Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-06-2020 do 15-07-2020
UWAGA: Poniższy nabór dotyczy wyłącznie wyboru Grantodawcy tj. Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 30 czerwca 2020 r. ogłasza nabór wniosku  w trybie nadzwyczajnym nr RPWP.01.05.02-IZ.00-30-001/20 na wybór Grantodawcy w ramach Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Celem przedmiotowego projektu jest wybór Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., jako Grantodawcy, który w ramach przeprowadzonego przez siebie postępowania konkursowego przekaże mikro- i małym przedsiębiorstwom z Wielkopolski wsparcie w postaci grantów na utrzymanie płynności finansowej, w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Informacja w sprawie zmiany WARUNKÓW I ZASAD UDZIELANIA GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA”

Zmianie ulega punkt II.8 WARUNKÓW I ZASAD UDZIELANIA GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA”.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków naboru.

DOKUMENT OBOWIĄZUJE od 5.08.2020 r.

3. Warunki i zasady udzielania grantów w ramach projektu grantowego WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA - AKTUALIZACJA. (811.8 KB)

Opublikowano: 05.08.2020 r.


Informacja  w sprawie zmiany WARUNKÓW I ZASAD UDZIELANIA GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA”

Zmianie ulega punkt I.6 WARUNKÓW I ZASAD UDZIELANIA GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA”.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków naboru.

DOKUMENT OBOWIĄZUJE OD 03.07.2020 r.

3. Warunki i zasady udzielania grantów w ramach projektu grantowego WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA - AKTUALIZACJA (811.9 KB)

Opublikowano: 03.07.2020 r.

Wyniki naboru 09-07-2020

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia naboru nr RPWP.01.05.02IZ.0030001/20

9 lipca 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2458/2020 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie pn. „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” zgłoszonego przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Działaniu 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałaniu 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” realizowanego w ramach trybu nadzwyczajnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę zawierającą projekt wybrany do dofinansowania oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu.

Lista_projektów_wybranych_do_dofinansowania (371.9 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2458_2020 (304.2 KB)

dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy o dofinansowanie (4.6 MB)

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej projektu zgłoszonego w trybie nadzwyczajnym nr RPWP.01.05.02-30-0001/20

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej. 

Lista projektów ocenionych merytorycznie (212.8 KB)


Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektu zgłoszonego w trybie nadzwyczajnym nr RPWP.01.05.02-30-0001/20

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie i skierowany do dalszej oceny. Wniosek pozytywnie oceniony formalnie zostanie oceniony merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie formalnie 1.5.2_20 (covid) (315.4 KB)

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej  w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 30 czerwca 2020 r. do 15 lipca 2020 r. Przygotowywanie wniosku  w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 30 czerwca 2020 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+. Ponadto Studium wykonalności (część opisową i obliczeniową) oraz Załącznik nr 2, należy złożyć także w wersji elektronicznej.

Dokumentację można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61714‑ Poznań

Dokumentację można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61714‑ Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie ubiegać się może: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o. o. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący wsparcia grantowego wielkopolskich mikro i małych przedsiębiorstw w ramach projektu grantowego „Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej”.

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 100 000 000, 00 PLN. 

Niezbędne dokumenty

1. Warunki formalne (215.8 KB)

2. Kryteria wyboru projektu (417.6 KB)

3. Warunki i zasady udzielania grantów w ramach projektu grantowego WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA - AKTUALIZACJA. (811.8 KB) obowiązuje od 05.08.2020 r.

3. Warunki i zasady udzielania grantów w ramach projektu grantowego WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA - AKTUALIZACJA (811.9 KB)  obowiązuje od 03.07.2020 r.

3. Warunki i zasady udzielania grantów w ramach projektu grantowego WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA (811.4 KB)

3.1 Wzór kryteriów wyboru Grantobiorców - dokument pomocniczy (629.5 KB)

3.2 Metodologia wyliczania stawki jednostkowej - kapitał oborotowy - dokument pomocniczy (160.8 KB)

4. Podręcznik LSI 2014 (3.4 MB)

4.1. Regulamin Użytkownika LSI 2014 (859.1 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie (531.1 KB)

6. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

7. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (567.7 KB)

7.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalnośc kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (376.6 KB)

Załączniki do wniosku:

8. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (545 KB)

8.1. Instrukcja wypełniania Załącznika do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (486.4 KB)

9. Załącznik nr 5 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456.2 KB)

Załączniki pomocnicze:

10. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

10.1 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.