8 Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

8.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (945.1 KB)

9 Załącznik nr 3 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

10 Załącznik nr 8 do wniosku - Oświadczenia Partnera Uczestnika (456 KB)

11 Załącznik nr 10 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (455.9 KB)

12 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

13 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres ocenaformalna1@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 34 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90 oraz 61 626 72 46.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami
tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.