Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 31-07-2020 do 27-11-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 30 czerwca 2020 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20 w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Informacja w sprawie naboru nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20

Z uwagi na wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2, a także niedogodności w funkcjonowaniu Wnioskodawców, wynikające z możliwych absencji osób odpowiedzialnych za przygotowanie korekt, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o wydłużeniu terminu na złożenie korekty dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20 dla Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” z 7 do 18 dni kalendarzowych. W związku z powyższym zmianie ulega Regulamin konkursu. Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 23.12.2020 r.

Regulamin Konkursu - obowiązuje od 23.12.2020 r. (910.9 KB)

Uchwała nr 3065_2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.12.2020 r. (302 KB)

Opublikowano: 23.12.2020 r.


Informacja w sprawie przedłużenia naboru

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o ponownym przedłużeniu naboru wniosków nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” do 27 listopada 2020 r.

W związku z wydłużeniem terminu naboru zmianie ulega również termin rozstrzygnięcia konkursu. Obowiązujący termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2021 r.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 15.10.2020 r.

Ogłoszenie o naborze (568.7 KB)

REGULAMIN KONKURSU (910.8 KB)

Opublikowano: 15.10.2020 r.


Informacja w sprawie przedłużenia naboru

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przedłużeniu naboru wniosków nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” do 16 października 2020 r. z uwagi na liczne prośby kierowane przez potencjalnych Wnioskodawców z uwagi na wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a w konsekwencji ograniczeniem wykonywania pracy podmiotów będących potencjalnymi Wnioskodawcami w przedmiotowym konkursie, jak i instytucji zewnętrznych wydających dokumenty niezbędne do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

W związku z wydłużeniem terminu naboru zmianie ulega również termin rozstrzygnięcia konkursu. Obowiązujący termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2021 r.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 2.09.2020 r.

Ogłoszenie o naborze (aktualizacja) (569.4 KB)

REGULAMIN KONKURSU (aktualizacja) (911.5 KB)

Opublikowano: 02.09.2020 r.

Wyniki naboru 20-05-2021

Informacja w sprawie zwiększenia alokacji w ramach konkursu nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20

5 stycznia 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4525/2022 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektu ocenionego w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała nr 4525/2022 Zarządu województwa Wielkopolskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. (468.1 KB)

lista projektów ocenionych pozytywnie (232.2 KB)

dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy o dofinansowanie (4 MB)

Opublikowano: 05.01.2022 r. 


Informacja w sprawie zwiększenia alokacji w ramach konkursu nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20

2 grudnia 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4395/2021 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała nr 4395/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. (472.3 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie (232.2 KB)

dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy o dofinansowanie (5 MB)

Opublikowano: 03.12.2021 r.


27 maja 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3627/2021 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie.

Uchwała Nr 3627/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2021 r. (570.1 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie (231.1 KB)

Opublikowano: 28.05.2021 r.


20 maja 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3599/2021 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała nr 3599/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2021 r. (469.6 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie (230.9 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (392.1 KB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie (5 MB)

Opublikowano: 20.05.2021 r. 

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych (konkurs RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listy projektów ocenionych pozytywnie, z podziałem na projekty z zakresu ochrony zdrowia i pozostałe typy projektów określone dla tego Poddziałania.

Lista projektów po ocenie merytorycznej - ochrona zdrowia (288.6 KB)

Lista projektów po ocenie merytorycznej - pozostałe typy projektów (311.4 KB)

Opublikowano: 12.05.2021 r. 


Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych (konkurs RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 47 złożonych wniosków o dofinansowanie 30 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowane do dalszej oceny, 10 projektów zostało ocenionych negatywnie, natomiast 7 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (89 KB)

Opublikowano: 05.03.2021 r. 

