Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-06-2020 do 31-07-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania działając na mocy Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowanej 2014‑2020 (Dz. U. 2020 poz. 818 ze zm.) art. 38 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 3 z dniem 30 czerwca 2020 roku ogłaszają nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.02.01.04-IZ.00-30-001/20 w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.4 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Komunikaty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 1 stycznia 2021 r. - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 oraz w związku z wejściem w życie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. zaktualizowano załącznik do Umowy o dofinansowanie - „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”.

Zmiany obejmują wyłącznie aktualizację podstaw prawnych wskazanych w załączniku do Umowy o dofinansowanie, wynikającą z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaktualizowany załącznik - „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków” obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Zał do Umowy o dof_zasady kwalifik kosztów EFRR 2014-2020_wersja 5 (566.5 KB)

Opublikowano: 25.01.2021 r. 

Wyniki naboru 13-11-2020

13 listopada 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: wyboru do dofinansowania projektu pozakonkursowego  Powiatu Poznańskiego pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” w ramach Działania 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.4 „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania”, znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Tożsamą uchwałę podjął Związek ZIT w MOF Poznania. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  14 000 000,00 zł.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań nr 10-20 (248.3 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2897-2020 (564.2 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2897-2020 (466.8 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (221.8 KB)

załączniki do umowy (4.8 MB)

Opublikowano: 17.11.2020 r. 

Wyniki ocen

Informacja w sprawie zakończenia oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego nr RPWP.02.01.04-30-0001/20

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony projekt uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej. 

Lista po ocenie merytorycznej 2.1.4 (286.3 KB)

Opublikowano: 04.11.2020 r.


Informacja w sprawie zakończenia oceny formalnej projektu pozakonkursowego nr RPWP.02.01.04-30-0001/20

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie i skierowany do dalszej oceny. Wniosek pozytywnie oceniony formalnie zostanie oceniony merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

lista wniosków ocenionych pozytywnie 2.1.4 (581.9 KB)

Opublikowano: 22.10.2020 r.


Wyniki oceny strategicznej ZIT

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosku pozakonkursowego złożonego w ramach naboru nr RPWP.02.01.04-IZ.00-30-001/20 do poddziałania 2.1.4 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Uchwała nr 9/2020 Zarządu SMP z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wyniku oceny strategicznej ZIT (323 KB) (322.9 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2020  Zarządu SMP - wniosek rekomendowany do dofinansowania (216 KB) (215.1 KB)

Opublikowano: 27.08.2020 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektów należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 30 czerwca 2020 r. od godziny 7.30 do 31 lipca 2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 30 czerwca 2020 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60‑537 Poznań.

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2020

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Powiat Poznański 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt pozakonkursowy:

„Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” w ramach projektu P13 Metropolitalny System Informacji Przestrzennej”.

W projekcie zostaną podjęte dwa kluczowe działania:

-Pozyskanie i opracowanie referencyjnych oraz dziedzinowych danych MeSIP, w szczególności dotyczy to danych fotogrametrycznych: ortofotomapy, danych ze skaningu laserowego (LIDAR) i tworzonego na ich podstawie trójwymiarowego modelu zobrazowania terenu tzw. modelu 3D;

- Opracowanie i wdrożenie Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej MeSIP wraz z dostawą niezbędnego oprogramowania specjalistycznego i infrastruktury technicznej na potrzeby uruchomienia Centrum Przetwarzania Danych MeSIP.

Projekt jest odpowiedzią na brak dostępnej, powszechnej i aktualnej informacji zarządczej nt. metropolii. Źródłem tego w głównej mierze są trudności w komunikacji i wymianie informacji, wynikające z braku standaryzacji funkcjonowania administracji samorządowej, będące również efektem istotnego zróżnicowania poziomu zastosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej w jednostkach terytorialnych zwłaszcza w zakresie usług wymiany i integracji danych z rejestrów publicznych.

Rozwiązanie tego kluczowego problemu nastąpi większościowo w ramach projektu poprzez działania organizacyjne i techniczne, w tym niezbędną dostawę nowej lub rozbudowę istniejącej infrastruktury systemowej i aplikacyjnej Lidera oraz Partnera (dot. jednostek terytorialnych wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolii Poznań). Takie podejście do realizacji projektu i budowy systemu MeSIP, umożliwi wdrożenie wielu innowacyjnych rozwiązań technicznych, a wśród nich: metropolitalnej platformy informacji publicznej i komunikacji społecznej obejmującej np. przestrzenne konsultacje społeczne, wysoko specjalizowanych narzędzi i technologii GIS, dojrzałych elektronicznych usług publicznych, a także metropolitalnego banku danych zawierającego dane społeczno-gospodarcze i środowiskowe, w tym spójne, jednorodne dane referencyjne. Dane te to przede wszystkim dane Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) oraz pozyskane, dedykowane na potrzeby projektu dane fotogrametryczne zawierające trójwymiarowy model zobrazowania terenu tzw. model 3D.

Tak przygotowany do działania system usprawni w administracji samorządowej Metropolii Poznań procesy decyzyjne i strategiczne procesy planistyczne, w szczególności w zakresie: planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, działalności społecznej, w tym także w obszarze turystyki oraz promocji i poprawy wizerunku Metropolii Poznań.

Finanse

Ogólna pula środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na dofinansowanie projektu 14 000 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 85% kosztów kwalifikowalnych.

Niezbędne dokumenty

1. Warunki formalne w ramach WRPO 2014+ (2.3 MB)

2. Kryteria Wyboru Projektów (632 KB)

3. Podręcznik LSI 2014+ (3.4 MB)

3.1 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (1.1 MB)

4. Wzór wniosku o dofinansowanie 2.1.4 (549.5 KB)

5. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (190.1 KB)

5.1 Instrukcja do sporządzania SW (część obliczeniowa) (218.8 KB)

6. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (733 KB)

6.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (566.5 KB) obowiązuje od 01.01.21 r. 

6.1. Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (945.7 KB)

7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (236.8 KB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu:

8. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (708 KB)

8.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (497.8 KB)

9. Załącznik nr 2 do wniosku Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ (624.5 KB)

10 Załącznik nr 3 Wzór Zaświadczenia oraganu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (628.5 KB)

10.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do wniosku Zaświadczenia NATURA 2000 (411.6 KB)

11. Załacznik nr 4 Wzór deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (628 KB)

12. Załącznik nr 16 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (626.7 KB)

12.1 Załącznik nr 16 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele realizacji projektu (626 KB)

13. Załącznik nr 20 Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (628.5 KB)

14. Załącznik nr 28 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inna niż w rolnictwie lub rybołówstwie (82.9 KB)

15. Załącznik nr 28 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

15.1 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.6 KB)

16. Załącznik nr 28 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (324.5 KB)

16.1 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (74.7 KB)

17. Załącznik nr 24 Oświadczenia Partnera Uczestnika (650 KB)

18. Załącznik nr 27 Oświadczenie o ochronie informacji ujetych we wniosku (616.7 KB)

19. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (299.3 KB)

19.1 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.3 MB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.