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 31.07.2020 r. od godziny 7.30 do 18.09.2020 r. 16.10.2020 r.  27.11.2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 30.06.2020 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki im podległe (posiadające osobowość prawną) - poza powiatami i Samorządem Województwa w 2. typie projektu;
 2. administracja rządowa zespolona i niezespolona (dla projektów o zasięgu regionalnym);
 3. organizacje pozarządowe;
 4. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 5. instytucje prowadzące ewidencje i rejestry na podstawie ustaw (posiadające osobowość prawną);
 6. podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:

 1. Zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-zdrowia, wsparcie cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług społecznych m.in. przedsięwzięcia:
 1. dotyczące upowszechniania standardów wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (w oparciu o aktualne standardy danych medycznych) oraz wdrażania systemów EDM;
 2. dotyczące rozwoju infrastruktury informatycznej placówek ochrony zdrowia oraz usług społecznych, jako projekt kompleksowy, w połączeniu z uruchomieniem e-usługi;
 1. Tworzenie, rozwijanie oraz udostępnianie systemów geodezyjnych m.in.:
 1. baz danych i metadanych tych zbiorów, obejmujących przede wszystkim zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej;
 2. rozwiązań technicznych, aplikacyjnych, zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów[1];
 3. geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS (portale, instrumenty i systemy zarządzania przestrzenią i informacjami o przestrzeni regionalnej oraz lokalnej);
 4. pozyskanie i przetwarzanie danych (konwersja, migracja, ładowanie) celem zapewnienia wymagań ustawowych
 5. udostępnianie nowych usług oraz dostosowanie i poprawę funkcjonalności oraz poziomu dojrzałości usług już dostępnych;
 1. Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego/lokalnego[2], m.in. przedsięwzięcia:
 1. zapewniające interoperacyjność rejestrów publicznych oraz istniejących systemów teleinformatycznych i ich integrację (w tym ePUAP);
 2. służące poprawie efektywności zarządzania i upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna archiwizacja dokumentów);
 1. Rozwój cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego, edukacyjnych, naukowych w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego oraz zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów.
UWAGA! W ramach konkursu nie ma możliwości realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

[1]          Zgodnie z Dyrektywą INSPIRE i Ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej.

[2]          Realizowane projekty powinny być zgodne z priorytetami Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 4 000 000,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniami zawartymi w Regulaminie konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 12 000 000,00 PLN z zastrzeżeniami zawartymi w Regulaminie konkursu.

Niezbędne dokumenty

1. Ogłoszenie o naborze (568.7 KB) obowiązuje od 15.10.2020 r.

1. Ogłoszenie o naborze (569.4 KB) obowiązuje od 02.09.2020 r.

1 Ogłoszenie o naborze (569 KB)

2. REGULAMIN KONKURSU (910.9 KB) obowiązuje od 23.12.2020 r.

2. REGULAMIN KONKURSU (910.8 KB) obowiązuje od 15.10.2020 r.

2. REGULAMIN KONKURSU (911.5 KB) obowiązuje od 02.09.2020 r.

2 Regulamin konkursu (914.3 KB)

3 Warunki formalne (125.8 KB)

4 Kryteria wyboru projektów (288.6 KB)

5 Podręcznik LSI 2014+ (3.4 MB)

5.1 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (1.1 MB)

6 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (550.3 KB)

7 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (191.9 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (106.4 KB)

8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1007.8 KB)

8.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

9 Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (788.5 KB)

9.1 Załącznik do zobowiązania do realizacji projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

10 Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (936.5 KB)

10.1 Załącznik do porozumienia o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

11 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (480 KB)

Załączniki do wniosku:

12 Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

13 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (945.1 KB)

14 Załącznik nr 2 do wniosku – Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (68.5 KB)

15 Załącznik nr 3 do wniosku - Zaświadczenie Natura 2000 (463 KB)

16 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do wniosku - zaświadczenia NATURA 2000 (411.6 KB)

17 Załącznik nr 4 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

18 Załącznik nr 16 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (464.9 KB)

19 Załącznik nr 16 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (469.7 KB)

20 Załącznik nr 20 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

21 Załącznik nr 25 do wniosku – Oświadczenia Partnera-Uczestnika (456.6 KB)

22 Załącznik nr 27 do wniosku – Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (455.9 KB)

23.1 Załącznik nr 28 do wniosku o dofinansowanie – Formularz informacji o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (82.9 KB)

23.2 Załącznik nr 28 do wniosku o dofinansowanie – Formularz informacji pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (324.5 KB)

23.3 Instrukcja wypełnienia formularza pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (74.7 KB)

23.4 Załącznik nr 28 do wniosku o dofinansowanie – Formularz informacji o pomoc de minimis (290.5 KB)

23.5 Instrukcja wypełnienia formularza informacji pomoc de minimis (74.6 KB)

24 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

25 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres ocenaformalna1@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 34, 61 626 71 29 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90 oraz 61 626 72 46.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.